Quyết định 337/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 337/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 337/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:337/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:13/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch thực hiện Đề án đưa quyền con người vào chương trình giáo dục

Ngày 13/4/2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Quyết định 337/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, từ 2022-2023, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp; xây dựng ấn phẩm, tài liệu về quyền con người. Năm 2025, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lồng ghép nội dung quyền con người trong chương trình đào tạo các cấp trên cơ sở chương trình, tài liệu đã được xây dựng và ban hành;...

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phổ biến, quán triệt tới cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên về Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017; xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ sở mình để tổ chức triển khai hiệu quả việc lồng ghép nội dung quyền con người vào chương trình đào tạo các cấp trình độ; nhất là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc khối các trường luật, hành chính, nội chính.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 337/QĐ-LĐTBXH tại đây

tải Quyết định 337/QĐ-LĐTBXH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 337/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

 

 

 

Quyết Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Học viện Chính trị Quốc gia HCM (để b/c);
- UBND các
tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ sở GDNN;
- Lưu: VT, TCGDNN (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/CT-TTg NGÀY 21/12/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

(Kèm theo Quyết định số 337/QĐ-LĐTBXH ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội.

2. Quán triệt và tổ chức triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân đối với các nhiệm vụ thuộc chức năng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục quyền con người

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục quyền con người; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp, cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước nhằm nâng cao nhận thức về các nguyên tắc, chuẩn mực quyền con người, tôn trọng, thực hiện quyền con người, đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ấn phẩm, tài liệu về quyền con người để phổ biến đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu, tọa đàm về quyền con người trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức phổ biến nội dung về quyền con người trong giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng Chuyên mục về Quyền con người trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

2. Xây dựng chương trình, tài liệu về quyền con người

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn nâng cao cho các tác giả, nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kỹ năng biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy nội dung quyền con người ở các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp (theo nhóm ngành, nghề đào tạo).

- Tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu về quyền con người lồng ghép vào chương trình đào tạo các cấp trình độ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quyền con người cho nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hạt nhân cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp giảng dạy nội dung quyền con người trong chương trình/môn học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp giảng dạy nội dung quyền con người trong chương trình/môn học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lồng ghép nội dung quyền con người trong chương trình đào tạo các cấp trên cơ sở chương trình, tài liệu đã được xây dựng và ban hành.

5. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

(Phụ lục kế hoạch cụ thể kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Chỉ thị số 34/CT-TTg, Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân và Kế hoạch triển khai của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn; bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể để thực hiện; chỉ đạo các cơ quan có liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ

- Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân công.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch để hoàn thành các nhiệm vụ được giao của Bộ tại Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ gửi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Phổ biến, quán triệt tới cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên về Chỉ thị số 34/CT-TTg và Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của bộ, ngành và địa phương.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ sở mình để tổ chức triển khai hiệu quả việc lồng ghép nội dung quyền con người vào chương trình đào tạo các cấp trình độ; nhất là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc khối các trường luật, hành chính, nội chính.

- Cử cán bộ, nhà giáo tích cực tham gia các hoạt động xây dựng chương trình, tài liệu, các lớp đào tạo, tập huấn do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức./.

 

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CỤ THỂ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/CT-TTG NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
(Kèm theo Quyết định số 337/QĐ-TCGDNN ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội)

 

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm dự kiến

Thời gian hoàn thành

I

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về quyền con người

1

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người cho cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp các cấp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Viện Quyền con người

Hội nghị, hội thảo, cuộc họp

Từ 2022-2023

2

Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục quyền con người cho nhà giáo, học sinh, sinh viên GDNN

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các đơn vị liên quan

Văn bản chỉ đạo

Quý II/2022

3

Xây dựng ấn phẩm, tài liệu về quyền con người

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Viện Quyền con người; các đơn vị liên quan

Các ấn phẩm

Từ 2022-2023

4

Phối hợp tổ chức các cuộc thi, tìm hiểu về quyền con người trong giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các đơn vị liên quan

Các cuộc thi, tìm hiểu

Quý III-IV/2022

5

Xây dựng Chuyên mục về Quyền con người trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp/BLao động - Thương binh và Xã hội

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Trung tâm Thông tin

Chuyên mục về Quyền con người

Năm 2022- 2024

II

Xây dựng chương trình, tài liệu về quyền con người

1

Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao cho các tác giả, nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kỹ năng biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy nội dung quyền con người ở các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp (chia theo nhóm ngành, nghề)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Viện Quyền con người; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các cuộc tập huấn

Quý II-IV/2022

2

Xây dựng chương trình, tài liệu về quyền con người lồng ghép vào chương trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Viện Quyền con người; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chương trình, tài liệu

Từ 2022-2023

III

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về quyền con người

1

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên nòng cốt giảng dạy nội dung quyền con người trong chương trình/môn học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các nhóm trường

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Viện Quyền con người; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng

Từ 2023-2024

2

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng đại trà cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Viện Quyền con người; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Các khóa đào tạo, bồi dưỡng

Từ 2024-2025

IV

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lồng ghép nội dung quyền con người trong chương trình đào tạo

1

Ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lồng ghép nội dung quyền con người trong chương trình đào tạo các cấp trên cơ sở chương trình, tài liệu đã được xây dựng và ban hành.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các đơn vị liên quan

Văn bản hướng dẫn

Năm 2025

V

Theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị

1

Theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tình hình thực hiện Chỉ thị

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 12 hàng năm

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Thông tư 32/2024/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

An ninh trật tự, Tài nguyên-Môi trường

×
×
×
Vui lòng đợi