Thông tư hướng dẫn việc quản lý Nhà nước đối với tài nguyên dưới đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 11/1997/TTLT-NN-CN NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 1997
HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 

- Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;

- Căn cứ Chỉ thị 487/TTg ngày 30-07-1996 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước;

- Căn cứ Văn bản số 5073/KTN ngày 08-10-1996 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước tài nguyên nước dưới đất từ Bộ Công nghiệp sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất gồm những nội dung sau:

 

I. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 

1. Xây dựng chiến lược, chính sách Quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng, quản lý, phát triển và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

2. Xây dựng các văn bản Pháp luật, quy định, tiêu chuẩn về nước dưới đất.

3. Kiểm kê, lập ngân hàng dữ liệu về tài nguyên nước dưới đất và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất.

4. Điều hoà, phân phối nước dưới đất.

5. Thẩm định, phê duyệt các dự án, báo cáo thăm dò nước dưới đất. 6. Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất.

7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ nước dưới đất và môi trường theo quy định của pháp luật.

8. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và tố tụng về quyền thăm dò, khai thác và sử dụng nước dưới đất.

9. Hợp tác Quốc tế về điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; thực hiện các điều ước Quốc tế về tài nguyên nước dưới đất mà Việt Nam là một bên ký kết hoặc tham gia.

10. Tuyên truyền, giáo dục cộng đồng trong việc bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất.

II. TRÁCH NHIỆM, MỐI QUAN HỆ GIỮA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BỘ CÔNG NGHIỆP TRONG VIỆC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 

1. Trách nhiệm:

1.1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý Nhà nước về tài nguyên nước dưới đất theo các nội dung nêu trong phần I ở trên từ ngày 01-11-1996 (trừ công tác điều tra cơ bản về địa chất, quan trắc động thái Quốc gia về nước dưới đất và công tác quản lý Nhà nước về nước khoáng, nước nóng thiên nhiên).

- Cục Quản lý và Công trình thuỷ lợi là cơ quan giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước dưới đất, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định việc thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trình Bộ trưởng quyết định hoặc được Bộ trưởng uỷ quyền quyết định.

1.2. Bộ Công nghiệp:

- Bộ Công nghiệp thực hiện việc điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên nước dưới đất theo kế hoạch Nhà nước, tổ chức mạng lưới quan trắc động thái Quốc gia nước dưới đất; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; quản lý Nhà nước về nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, về điều tra cơ bản địa chất tài nguyên nước dưới đất.

- Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam là cơ quan giúp Bộ Công nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất và quan trắc động thái Quốc gia nước dưới đất, nước khoáng và nước nóng thiên nhiên.

2. Quan hệ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công nghiệp:

2.1. Về công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên nước dưới đất:

- Hàng năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất yêu cầu, kế hoạch điều tra cơ bản địa chất và kế hoạch quan trắc động thái nước dưới đất với Bộ Công nghiệp để Bộ Công nghiệp tổng hợp lập kế hoạch trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

- Bộ Công nghiệp chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt các phương án và báo cáo điều tra cơ bản địa chất về nước dưới đất và quan trắc động thái nước dưới đất.

- Bộ Công nghiệp cung cấp các tài liệu về điều tra cơ bản địa chất, quan trắc động thái nước dưới đất hàng năm và các phụ lục cần thiết phục vụ công tác quản lý nước dưới đất theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phù hợp với quy định về giao nộp và cung cấp tài liệu địa chất và khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-ĐCKS ngày 16-01-1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

- Trong các vùng khai thác nước dưới đất tập trung hoặc vùng có các hoạt động kinh tế gây ảnh hưởng đến chất lượng, trữ lượng nước dưới đất thì ngoài mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất Quốc gia; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các cơ quan liên quan đề xuất xây dựng mạng chuyên quan trắc nước dưới đất trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.2. Về công tác điều hoà, phân phối và lập kế hoạch khai thác nước dưới đất:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan xác định trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác được, điều hoà và lập kế hoạch khai thác, sử dụng, bảo vệ, bổ sung nhân tạo nước dưới đất ở các lưu vực sông hoặc vùng lãnh thổ, vùng có cấu trúc địa chất thuỷ văn phức tạp, có yêu cầu khai thác nước lớn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoặc phê duyệt theo thẩm quyền và tổ chức kiểm tra thực hiện.

2.3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công nghiệp thường xuyên thông báo cho nhau các thông tin về tình hình điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ nước dưới đất.

 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRONG QUẢN LÝ
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất, tham gia xét duyệt các dự án phát triển kinh tế xã hội có liên quan tới việc khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ở địa phương mình.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ nước dưới đất các lưu vực sông hoặc các vùng trong phạm vi tỉnh, thành phố mình theo sự hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 357NN-QLN/QĐ ngày 13-3-1997 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chịu trách nhiệm quản lý việc khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất, kiểm tra, thanh tra công tác khoan thăm dò và khai thác nước dưới đất, đặc biệt phải có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các đội khoan tư nhân theo Quy định tạm thời về việc thực hiện chế độ cấp phép thăm dò, khai thác, hành nghề khoan nước ngầm và đăng ký công trình khai thác nước ngầm.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trung ương:

Cục Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm trước hai Bộ thực hiện nội dung các điều nêu trong mục II của Thông tư này.

2. địa phương:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất trên lãnh thổ địa phương mình.

- Sở Công nghiệp có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước dưới đất, hồ sơ, tài liệu thăm dò, khai thác, cấp giấy phép khai thác nước dưới đất sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Hiệu lực thi hành:

- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần phải điều chỉnh, bổ sung thì cơ quan thực hiện có văn bản báo cáo hai Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

thuộc tính Thông tư liên tịch 11/1997/TTLT-NN-CN

Thông tư hướng dẫn việc quản lý Nhà nước đối với tài nguyên dưới đất
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:11/1997/TTLT-NN-CNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Giã Tấn Dĩnh; Vũ Trọng Hồng
Ngày ban hành:08/11/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 11/1997/TTLT-NN-CN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT THE MINISTRY OF INDUSTRY
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 11/1997/TTLT/NN-CN
Hanoi, November 08, 1997
 
INTER-MINISTERIAL CIRCULAR
GUIDING THE STATE MANAGEMENT OF UNDERGROUND WATER RESOURCES
Pursuant to Decree No. 73-CP of November 01, 1995 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to Decree No. 74-CP of November 01, 1995 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry;
Proceeding from Directive No. 487-TTg of July 30, 1996 of the Prime Minister on enhancing the State management of water resources;
Proceeding from Document No. 5073-KTN of October 08, 1996 of the Office of the Government notifying the Prime Minister’s opinion on transferring the task of the State management of water resources from the Ministry of Industry to the Ministry of Agriculture and Rural Development;
The Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Industry jointly provide the guidance on the following contents of the State management of underground water resources:
I. CONTENTS OF STATE MANAGEMENT OF UNDERGROUND WATER RESOURCES
1. Formulation of the national strategy and policy, overall planning, plans and programs for the basic survey, prospection, exploitation, utilization, management, development and protection of underground water resources.
2. Elaboration of legal documents, regulations and standards on underground water.
3. Collection of data for setting up a data bank for underground water resources and registration of underground water exploitation projects.
4. Regulation and distribution of underground water.
5. Evaluation and approval of underground water propspection projects and reports.
6. Granting, adjustment and revocation of underground water prospection and exploitation permits.
7. Supervision, inspection and handling of violations in the prospection, exploitation, utilization and protection of underground water resources and the environment as prescribed by law.
8. Resolution of disputes, complaints and legal proceedings related to the right to prospection, exploitation and utilization of underground water.
9. International cooperation in the basic survey, prospection, exploitation, utilization, management and protection of underground water resources; implementation of international agreements on underground water resources which Vietnam has signed or acceded to.
10. Community-based popularization and education on the protection, exploitation and utilization of underground water resources.
II. RESPONSIBILITIES AND RELATIONSHIP BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND THE MINISTRY OF INDUSTRY IN THE MANAGEMENT OF UNDERGROUND WATER RESOURCES
1. Responsibilities:
1.1. The Ministry of Agriculture and Rural Development:
- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall perform the task of unified State management of underground water resources according to the contents stated in Part I above from November 01, 1997 (excluding the basic geological survey, the national observation of underground water movement and State management of natural spa and thermal water).
- The Water and Irrigation Works Management Department shall assist the Ministry of Agriculture and Rural Development in performing the function of State management over the underground water resources, receiving dossiers and organizing the evaluation of the prospection, exploitation and drilling of underground water before submitting these dossiers to the Minister for decision or deciding them if so authorized by the Minister.
1.2. The Ministry of Industry:
- The Ministry of Industry shall conduct the basic geological survey of underground water according to the State plan, organize the national observation network of underground water movement, coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development and the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in drawing up the overall planning on the exploitation, utilization and protection of underground water resources; perform the State management of natural spa and thermal water and basic geological survey of underground water resources.
- The Vietnam Department of Geology and Minerals shall assist the Ministry of Industry in performing the State management of the basic geological survey of underground water and national observation of underground water movement, of natural spa and thermal water.
2. Relationship between the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Industry:
2.1. Regarding the basic geological survey of underground water resources:
- Annually, the Ministry of Agriculture and Rural Development shall propose the requirements and plan for the basic geological survey and the plan for the underground water movement observation to the Ministry of Industry so that the latter can sum up and make a plan for submission to the Government for consideration and approval.
- The Ministry of Industry shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in considering and approving the plans and reports on the basic geological survey of underground water and observation of underground water movement.
- The Ministry of Industry shall provide documents on the annual basic geological survey and observation f underground water movement observation and necessary appendices in service of the underground water management at the request of the Ministry of Agriculture and Rural Development in accordance with the Regulation on the hand-over and supply of geological and mineral materials issued together with Decision No. 127/QD-DCKS of January 16, 1997 of the Minister of Industry.
- In the areas where underground water exploitation is concentrated or where the existing economic activities affect the quality and reserves of underground water, in addition to the national underground water movement observation network, the Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Industry, the Ministry of Science, Technology and Environment and relevant agencies in making a proposal on the development of a specialized underground water observation network and submit it to the Prime Minister for approval.
2.2. Regarding the regulation, distribution and planning of the exploitation of underground water:
The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned localities and agencies in determining the exploitable underground water reserve, in regulating and making plans on the exploitation, utilization, protection and artificial addition of underground water in the river basins, territorial areas or areas with complicated geological and hydrological structure and great demand of water exploitation and submit them to the Prime Minister for approval or approve them according to its competence and organize the supervision of their implementation.
2.3. The Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Industry shall regularly inform each other of the information on the situation of underground water survey, prospection, exploitation, utilization, management and protection.
III. RESPONSIBILITIES OF THE PROVINCIAL/MUNICIPAL SERVICES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE MANAGEMENT OF UNDERGROUND WATER RESOURCES
1. The provincial/municipal Services of Agriculture and Rural Development shall have to assist the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in performing the State management of underground water resources, participating in the consideration and approval of socio-economic development projects related to the exploitation, utilization and protection of underground water resources in their localities.
2. The provincial/municipal Services of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with the relevant agencies in drawing up an overall planning on the prospection, exploitation, utilization and protection of underground water in the river basins or areas within their respective provinces and cities under the guidance of the Ministry of Agriculture and Rural Development and submit it to the provincial/municipal People’s Committees for approval.
3. The provincial/municipal Services of Agriculture and Rural Development shall execute Decision No. 357 NN-QLN/QD of March 13, 1997 of the Minister of Agriculture and Rural Development, be responsible for managing, supervising and inspecting the underground water prospection and exploitation drillings, especially ensuring strict management of private drilling groups in accordance with the Provisional Regulation on the granting of permits for the underground water prospection, exploitation and drilling operations and the registration of underground water exploitation works.
IV. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. At central level:
The Water and Irrigation Works Management Department under the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Vietnam Department of Geology and Minerals under the Ministry of Industry shall be responsible to these two Ministries for implementing the contents stated in Section II of this Circular.
2. At local level:
- The People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to perform the State management of underground water resources in their respective localities.
- The provincial/municipal Industrial Services shall have to transfer the task of State management of underground water resources as well as underground water prospection and exploitation records and documents and the granting of underground water exploitation permits to the provincial/municipal Services of Agriculture and Rural Development.
3. Effect of implementation:
- This Circular takes effect 15 days from the date of its issue. All earlier provisions which are contrary to this Circular are now annulled.
In the course of implementation of this Circular, any arising problem that needs adjustment or supplement shall be reported in writing by the implementing agency to the two ministries for consideration and settlement.
 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY VICE MINISTER
Gia Tan Dinh
FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT VICE MINISTER
Vu Trong Hong
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Joint Circular 11/1997/TTLT-NN-CN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi