Thông tư 29/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỐ 29/2007/TT-BKHCN

NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, BẢO ĐẢM ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG ĐỘNG CƠ, DẦU ĐIÊZEN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2007/NĐ-CP NGÀY 06/4/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

 

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ và dầu điêzen như sau:

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen (dưới đây viết tắt là xăng dầu).

2. Đối tượng áp dụng

a) Thông tư này áp dụng đối với doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, chế biến,  phân phối, bán lẻ xăng dầu tại thị trường trong nước.

b) Thông tư này không áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu chuyên dùng cho nhu cầu riêng của mình, không lưu thông trên thị trường và các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, pha chế xăng, dầu dùng cho máy bay. 

3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) Kinh doanh xăng dầu là các hoạt động nhập khẩu, sản xuất, chế biến, phân phối, bán lẻ xăng dầu tại thị trường trong nước.

b) Sản xuất, chế biến xăng dầu là quá trình lọc dầu, chuyển hoá dầu thô và các nguyên liệu khác thành sản phẩm xăng dầu.

c) Cơ sở kinh doanh xăng dầu là nơi thực hiện việc nhập khẩu, sản xuất, chế biến, phân phối, giao nhận, bán lẻ xăng dầu, bao gồm nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, chế biến xăng dầu, nhà phân phối (tổng đại lý, đại lý), nhà bán lẻ (cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu) gọi chung là doanh nghiệp.

II. Điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu

1. Điều kiện bảo đảm chất lượng

a) Doanh nghiệp phải bảo đảm xăng dầu nhập khẩu có chất lượng phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng và nhiên liệu điêzen QCVN1:2007/BKHCN (sau đây viết tắt là QCVN 1:2007/BKHCN) .

Quy chuẩn này được soát xét, bổ sung sửa đổi định kỳ theo yêu cầu quản lý nhà nước.

b) Xăng dầu nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng trước khi làm thủ tục thông quan. Nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng xăng dầu nhập khẩu được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Xăng dầu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục này mới được phép đưa vào lưu thông trên thị trường.

d) Xăng dầu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định được xử lý theo một trong hai hình thức tái chế hoặc tái xuất.

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm yêu cầu quản lý chất lượng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc tái chế hoặc tái xuất đối với xăng dầu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận chất lượng xăng dầu sau khi được tái chế đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Mục này của cơ quan kiểm tra theo quy định của pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra thông báo xác nhận chất lượng cho lô hàng.

đ) Doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định bị xử phạt theo Điều 21 Nghị định 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

e) Doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng theo TCVN 6776: 2005 đối với xăng và TCVN 5689: 2005 đối với nhiên liệu điêzen và cung cấp tiêu chuẩn công bố áp dụng cho nhà phân phối, bán lẻ.

2. Điều kiện bảo đảm đo lường

Các phương tiện đo sử dụng trong giao nhận xăng dầu phải được kiểm định  theo quy định hiện hành và đang còn trong thời hạn hiệu lực kiểm định.

III. Điều kiện và trách nhiệm bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu

1. Doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu phải có phòng thử nghiệm và đo lường đáp ứng những điều kiện sau:

a) Về năng lực thử nghiệm:

- Giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2010: có đủ trang thiết bị cần thiết và phù hợp để kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của xăng dầu thành phẩm quy định tại điểm a khoản 1 Mục II của Thông tư này và theo các phương pháp thử tương ứng quy định tại QCVN 1:2007/BKHCN.

Trong trường hợp chưa đủ trang thiết bị cần thiết để thử nghiệm hết các chỉ tiêu chất lượng, được phép sử dụng phòng thử nghiệm bên ngoài để thử các chỉ tiêu còn lại và phải được thể hiện bằng hợp đồng cung cấp dịch vụ thử nghiệm. ưu tiên sử dụng các phòng thử nghiệm được công nhận.

- Giai đoạn sau năm 2010: có đủ các trang thiết bị thử nghiệm để kiểm tra tất cả các chỉ tiêu chất lượng của xăng dầu thành phẩm quy định tại điểm a khoản 1 Mục II của Thông tư này và theo các phương pháp thử tương ứng quy định tại QCVN 1:2007/BKHCN.

b) Các thiết bị thử nghiệm, đo lường phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo yêu cầu của quy trình công nghệ trong sản xuất, chế biến.

c) Có đủ các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và các tài liệu kỹ thuật, quy trình kiểm tra, quy trình thử nghiệm tương ứng với từng loại xăng dầu sản xuất, chế biến.

d) Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành quy trình sản xuất, chế biến xăng, dầu đã được đào tạo chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác.

Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng phòng thử nghiệm xăng dầu theo chuẩn mực quốc tế và được công nhận theo tiêu chuẩn TCVN ISO 17025:2005.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO /TS 29001:2003 - Công nghiệp dầu mỏ, hoá dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành - Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

b) Doanh nghiệp sản xuất, chế biến xăng dầu phải thực hiện chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy định tại Mục 2 QCVN 1:2007/BKHCN; công bố tiêu chuẩn áp dụng theo TCVN 6776: 2005 đối với xăng và TCVN 5689: 2005 đối với nhiên liệu điêzen và cung cấp tiêu chuẩn công bố áp dụng cho nhà phân phối, bán lẻ.

 c) Doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra chất lượng đối với từng lô xăng dầu thành phẩm và chỉ đưa ra lưu thông các lô xăng, dầu đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục II của Thông tư này. Kết quả kiểm tra thử nghiệm của từng lô hàng phải được cấp cho nhà phân phối, bán lẻ và lưu trữ, xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

d) Các chất phụ gia nhập khẩu để sản xuất, chế biến xăng dầu phải bảo đảm các quy định về an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, môi trường và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

3. Đối với doanh nghiệp mới bắt đầu đi vào sản xuất, chế biến, trước khi đưa ra lưu thông lần đầu, xăng dầu thành phẩm phải được kiểm tra và cấp xác nhận đạt chất lượng. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra.

Nội dung kiểm tra bao gồmN:

a) Kiểm tra chất lượng xăng dầu thành phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định tại điểm a khoản 1 Mục II của Thông tư này;

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Pháp lệnh Đo lường đối với các phương tiện đo dùng trong giao nhận;

c) Kiểm tra năng lực phòng thử nghiệm;

d) Kiểm tra việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

IV. Điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với nhà phân phối (tổng đại lý, đại lý) xăng dầu

1. Điều kiện về cán bộ nhân viên và trang thiết bị.

a) Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành quy trình, tiếp nhận, bảo quản xăng, dầu đã được đào tạo chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác.

b) Cán bộ nhân viên phải được đào tạo và được cấp giấy chứng nhận về nghiệp vụ bảo quản thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức.

Đối với cán bộ nhân viên đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận về nghiệp vụ bảo quản thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành không cần phải đào tạo lại.

c) Các phương tiện đo sử dụng trong giao nhận xăng dầu phải được kiểm định theo quy định hiện hành và đang còn trong thời hạn hiệu lực kiểm định.

d) Có đủ bồn chứa, bể chứa cho từng chủng loại xăng, dầu.

2. Trách nhiệm:

a) Yêu cầu nhà nhập khẩu, sản xuất cung cấp tên, chủng loại xăng dầu và tiêu chuẩn công bố áp dụng cho từng lô hàng. Hồ sơ hàng hoá phải được lưu trữ, sao chụp để chuyển giao cho các nhà bán lẻ (cửa hàng, trạm phân phối xăng dầu).

b) Không được làm thay đổi chất lượng xăng dầu, không được cung cấp xăng dầu không đúng về chủng loại, chất lượng và số lượng trong quá trình kinh doanh.

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng xăng dầu trong quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển theo hợp đồng.

V. Điều kiện và trách nhiệm bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với nhà bán lẻ (cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu)

1. Điều kiện về thiết kế xây dựng, trang thiết bị.

a) Được xây dựng theo đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Được thiết kế, xây dựng theo quy định tại TCVN 4530:1998.

c) Có đủ phương tiện đo trong giao nhận, bán lẻ, các phương tiện đo được kiểm định theo quy định và đang còn trong thời hạn hiệu lực; thực hiện quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ theo quy định hiện hành.

d) Hệ thống công nghệ sử dụng phương tiện đo trong bán lẻ xăng dầu phải được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật đo lường.

đ) Có đủ bồn chứa, bể chứa cho từng chủng loại xăng, dầu.

e) Có đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

2. Điều kiện về cán bộ nhân viên

a) Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân đã được đào tạo chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác.

b) Phải được đào tạo và được cấp giấy chứng nhận về nghiệp vụ bảo quản thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức.

Đối với cán bộ nhân viên đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận về nghiệp vụ bảo quản thiết bị đo lường, chất lượng xăng dầu trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành không cần phải đào tạo lại.

c) Phải được đào tạo về phòng cháy, chữa cháy.

3. Trách nhiệm

a) Cung cấp cho người tiêu dùng xăng, dầu đúng định lượng, số lượng, chủng loại với chất lượng được cung cấp từ nhà phân phối.

b) Thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về: tên, chủng loại xăng dầu; đối với dầu điêzen cần nêu thêm mục đích sử dụng cho từng loại dầu.

c) Yêu cầu nhà phân phối cung cấp tên, chủng loại xăng dầu và tiêu chuẩn áp dụng tương ứng đối với từng loại xăng dầu.

d) Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và tính đúng đắn của các phương tiện đo được trang bị. Các thiết bị đo lường phải được kiểm định định kỳ, bảo quản, sử dụng theo quy định và phải bảo đảm tính nguyên vẹn của niêm phong sau khi kiểm định. Chỉ những thiết bị đo bảo đảm yêu cầu kiểm định mới được đưa vào sử dụng.

VI. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chất lượng và đo lường trong kinh doanh xăng dầu

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường tại các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối, sản xuất, chế biến xăng dầu theo quy định tại Thông tư này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về chất lượng và điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường tại các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Thông tư này.

3. Doanh nghiệp, cán bộ nhân viên kinh doanh xăng dầu vi phạm các quy định tại Thông tư này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Cán bộ công chức trong khi thi hành công vụ vi phạm các quy định tại Thông tư này, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 VII. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý chất lượng, quản lý đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực hiện Thông tư này;

b) Định kỳ báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình quản lý chất lượng, quản lý đo lường đối với xăng dầu nhập khẩu, sản xuất trong nước và lưu thông trên thị trường.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, quyết định. /.                                      

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Thăng 

 

thuộc tính Thông tư 29/2007/TT-BKHCN

Thông tư 29/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động kinh doanh xăng động cơ, dầu điêzen theo quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/2007/TT-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành:25/12/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 29/2007/TT-BKHCN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom - Happiness
No. 29/2007/TT-BKHCN
Hanoi, December 25, 2007
CIRCULAR
GUIDING THE QUALITY AND MEASUREMENT ASSURANCE CONDITIONS IN ENGINE PETROL AND DIESEL OIL TRADING UNDER THE GOVERNMENTS DECREE NO. 55/2007/ND-CP OF APRIL 6, 2007, ON PETROL AND OIL TRADING
Pursuant to the Governments Decree No. 54/2003/ND-CP of May 19, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of the Science and Technology and Decree No. 28/2004/ND-CP of January 16, 2004, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 54/2003/ND-CP;
Pursuant to the Governments Decree No. 55/2007/ND-CP of April 6, 2007, on petrol and oil trading;
The Ministry of Science and Technology guides the quality and measurement assurance conditions in engine petrol and diesel oil trading as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
1. Scope of regulation
This Circular guides the quality and measurement assurance conditions in engine petrol and diesel oil trading (referred to as petrol and oil for short).
2. Subjects of application
a/ This Circular applies to enterprises that import, produce, process, distribute or retail petrol and oil on the domestic market.
b/ This Circular does not apply to enterprises that import, produce or process special-use petrol and oil to meet their own needs without marketing them and enterprises that import, produce or mix petrol and oil used for aircraft.
3. Interpretation of terms
In this Circular, the terms below are construed as follows:
a/ Petrol and oil trading means activities of importing, producing, processing, distributing and retailing petrol and oil on the domestic market.
b/ Petrol and oil production and processing means the process of refining petroleum and transforming crude oil and other raw materials into petrol and oil products.
c/ Petrol and oil trading establishment means a place where the import, production, processing, distribution, delivery and receipt and retail of petrol and oil are carried out. They may be petrol and oil importers and processors, distributors (general agents and agents) and retailers (petrol and oil stores and tilling stations), which are collectively referred to as enterprises.
II. QUALITY AND MEASUREMENT ASSURANCE CONDITIONS ON PETROL AND OIL IMPORTING ENTERPRISES
1. Quality assurance conditions
a/ Enterprises must ensure the conformity of imported petrol and oil quality with national technical regulation QCVN1: 2007/BKHCN on petrol and diesel fuel (referred to as QVCN1: 2007/BKHCN).
This provision may be amended or supplemented periodically to meet state management requirements.
b/ The quality of imported petrol and oil must be inspected before customs clearance procedures are carried out. The contents, order and procedures for quality inspection of imported petrol and oil comply with current regulations of the Ministry of Science and Technology.
c/ Only imported petrol and oil that satisfy quality requirements specified at Point a, Clause 1, of this Section may be marketed.
d/ Imported petrol and oil that fail to satisfy quality requirements must be either re-processed or re-exported.
Depending on the nature and severity of violations of quality management regulations, competent state agencies may decide to order re-processing or re-export of imported petrol and oil that fail to satisfy quality requirements. Within three working days after obtaining the inspection agencys conclusion that re-processed petrol and oil satisfy quality conditions specified at Point a, Clause 1, of this Section as prescribed by law, the competent state management agency shall issue a notice certifying the quality of the goods lot.
dd/ Enterprises importing petrol and oil which fail to satisfy quality requirements shall be sanctioned under Article 21 of the Governments Decree No. 126/2005/ND-CP of October 10, 2005, which was amended and supplemented in Article 1 of the Governments Decree No. 95/2007/ND-CP of June 4, 2007, on sanctioning administrative violations in the domain of measurement and product and goods quality.
e/ Petrol and oil-importing enterprises shall announce applicable standards in conformity with Vietnam standard TCVN 6776: 2005, for petrol, and TCVN 5689: 2005, for diesel fuel oil, and supply the announced applicable standards to distributors and retailers.
2. Measurement assurance conditions
Measurement devices used in petrol and oil delivery and receipt must be appraised in accordance with current regulations and have their appraisal results still valid.
III. QUALITY AND MEASUREMENT ASSURANCE CONDITIONS AND RESPONSIBILITIES OF PETROL AND OIL-PRODUCING OR PROCESSING ENTERPRISES
1. Petrol and oil-producing or processing enterprises must have testing and measurement laboratories that meet the following conditions:
a/ Regarding testing capability:
- In the period from now to December 31, 2010: To have all necessary and appropriate equipment and devices to inspect, test and evaluate quality indicators of petrol and oil products prescribed at Point a, Clause 1, Section II, of this Circular with corresponding testing methods specified in technical regulation QCVN 1: 2007/BKHCN.
In case of unavailability of necessary equipment and devices to test all quality indicators, they may hire other testing laboratories to test remaining indicators and must sign contracts on the provision on testing services. Priority should be given to accredited testing laboratories.
- In post-2010 period: To have adequate testing equipment and devices to test all quality indicators of petrol and oil products prescribed at Point a, Clause 1, Section II, of this Circular with corresponding testing methods specified in technical regulation QCVN 1: 2007/BKHCN.
b/ Testing and measurement devices must be appraised and calibrated as satisfying the requirements of production or processing technological processes.
c/ Applying adequate technical regulations, national standards, international standards, technical documents, inspection and testing processes for each kind of produced or processed petrol and oil.
d/ Technicians and workers engaged in petrol and oil production or processing have been provided with professional training relevant to their working positions.
Enterprises are encouraged to build petrol and oil testing laboratories up to international standards and accredited under Vietnam standard TCVN ISO 17025: 2005.
2. Responsibilities of enterprises
a/ Petrol and oil-producing or processing enterprises must elaborate and apply quality management systems according to Vietnam standard TCVN ISO 9001: 2000 or the quality management system used exclusively for the petroleum sector ISO/ TS 29001: 2003 - Petroleum, petrochemistry and natural gas industry - Special quality management system - Requirements on production and service organizations.
b/ Petrol and oil-producing or processing enterprises shall get certification of quality standard conformity with Section 2 of technical regulation QCVN 1: 2007/BKHCN; announce applicable standards, which are TCVN 6776:2005, for petrol, and TCVN 5689: 2005, for diesel fuel oil and supply information on those standards to distributors and retailers.
c/ Enterprises shall inspect the quality of each lot of petrol and oil products and may only market lots which satisfy quality requirements specified at Point a, Clause 1, Section II, of this Circular. The testing results of each goods lot must be supplied to distributors and retailers and kept and produced to competent agencies upon request.
d/Additives imported for petrol and oil production and processing must comply with regulations on safety, hygiene, human health, environmental protection and consumer interests.
3. For enterprises which have just commenced production or processing activities, finished petrol and oil products must be tested and certified as satisfying quality requirements before they are marketed for the first time. The Directorate for Standards and Quality shall coordinate with concerned agencies in organizing the inspection.
The inspection covers:
a/ Inspecting the quality of petrol and oil products before they are marketed as prescribed at Point a, Clause 1, Section II of this Circular;
b/ Inspecting the observance of the Measurement Ordinance regarding measurement devices used in delivery and receipt.
c/ Inspecting the capability of testing laboratories;
d/ Inspecting the elaboration and application of quality management systems.
IV. QUALITY AND MEASUREMENT ASSURANCE CONDITIONS ON PETROL AND OIL DISTRIBUTORS (GENERAL AGENTS AND AGENTS)
1. Conditions on staff and devices:
a/ Technicians and workers engaged in petrol and oil receipt and preservation have been provided with professional training relevant to their working positions.
b/ Cadres and employees have been trained in and granted certificates on measurement device preservation and petrol and oil quality by Standards and Quality Sub-Departments.
Cadres and employees who have been granted certificates on measurement device preservation and petrol and oil quality before the effective date of this Circular need not be re-trained.
c/ Measurement devices used in petrol and oil delivery and receipt must be appraised in accordance with current regulations and have their appraisal results still valid.
b/ There are adequate depots or tanks for petrol and oil of each kind.
2. Responsibilities:
a/ To request importers and producers to supply names and kinds of petrol and oil and the standards applied to each goods lot. Goods dossiers must be preserved and duplicated for delivery to retailers (petrol and oil stores and filling stations);
b/ Not to change the quality of petrol and oil or supply petrol and oil of improper kind, quality or quantity;
c/ To take responsibility for petrol and oil quality in the process of receipt, preservation and transportation under contracts.
V. QUALITY AND MEASUREMENT ASSURANCE CONDITIONS AND RESPONSIBILITIES OF RETAILERS (PETROL AND OIL STORES AND FILLING STATIONS)
1. Conditions on construction design, equipment and devices:
a/ To be built in strict accordance with plannings approved by competent authorities;
b/ To be designed and built in accordance with Vietnam standard TCVN 4530: 1998:
c/ To have adequate measurement devices for use in petrol and oil delivery, receipt and retail, which must be appraised in accordance with regulations and have their appraisal results still valid; to comply with current regulations on measurements in retail;
d/ To have a system of technologies using measurement devices in petrol and oil retail evaluated as satisfying requirements of measurement techniques;
e/ To have adequate tanks and depots for petrol and oil of each kind;
f/ To meet all conditions on fire prevention and fighting.
2. Conditions regarding cadres and employees:
a/ To have a contingent of technicians and workers who have been provided with professional training relevant to their working positions.
b/ Cadres and employees have been trained and granted certificates on measurement device preservation and petrol and oil quality by Standards and Quality Sub-Departments.
Cadres and employees who have been granted certificates on measurement device preservation and petrol and oil quality by competent agencies before the effective date of this Circular need not be re-trained.
c/ Cadres and employees have been trained in fire prevention and fighting.
Click Download to see full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 29/2007/TT-BKHCN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi