Quyết định 40/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 40/2006/QĐ-BTM NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐẾN NĂM 2010

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 – 2010 được phê duyệt tại Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thương mại điện tử, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Danh Vĩnh

 


KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐẾN NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BTM

ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

 

I. MỤC TIÊU

Đến năm 2010, hình thành chính phủ điện tử trong ngành thương mại thông qua việc xây dựng và phát triển hành chính điện tử tại các cơ quan thương mại từ Trung ương tới địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao trong các hoạt động nghiệp vụ thương mại, cung cấp trực tuyến nhiều dịch vụ thương mại công.

II. CÁC GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại

Đến năm 2010, hình thành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại của ngành thương mại.

a) Tại Bộ Thương mại: Hoàn thành việc xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Thương mại và mạng nội bộ của ngành thương mại (Intranet). Phần lớn công chức được trang bị máy tính cá nhân kết nối với mạng cục bộ (LAN) hay mạng diện rộng (WAN), mạng nội bộ của ngành thương mại và Internet.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thương mại, phát triển các phần mềm đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thương mại.

Thiết lập các công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin thương mại ở mức cao, đẩy nhanh việc triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số chuyên dùng của ngành thương mại.

b) Tại các Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch (gọi tắt là Sở Thương mại): Phần lớn công chức được trang bị máy tính cá nhân kết nối với mạng cục bộ (LAN) của sở, mạng cục bộ kết nối Internet bằng đường truyền băng thông rộng. Các chi cục quản lý thị trường trang bị máy tính cá nhân đến các đội quản lý thị trường và các máy tính này có thể kết nối với mạng của Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Thương mại.

2. Xây dựng và ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử của ngành thương mại

Đến năm 2010, hoàn thành về cơ bản việc xây dựng và ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử của ngành thương mại dựa trên công nghệ EDI/ebXML, bao gồm chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử trong nội bộ các đơn vị Bộ Thương mại, chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các Sở Thương mại với Bộ Thương mại và giữa các Sở Thương mại với nhau.

Những chuẩn này phải tuân thủ mọi qui định liên quan tới các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử thuộc các chương trình xây dựng chính phủ điện tử của Chính phủ.

3. Xây dựng và phát triển hành chính điện tử

Đến năm 2010, hình thành về cơ bản hành chính điện tử trong ngành thương mại.

a) Giai đoạn 2006 – 2008: tập trung xây dựng mạng nội bộ kết nối các cơ quan thuộc Bộ Thương mại dựa trên công nghệ mạng riêng ảo (VPN), bao gồm cả các cơ quan thương mại Việt Nam ở nước ngoài, bảo đảm phần lớn mọi thủ tục hành chính trong nội bộ cơ quan Bộ được triển khai trên mạng nội bộ (eMOT); ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nội bộ, bao gồm quản lý cán bộ, tài chính, mua sắm công.

b) Giai đoạn 2009 – 2010: mở rộng mạng nội bộ eMOT tới các Sở Thương mại và các đơn vị liên quan khác, bảo đảm phần lớn mọi thủ tục hành chính trong ngành thương mại được triển khai trên mạng nội bộ này và eMOT trở thành mạng nội bộ của ngành thương mại.

4. Phát triển vững chắc theo từng giai đoạn việc tin học hoá các hoạt động nghiệp vụ thương mại

Đến năm 2010, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ thương mại.

a) Giai đoạn 2006 – 2008: tập trung tin học hoá các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý thị trường, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại và thống kê thương mại.

b) Giai đoạn 2009 – 2010: mở rộng tới các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý cạnh tranh, thực thi pháp luật thương mại và đặc biệt là xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ việc ra quyết định của lãnh đạo Bộ Thương mại.

5. Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công

a) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác thu thập, phân tích, xử lý, cung cấp thông tin thương mại và dự báo thị trường trong nước và thế giới tới mọi doanh nghiệp, công dân và mọi đối tượng có nhu cầu, chú trọng tới việc cung cấp thông tin thương mại công khai trên Internet.

b) Đến năm 2010, cung cấp trực tuyến trên 60% các dịch vụ thương mại công liên quan trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Đào tạo nguồn nhân lực thương mại có kỹ năng cao về công nghệ thông tin

Trong toàn bộ giai đoạn 2006 - 2010, cần phải đẩy mạnh hoạt động đào tạo về công nghệ thông tin.

a) Hàng năm, tiến hành đào tạo và đào tạo lại cho các công chức ngành thương mại kỹ năng ứng dụng và những thành tựu mới của công nghệ thông tin liên quan tới lĩnh vực thương mại, kỹ năng sử dụng và khai thác những tiện ích mới của các phần mềm ứng dụng trong ngành. Chú trọng đào tạo công nghệ thông tin cho các cán bộ lãnh đạo tương đương cấp vụ trở lên, lãnh đạo các Sở Thương mại và các tham tán thương mại.

b) Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý về công nghệ thông tin, vừa nắm vững các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của ngành thương mại, vừa am hiểu về công nghệ thông tin và có khả năng tổ chức các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của ngành.

c) Cán bộ tuyển dụng mới phải đạt mức tiêu chuẩn của ngành về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.

III. CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cung cấp thông tin thương mại theo Quyết định số 1888/QĐ-BTM ngày 01/7/2005;

2. Nhanh chóng triển khai dự án Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg ngày 15/9/2005 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 – 2010;

3. Xây dựng và triển khai dự án Hành chính điện tử ngành thương mại theo đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 – 2010;

4. Xây dựng và triển khai dự án Đào tạo công nghệ thông tin cho công chức ngành thương mại./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Danh Vĩnh

 

 

thuộc tính Quyết định 40/2006/QĐ-BTM

Quyết định 40/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mạiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:40/2006/QĐ-BTMNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành:29/12/2006Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại - Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 40/2006/QĐ-BTM về việc Ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010. Mục tiêu của Kế hoạch là đến năm 2010, hình thành chính phủ điện tử trong ngành thương mại thông qua việc xây dựng và phát triển hành chính điện tử tại các cơ quan thương mại từ Trung ương tới địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao trong các hoạt động nghiệp vụ thương mại, cung cấp trực tuyến nhiều dịch vụ thương mại công... Kế hoạch tổng thể đã đưa ra các giải pháp và lộ trình triển khai như sau: Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại tại Bộ Thương mại và các Sở Thương mại, Sở Thương mại và Du lịch, Xây dựng và ban hành các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử của ngành thương mại. Những chuẩn này phải tuân thủ mọi qui định liên quan tới các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử thuộc các chương trình xây dựng Chính phủ điện tử của Chính phủ, Xây dựng và phát triển hành chính điện tử, Cung cấp trực tuyến các dịch vụ thương mại công... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định40/2006/QĐ-BTM tại đây

tải Quyết định 40/2006/QĐ-BTM

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 40/2006/QD-BTM DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi