Quyết định 83/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 83/2008/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là cổng tích hợp thông tin và cơ quan báo điện tử, truyền thông đa phương tiện của Chính phủ trên internet, thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quản lý trực tiếp, toàn diện.

2. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ trên internet; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên internet với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, địa phương) và các tổ chức, cơ quan liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công của Chính phủ trên internet.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Government Web Portal (viết tắt là VGP).

3. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm; tổ chức và hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông; chịu sự quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị và các Bộ, ngành liên quan trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch và các dự án, đề án quan trọng khác của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan kết nối và đồng bộ hoá cơ sở dữ liệu (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; chuẩn hoá phần mềm sử dụng, khai thác tài nguyên thông tin quốc gia trong kết nối các trang tin hoặc cổng thông tin điện tử thành hệ thống mạng thông tin điện tử thống nhất trên internet; khai thác, tiếp nhận, tích hợp và cập nhật đầy đủ, kịp thời các loại thông tin (không thuộc bí mật Nhà nước); bảo đảm sự tương thích, thông suốt trong quá trình chia sẻ, trao đổi thông tin, phù hợp với chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

3. Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan tích hợp thông tin các dịch vụ công của Chính phủ trên internet.

4. Phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ khai thác, tiếp nhận đầy đủ các loại thông tin; xử lý, cập nhật kịp thời các thông tin đó (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức, thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân.

6. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

7. Thiết kế, cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và dung lượng kho tài nguyên thông tin dữ liệu trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế; phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Phối hợp với các trang tin hoặc cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ.

9. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa Công báo điện tử nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

10. Quản lý Trung tâm dữ liệu của Chính phủ trên internet và hạ tầng công nghệ, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng.

11. Quản lý, thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng được giao theo quy định của pháp luật; tham gia tư vấn, thiết kế, thẩm định các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc hệ thống các trang tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan khi có yêu cầu; tham gia thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ của các dự án quan trọng khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

12. Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

13. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động Cổng Thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

15. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan bảo đảm bí mật, an toàn mạng, an ninh hệ thống; an ninh nội bộ.

16. Thực hiện các hoạt động dịch vụ gia tăng giá trị theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm sử dụng có hiệu quả và tái đầu tư cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

17. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý, sử dụng tài sản được giao; kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật.

19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có Tổng Biên tập và không quá 03 Phó Tổng biên tập.

Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Biên tập) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Các Phó Tổng biên tập do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Tổng Biên tập về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Ban Thư ký - Tổng hợp;

b) Ban Nghiệp vụ - Chuyên môn;

c) Ban Kỹ thuật - Công nghệ;

d) Ban Kế hoạch - Tài chính;

đ) Ban Hợp tác quốc tế;

e) Văn phòng;

g) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển.

3. Cơ quan thường trú trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ.

4. Các cơ quan thường trú tại nước ngoài do Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

5. Tùy theo yêu cầu phát triển của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên các đơn vị quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này.

6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức trưởng, phó các đơn vị quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này.

7. Tổng Biên tập quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Khi cần thiết, Tổng Biên tập trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định thành lập một số phòng thuộc các đơn vị quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này.

8. Biên chế cán bộ, công chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 229/2003/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên internet; Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên internet.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Nơi nhận:                                                                                  

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- BQL KKTCKQT Bờ Y;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, TCCB (5b). XH

thuộc tính Quyết định 83/2008/QĐ-TTg

Quyết định 83/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:83/2008/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:25/06/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Cơ cấu tổ chức , Chính sách , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Ngày 25/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (TTĐT). Theo đó, Cổng TTĐT thực hiện các chức năng quan trọng như tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ trên internet, đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên internet và tích hợp thông tin các dịch vụ công của Chính phủ trên internet. Trong số nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ gồm chuẩn hóa phần mềm sử dụng, khai thác tài nguyên thông tin quốc gia trong kết nối các trang tin hoặc cổng thông tin điện tử thành hệ thống mạng thông tin điện tử thống nhất trên internet. Tổ chức, thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. Cổng TTĐT Chính phủ cũng có trách nhiệm phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế. Cổng TTĐT Chính phủ có cơ quan thường trú trong nước tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 83/2008/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom - Happiness
----------

No. 83/2008/QD-TTg

Hanoi, June 25, 2008

 

DECISION

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM GOVERNMENT WEB PORTAL

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Governments Decree No. 33/2008/ND-CP of March 19, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Government Office;
At the proposal of the Minister-Director of the Government Office,

DECIDES:

Article 1. Position and functions

1. Vietnam Government Web Portal is a government integrated information portal and multimedia e-news agency under the Government Office and subject to the direct and overall management of the Minister-Director of the Government Office (below referred to as the Minister-Director).

2. Vietnam Government Web Portal functions to organize, manage and announce the Governments official information on the Internet; acts as the focal point for linking the Governments e-administrative information network on the Internet with ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and Peoples Councils and Peoples Committees of provinces and centrally run cities (below referred to as ministries, branches and localities) and concerned organizations and agencies; and integrates information on the Governments public services on the Internet.

Its international transaction name is Vietnam Government Web Portal (abbreviated to VGP).

3. Vietnam Government Web Portal is a non-business unit, has the legal person status and its own seal, and may open accounts at the State Treasury; is financed by the state budget for its operation; is organized and operates as a press information and communication agency; and is subject to the Ministry of Information and Communications state management of information and communication according to law.

Article 2. Tasks and powers

Vietnam Government Web Portal shall assist the Minister-Director in performing the following specific tasks and powers:

1. To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned ministries and branches in, submitting to the Minister-Director for approval according to his/her competence or for submission to the Prime Minister for approval, its strategies, plans and other important schemes and projects; to coordinate with concerned agencies in organizing the implementation thereof after they are approved by competent authorities.

2. To coordinate with ministries, branches and localities and concerned agencies and organizations in professional operations of linking and synchronizing database (excluding state secrets) to be updated on Vietnam Government Web Portal; to standardize software to use and exploit national information resources for linking websites or web portals into a uniform web system on the Internet; to fully and promptly exploit, receive, integrate and update different kinds of information (excluding state secrets); to ensure the compatibility and uninterrupted connection throughout the course of sharing and exchanging information in line with the administrative reform program of the Government and the Prime Minister and the roadmap for building an e-government.

3. To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches and localities and concerned agencies and organizations in, integrating information on the Governments public services on the Internet.

4. To coordinate with units under the Government Office in fully exploiting and receiving different kinds of information; to promptly process and update such information (excluding state secrets) in order to perform its assigned functions, tasks and powers according to law.

5. By applying information technology, to organize online exchanges, meetings and dialogues and other forms of communication between the Government, the Prime Minister, ministries, branches and localities and concerned agencies and organizations, and the people.

6. To receive complaints, denunciations, comments and proposals sent via the Internet by organizations and individuals to the Government, the Prime Minister or the Government Office and forward them to competent agencies for settlement and reply according to law.

7. To technologically, technically and artistically design Vietnam Government Web Portal and its databases storing capacity; to develop and diversify contents, forms of operation, applications and multimedia products in order to raise the capacity of disseminating and propagating the Partys guidelines and policies and the States laws; information on the national socio-economic situation and current domestic and international affairs; to effectively serve the direction and administration of the Government and the Prime Minister.

8. To coordinate with websites or web portals of ministries, branches and localities and concerned agencies and organizations in professional operations.

9. To coordinate with concerned units in placing the e-Cong Bao (Official Journal) of the Socialist Republic of Vietnam on Vietnam Government Web Portal.

10. To manage the Governments Internet database center, technological infrastructure and special-use equipment.

11. To manage and implement investment and construction projects assigned to it according to law; to participate, upon request, in advising on, designing and appraising schemes and projects related to professional operations of the system of websites or web portals of ministries, branches and localities and concerned agencies and organizations; to participate in conducting professional appraisal of other important projects as assigned by the Minister-Director.

12. To organize professional retraining related to the operation of the Web Portal according to law.

13. To study and apply scientific and technical advances to improve the operation efficiency of the Web Portal.

14. To carry out international cooperation on the Web Portals operations according to law.

15. To assume the prime responsibility for, and coordinate with units under the Government Office and concerned agencies in, ensuring network safety, system security and internal security.

16. To provide value-added services according to law and the Ministry of Finances guidance in order to effectively use and re-invest in its existing material foundations without affecting its assigned political tasks.

17. To manage its organizational apparatus and payroll; implement the wage regime and policies and regimes on treatment, reward and disciplining towards its cadres, public employees and servants, laborers and collaborators according to law.

18. To manage and use its assigned assets, allocated funds and other financial sources according to law.

19. To perform other tasks and exercise other powers as assigned by the Prime Minister or the Minister-Director.

Article 3. Organizational structure and payroll

1. Vietnam Government Web Portal has its editor-in-chief and no more than 3 deputy editors-in-chief.

The editor-in-chief of Vietnam Government Web Portal (below referred to as the editor-in-chief) is appointed, relieved from office, and dismissed by the Minister-Director; and shall take responsibility before law and the Minister-Director for the entire operation of Vietnam Government Web Portal.

Deputy editors-in-chief are appointed, relieved from office, and dismissed by the Minister-Director according to law; and shall take responsibility before the Minister-Director and the editor-in-chief for their assigned tasks.

2. Organizational structure

a/ The Secretariat-General Affairs Department;

b/ The Professional Operations Department;

c/ The Technology-Technique Department;

d/ The Planning-Finance Department;

e/ The International Cooperation Department;

f/ The Office;

g/ The Research and DevelopmentCenter.

3. The domestic representative agencies in Ho Chi Minh City, Da NangCity and Can Tho City.

4. Overseas representative agencies shall be decided on by the Minister-Director after obtaining the Prime Ministers permission.

5. Depending on development requirements of Vietnam Government Web Portal, the Minister-Director may propose the Prime Minister to establish new units or merge, dissolve or rename units specified in Clauses 2, 3 and 4 of this Article.

6. The Minister-Director may appoint, relieve from office and dismiss heads and deputy heads of units specified in Clauses 2, 3 and 4 of this Article.

7. The editor-in-chief shall define the functions, tasks and powers of units of Vietnam Government Web Portal. When necessary, the editor-in-chief may propose the Minister-Director to establish a number of sections under units specified in Clauses 2, 3 and 4 of this Article.

8. The Minister-Director shall decide on the payroll of Vietnam Government Web Portal according to law.

Article 4. Implementation effect

1. This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO"; and replaces the Prime Ministers Decision No. 229/2003/QD-TTg of November 7, 2003, establishing the website of the Government of the Socialist Republic of Vietnam; and Decision No. 250/2005/QD-TTg of October 10, 2005, on the organization and operation of the website of the Government of the Socialist Republic of Vietnam.

2. To annul all previous provisions which are contrary to this Decision.

Article 5. Implementation responsibilities

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairmen of Peoples Councils and presidents of Peoples Committees of provinces and centrally run cities, the editor-in-chief of Vietnam Government Web Portal, and concerned agencies and organizations shall implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

 
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 83/2008/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Quyết định 1495/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

Khoa học-Công nghệ , Thông tin-Truyền thông

Vui lòng đợi