Quyết định 831/QÐ-BVHTTDL 2022 ĐA “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, câu lạc bộ đến năm 2030”

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 831/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BVHTTDL ngày 08/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện khảo sát trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2022 của Vụ Thư viện được cấp qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TV (3), KP.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

 

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ ĐẾN NĂM 2030”
(Kèm theo Quyết định số: 831/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Thực hiện Quyết định số 492/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” (sau đây gọi là Đề án), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch khảo sát một số đơn vị về thực trạng hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá kết quả và tác động của Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2020; xác định những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm; tổng hợp dữ liệu, đề xuất phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

2. Yêu cầu

- Tổ chức khảo sát, đánh giá đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng được yêu cầu xây dựng Đề án.

- Các đơn vị được khảo sát có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, cung cấp đầy đủ các tài liệu, số liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu khảo sát.

- Đoàn khảo sát có trách nhiệm thu thập đầy đủ, chính xác các tài liệu, thông tin cần thiết, đánh giá đúng năng lực thực hiện đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN ĐOÀN KHẢO SÁT

1. Thời gian và địa điểm khảo sát

Khảo sát tại các khu vực thuộc 03 miền Bắc, Trung, Nam.

a) Khu vực Bắc Miền Trung

- Thời gian: tháng 4 năm 2022 (03 ngày).

- Địa điểm: tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị.

b) Khu vực Đồng bằng sông Hồng

- Thời gian: tháng 5 năm 2022 (03 ngày).

- Địa điểm: tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Nam Định.

c) Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

- Thời gian: tháng 5 năm 2022 (03 ngày).

- Địa điểm: tỉnh An Giang, Kiên Giang.

d) Khu vực Miền núi phía Bắc

- Thời gian: tháng 6 năm 2020 (03 ngày).

- Địa điểm: Bắc Kạn, Cao Bằng.

đ) Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Thời gian: tháng 6 năm 2022 (03 ngày).

- Địa điểm: tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

2. Đối tượng: Thư viện công cộng, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

3. Thành phần đoàn khảo sát: 03 thành viên Ban Soạn thảo, 03 thành viên Tổ Biên tập.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung khảo sát

Khảo sát tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng, kết quả và tác động của Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2020 đối với hệ thống thư viện công cộng, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Khảo sát thực tế các mô hình học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại một số địa phương.

2. Phương pháp khảo sát

- Gửi Công văn điều tra khảo sát thu thập số liệu về nội dung nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành.

- Tiến hành khảo sát thực tế tại các địa phương khác nhau về điều kiện địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và tại các thư viện công cộng, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với mục tiêu và nội dung nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án.

- Hình thức khảo sát: Khảo sát thực tế; tổ chức phỏng vấn; khảo sát thông qua báo cáo của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí

Kinh phí thực hiện khảo sát trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2022 của Vụ Thư viện được cấp qua Văn phòng Bộ.

2. Phân công nhiệm vụ

a) Vụ Thư viện chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này, cụ thể như sau:

- Gửi công văn khảo sát tới các cơ quan, đơn vị được khảo sát (có kèm theo mẫu báo cáo phục vụ công tác khảo sát xây dựng Đề án);

- Thu thập và xử lý, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, điều tra trong lĩnh vực thư viện;

- Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả khảo sát phục vụ xây dựng Đề án.

b) Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng mẫu phiếu điều tra; báo cáo kết quả tại các địa điểm khảo sát và cung cấp số liệu trong lĩnh vực nhà văn hóa, câu lạc bộ; bố trí nhân sự tham gia đoàn khảo sát khi có yêu cầu.

c) Cục Di sản văn hóa phối hợp với Vụ Thư viện xây dựng mẫu phiếu điều tra; báo cáo kết quả tại các địa điểm khảo sát và cung cấp số liệu trong lĩnh vực bảo tàng; bố trí nhân sự tham gia đoàn khảo sát khi có yêu cầu.

d) Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định dự toán kinh phí và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

đ) Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán theo quy định, bố trí phương tiện đi lại trong quá trình khảo sát xây dựng Đề án.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố trong phạm vi khảo sát bố trí thời gian, chuẩn bị nội dung, tạo điều kiện để đoàn khảo sát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

thuộc tính Quyết định 831/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 831/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:831/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành:07/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Khảo sát xây dựng Đề án về học tập suốt đời tại các thư viện

Ngày 07/4/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 831/QÐ-BVHTTDL về việc khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030”.

Theo đó, thực hiện khảo sát tại các khu vực Bắc Miền Trung (tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị) vào tháng 4 năm 2022; Đồng bằng sông Hồng (tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Nam Định) và Đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh An Giang, Kiên Giang) vào tháng 5 năm 2022; Miền núi phía Bắc (Bắc Kạn, Cao Bằng) và Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (tỉnh Gia Lai, Kon Tum) vào tháng 6 năm 2022. Thời gian thực hiện tại mỗi khu vực là 3 ngày.

Khảo sát, đánh giá tình hình thực trạng, kết quả và tác động của Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2020 đối với hệ thống thư viện công cộng, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; và Khảo sát thực tế các mô hình học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại một số địa phương.

Kinh phí thực hiện khảo sát trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2022 của Vụ Thư viện được cấp qua Văn phòng Bộ.

Xem chi tiết Quyết định831/QÐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi