Quyết định 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------
Số: 238/QĐ-BTTTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ CVĐCXDPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Trung tâm thông tin (để đăng tin);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 
 
KẾ HOẠCH
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 12/ 03/2014
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 
Để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định 59/2012/NĐ-CP) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 với các nội dung cơ bản sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý trong công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông.
2. Cung cấp, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
3. Thu thập thông tin, đánh giá, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ.
- Thời gian: Trong năm 2014.
2. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật
a) Hoạt động thường xuyên:
- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.
- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Hoạt động kiểm tra, đánh giá:
- Trong năm 2014, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại một số địa phương.
- Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ và phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
- Thời gian: Quý II, Quý III năm 2014.
3. Xây dựng báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thời gian: Tháng 10/2014.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện:
a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch này.
b) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05/10/2014.
c) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại địa phương.
2. Kinh phí thực hiện:
a) Thi hành pháp luật là công tác tổng hợp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp kinh phí chi vận dụng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
b) Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động tại khoản 1 mục II, điểm b khoản 2 mục II và khoản 3 mục II của Kế hoạch này.
c) Các đơn vị thuộc Bộ chủ động kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trong kinh phí thường xuyên của đơn vị mình triển khai các hoạt động tại điểm a khoản 2 mục II, khoản 3 mục II của Kế hoạch này./.
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014
Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo: Đã biết
Số hiệu:238/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:12/03/2014Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!