Quyết định 272/QĐ-CN-TĂCN 2019 chỉ định tổ chức chứng nhận hợp thức ăn chăn nuôi

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHĂN NUÔI

----------------

Số: 272/QĐ-CN-TĂCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thứ ăn chăn nuôi

---------------
CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI

 

Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP:

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi của Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thức ăn chăn nuôi,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert (Địa chỉ: số 28 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.6563.399; Fax: 0236.3617.519; Email: info@vietcert.org) là tổ chức chứng nhận hợp quy, lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được chỉ định chứng nhận tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu từ ngày ký đến ngày 10/10/2023.

Điều 3. Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert có trách nhiệm thực chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả chứng nhận do đơn vị mình thực hiện

Điều 4. Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Trung tâm Giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert;

- TT. Tin học và Thống kê (để đăng tải);

- Vụ KHCN & MT (để biết);

- Cục QLCLNLSTS (để biết);

- Tổng cục TĐC, Bộ KHCN (để biết);

- Lưu: VT, TĂCN.

Q. CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Dương

 

 

 

PHỤ LỤC

Danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được chỉ định chứng nhận hợp quy của
Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert

(Ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-CN-TĂCN ngày 28 tháng 6 năm 2019

của Cục trưởng Cục Chăn nuôi)

 

TT

Tên Quy chuẩn kỹ thuật

Ký hiệu

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm.

QCVN 01-183:016/BNNPTNT

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

QCVN 01-78:011/BNNPTNT

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

QCVN 01-77:2011/BNNPTNT

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực