Quyết định 185/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
------------------
Số: 185/QĐ-BTP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định
--------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định về tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định, áp dụng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, chương trình thuộc Bộ Tư pháp quản lý.
Điều 2. Tiêu chuẩn nhận biết đối với tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định
Ngoài các tài sản cố định quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính thì một số tài sản sau đây được quy định là tài sản cố định:
1. Tài sản quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 3 Quyết định này có thời gian sử dụng trên một năm và có nguyên giá từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.
2. Tài sản quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định này có thời gian sử dụng trên một năm và có nguyên giá dưới 10.000.000 đồng.
3. Tài sản quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này có thời gian sử dụng trên một năm và có nguyên giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.
Điều 3. Danh mục tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định
1.Tài sản cố định hữu hình
a) Máy móc thiết bị văn phòng: Máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy chiếu, máy hủy tài liệu, máy phát điện, máy fax, máy điều hòa không khí, máy hút ẩm, tủ lạnh; thiết bị nghe nhìn, thiết bị lưu trữ thông tin dữ liệu, bộ bàn ghế họp, tủ, két sắt;
b) Phương tiện vận tải, truyền dẫn
- Phương tiện vận tải: xe mô tô, xe gắn máy, xuồng máy, ghe thuyền, ca nô, phương tiện vận tải khác;
- Phương tiện truyền dẫn: Tổng đài điện thoại, máy điện thoại di động, phương tiện truyền dẫn khác;
c) Máy móc, thiết bị, đồ dùng cho công tác chuyên môn
- Các phương tiện hỗ trợ công tác thi hành án dân sự: máy ghi âm, máy ảnh, máy quay camera, ti vi và đầu DVD;
- Các công cụ hỗ trợ công tác thi hành án dân sự: Loa pin cầm tay, các loại roi cao su, roi điện, gậy điện, găng tay điện, súng bắn hơi cay, gây mê, bình xịt hơi cay, gây mê, súng bắn đạn nhựa, cao su, các loại công cụ hỗ trợ công tác thi hành án dân sự khác;
- Các phương tiện, công cụ hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu.
d) Thiết bị, dụng cụ quản lý: Bàn, ghế, tủ, giá kệ tài liệu.
2. Tài sản cố định vô hình:
a) Giá trị bằng phát minh sáng chế, bản quyền tác giả;
b) Phần mềm máy vi tính.
Điều 4: Quản lý tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định
1. Tài sản cố định quy định tại Quyết định này được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản và được hạch toán theo chế độ kế toán.
2. Tài sản cố định đã tính hao mòn hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được, cơ quan, đơn vị vẫn tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Xác định nguyên giá, tính hao mòn tài sản cố định
Nội dung về xác định nguyên giá, phương pháp tính hao mòn tài sản cố định, trích khấu hao đối với tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và góp vốn kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC.
Điều 6Xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản đặc thù
1. Thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn đối với các tài sản nêu khoản 1 Điều 3 Quyết định này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC. Riêng các công cụ hỗ trợ công tác thi hành án dân sự nêu tại điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định này thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 01 kèm Quyết định này.
2. Thời gian sử dụng và tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định nêu tại khoản 2 Điều 3 do cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản quyết định nhưng không quá 50 năm.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
Căn cứ số liệu trên sổ kế toán và hồ sơ của tài sản, các đơn vị xác định nguyên giá và giá trị còn lại đối với các tài sản theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này; bổ sung vào danh mục tài sản cố định của đơn vị để tiếp tục theo dõi, quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán, tính hao mòn các tài sản cố định theo quy định.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
-                      Như Điều 8;
-                      Các Thứ trưởng (để biết);
-                      Website Bộ Tư pháp;
-                      Cục Kiểm tra VBQPPL;
-                      Lưu: VT - Vụ KHTC.
BỘ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường
PHỤ LỤC SỐ 01
THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN ĐỐI VỚI
MỘT SỐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 185/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tên tài sản
Thời gian sử dụng (năm)
Tỷ lệ tính hao mòn (% năm)
- Loa pin cầm tay
8
12,5
- Các loại roi cao su, roi điện
8
12,5
- Gậy điện
8
12,5
- Găng tay điện
8
12,5
- Súng bắn hơi cay
8
12,5
- Gây mê
8
12,5
- Bình xịt hơi cay
8
12,5
- Súng bắn đạn nhựa, cao su
8
12,5
- Các loại công cụ hỗ trợ thi hành án khác
8
12,5
 

thuộc tính Quyết định 185/QĐ-BTP

Quyết định 185/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:185/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:03/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lĩnh vực khác
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thêm tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định của Bộ Tư pháp

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 185/QĐ-BTP ngày 03/02/2012 ban hành quy định tiêu chuẩn nhận biết, danh mục, chế độ quản lý và tính hao mòn đối với các tài sản đặc thù được quy định là tài sản cố định áp dụng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, chương trình thuộc Bộ Tư pháp quản lý.
Ngoài các tài sản cố định quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài chính thì một số tài sản sau đây được quy định là tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình, phương tiện vận tải, truyền dẫn, thiết bị, dụng cụ quản lý có thời gian sử dụng trên 01 năm và có nguyên giá từ 3 - 5 triệu đồng; Máy móc, thiết bị, đồ dùng cho công tác chuyên môn có thời gian sử dụng trên 01 năm và có nguyên giá dưới 10 triệu đồng; Tài sản cố định vô hình (giá trị bằng phát minh sáng chế, bản quyền tác giả, phần mềm máy vi tính) có thời gian sử dụng trên 01 năm và có nguyên giá từ 5 - 10 triệu đồng.
Tài sản cố định quy định tại Quyết định này được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản và được hạch toán theo chế độ kế toán. Tài sản cố định đã tính hao mòn hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng được, cơ quan, đơn vị vẫn tiếp tục quản lý theo quy định của pháp luật.
Căn cứ số liệu trên sổ kế toán và hồ sơ của tài sản, các đơn vị xác định nguyên giá và giá trị còn lại đối với các tài sản theo tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này; bổ sung vào danh mục tài sản cố định của đơn vị để tiếp tục theo dõi, quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán, tính hao mòn các tài sản cố định theo quy định.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định 185/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 185/QĐ-BTP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi