Thông tư 04/2012/TT-BNG thủ tục mở chính thức cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
--------
-------
Số: 04/2012/TT-BNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
-----------
Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012
 
 
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC MỞ CHÍNH THỨC, MỞ MỚI, NÂNG CẤP CỬA KHẨU, ĐƯỜNG QUA LẠI BIÊN GIỚI TRÊN ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
 
 
Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia;
Căn cứ Nghị định 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ về quy chế cửa khẩu biên giới trên đất liền;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc như sau:
 
 
Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
Toàn bộ hệ thống cửa khẩu bao gồm: cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương và đường qua lại trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
Trong Thông tư này, các thuật ngữ được hiểu như sau:
1. Cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc là khu vực được xác định ở hai bên biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc dành cho người, phương tiện giao thông vận tải, hàng hóa, vật phẩm trực tiếp xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu.
2. Cửa khẩu quốc tế (bao gồm cửa khẩu đường sắt và cửa khẩu đường bộ) được mở cho người, phương tiện giao thông vận tải, hàng hóa, vật phẩm của Việt Nam, Trung Quốc và nước thứ ba (hoặc vùng lãnh thổ) xuất, nhập cảnh; quá cảnh và xuất, nhập khẩu qua biên giới.
3. Cửa khẩu song phương (còn được gọi là cửa khẩu chính, cửa khẩu quốc gia) được mở cho người, phương tiện giao thông vận tải, hàng hóa, vật phẩm của Việt Nam và Trung Quốc xuất, nhập cảnh và xuất, nhập khẩu qua biên giới.
4. Đường qua lại (còn được gọi là đường qua lại tạm thời, cửa khẩu phụ, lối mở, lối mòn cặp chợ) được mở trong trường hợp bất khả kháng hoặc các yêu cầu đặc biệt khác, cho phép người, phương tiện, hàng hóa tại vùng biên giới của Việt Nam và Trung Quốc qua lại.
Điều 3. Nguyên tắc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại
Việc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại tuân thủ các nguyên tc sau:
1. Việc mở chính thức áp dụng cho 13 cặp cửa khẩu sau đây:
 

STT
Tên cửa khẩu Việt Nam
Tên cửa khẩu Trung Quốc
1.
A Pa Chải
Long Phú
2.
U Ma Tu Khoàng
Bình Hà
3.
Mường Khương
Kiều Đầu
4.
Xín Mần
Đô Long
5.
Phó Bảng
Đổng Cán
6.
Săm Pun
Điền Bồng
7.
Sóc Giang
Bình Mãng
8.
Pò Peo
Nhạc Vu
9.
Lý Vạn
Thạc Long
10.
Hạ Lang
Khoa Giáp
11.
Bình Nghi
Bình Nhi Quan
12.
Chi Ma
Ái Điểm
13.
Hoành Mô
Động Trung
 
2. Việc mở chính thức, mở mới cửa khẩu song phương, mở mới đường qua lại; nâng cấp đường qua lại thành cửa khẩu song phương và nâng cấp cửa khẩu song phương thành cửa khẩu quốc tế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc sẽ được thỏa thuận thông qua đường ngoại giao.
3. Việc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại đảm bảo không làm phương hại đến chủ quyền, lãnh thổ, an ninh - quốc phòng; góp phần tăng cường bảo vệ nguyên vẹn đường biên, mốc giới, đồng thời đảm bảo việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
Điều 4. Điều kiện mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại
1. Việc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài về kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới, tỉnh biên giới và của cả nước hiện tại cũng như tương lai, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh và của đất nước đã được Chính phủ phê duyệt và công bố.
2. Thực trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật địa điểm mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết của cửa khẩu, đường qua lại đã được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước trong hiện tại và tương lai.
3. Các tỉnh biên giới giải trình đầy đủ về:
a) Sự cần thiết của việc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại;
b) Xu thế phát triển của cặp cửa khẩu hoặc đường qua lại thể hiện qua thực trạng lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa thực tế lưu thông qua cửa khu, đường qua lại trong 3 năm gần nhất tính từ thời điểm chính quyền địa phương tỉnh biên giới trin khai bàn bạc với chính quyn địa phương cp tỉnh phía đi diện vviệc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khu, đường qua lại;
c) Dự kiến các lưu lượng này trong 3 năm tiếp theo tính từ thời điểm dự kiến mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại.
Điều 5. Trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập đoàn gồm đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan (Ngoại vụ, Biên phòng, Công thương, Y tế, Hải quan, Công an, Giao thông...) khảo sát thực tế khu vực cần mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại; chỉ đạo các Sở, Ban, ngành liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực lượng cần thiết thực hiện công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu ở cửa khẩu, đường qua lại đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
2. Trên cơ sở thống nhất ý kiến các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành hội đàm trao đổi, thống nhất với chính quyền địa phương cấp tỉnh phía Trung Quốc về quy mô xây dựng, kế hoạch hoạt động, thi gian dự kiến mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại.
3. Sau khi nhận được Biên bản thỏa thuận, sơ đồ, bản đồ quy hoạch tổng thể xây dựng do chính quyền địa phương cấp tỉnh gửi, Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế (sau đây gọi là các Bộ, ngành liên quan) khảo sát thực tế, tổng hp ý kiến trình Chính phủ quyết định và phê duyệt việc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại.
4. Sau khi Chính phủ phê duyệt, Bộ Ngoại giao gửi công hàm cho phía Trung Quốc thông báo về việc Chính phủ Việt Nam đồng ý mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại. Trong trường hợp phía Trung Quốc chưa đồng thuận, Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên hợp tiếp tục nêu vấn đề trong phiên họp của Ủy ban Liên hp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
5. Sau khi có thông báo xác nhận từ phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao thông báo cho các Bộ, ngành và địa phương liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thỏa thuận với chính quyền địa phương cấp tỉnh phía Trung Quốc để tổ chức lễ công bố việc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan liên hệ với Bộ Ngoại giao đ phi hợp, giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- BT Phạm Bình Minh (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc CP;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ Ngoại giao;
- Lưu: VP, UBBG(5).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Sơn

thuộc tính Thông tư 04/2012/TT-BNG

Thông tư 04/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Cơ quan ban hành: Bộ Ngoại giaoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2012/TT-BNGNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Hồ Xuân Sơn
Ngày ban hành:06/09/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Ngoại giao , Hải quan
TÓM TẮT VĂN BẢN

Mở chính thức 13 cặp cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc
Ngày 06/09/2012, Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
Theo quy định tại Thông tư này, việc mở chính thức 13 cặp cửa khẩu song phương Việt Nam - Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là các cặp cửa khẩu A Pa Chải - Long Phú; Mường Khương - Kiều Đầu; Sóc Giang - Bình Mãng; Hoành Mô - Động Trung; Chi Ma - Ái Điểm… sẽ được thỏa thuận thông qua đường ngoại giao và phải đảm bảo không làm phương hại đến chủ quyền, lãnh thổ, an ninh - quốc phòng; góp phần tăng cường bảo vệ nguyên vẹn đường biên, mốc giới, đồng thời đảm bảo việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
Cũng theo Thông tư này, các tỉnh biên giới cửa khẩu, đường qua lại được mở mới, nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài về kinh tế - xã hội tại khu vực đó phải giải trình đầy đủ về sự cần thiết của việc mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại; về xu thế phát triển của cặp cửa khẩu hoặc đường qua lại thông qua thực trạng lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa thực tế lưu thông qua cửa khẩu, đường qua lại đó trong 03 năm gần nhất và 03 năm tiếp theo tính từ thời điểm chính quyền địa phương tỉnh biên giới triển khai bàn bạc với chính quyền địa phương cấp tỉnh phía đối diện về việc mở mới, chính thức, nâng cấp này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2012.

Xem chi tiết Thông tư 04/2012/TT-BNG tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi