Quyết định 2915/QĐ-BTNMT 2019 danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

----------------

Số: 2915/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

                                                                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
mở mới năm 2020 các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản,

Biển và Hải đảo, Công nghệ thông tin

-------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt 10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2020 các lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo, Công nghệ thông tin gồm 09 nhiệm vụ tuyển chọn và 01 nhiệm vụ giao trực tiếp cho các tổ chức chủ trì thực hiện.

Chi tiết các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xét duyệt thuyết minh, thẩm định nội dung, dự toán kinh phí, trình phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Điều 2 của Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, Hồ sơ, KHCN, VTP.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân

 

Phụ lục 1

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản (04 nhiệm vụ)

(Kèm theo Quyết định số: 2915/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Mã, tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm chủ yếu dự kiến đạt được

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

Dự kiến

kinh phí

(triệu đồng)

1

TNMT.2020.03.03: Nghiên cứu đặc điểm các thành tạo magma khu vực Đồng Văn và dự báo tiềm năng khoáng sản nội sinh liên quan

1. Xác định đặc điểm thạch địa hóa các thể magma khu vực Đồng Văn;

2. Xác định được các kiểu biến đổi đá vây quanh các thành tạo magma;

3. Dự báo tiềm năng các khoáng sản nội sinh liên quan.

1. Báo cáo thuyết minh kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ;

2. Báo cáo chuyên đề đặc điểm thạch địa hóa các thể magma khu vực Đồng Văn;

3. Báo cáo đặc điểm kiểu biến đổi đá vây quanh các thành tạo magma và khoáng sản nội sinh liên quan;

4. Các biểu đồ, sơ đồ (bản đồ), mặt cắt thể hiện đặc điểm các thành tạo magma, kiểu biến đổi và khoáng hóa có liên quan (tỷ lệ phù hợp với nội dung sơ đồ/bản đồ);

5. 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành;

6. Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

2

TNMT.2020.03.05: Nghiên cứu xây dựng mô hình địa chất - vật lý 3D đới cấu trúc chứa than Kiến Xương - Tiền Hải, bể than Sông Hồng.

1. Xây dựng được quy trình mô hình hóa một số đối tượng địa chất dựa trên tài liệu địa vật lý, địa chất;

2. Thiết lập được mô hình 3D một số đối tượng địa chất đới cấu trúc chứa than Kiến Xương - Tiền Hải, bể than Sông Hồng.

1. Quy trình xây dựng mô hình địa chất - vật lý 3D đới cấu trúc các bể trầm tích (loại đối tượng địa chất có thể mô hình hóa; điều kiện cần và đủ để có thể mô hình hóa đối với từng đối tượng; quy trình mô hình hóa từng loại đối tượng; sản phẩm mô hình hóa và yêu cầu chất lượng sản phẩm).

2. Mô hình địa chất - vật lý 3D một số đối tượng địa chất đới cấu trúc chứa than Kiến Xương - Tiền Hải, bể than Sông Hồng và các bản vẽ đi kèm.

3. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

4. 01 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

5. Hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh: 01 người.

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

3

CTPH.2020.01: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất mức an toàn bức xạ đối với chiếu xạ tự nhiên (Thuộc nội dung Chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Xây dựng cơ sở khoa học về an toàn bức xạ cho con người đối với chiếu xạ từ các nguồn bức xạ ion hóa và các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong môi trường (đất, nước, không khí);

2. Xác định được các mức an toàn bức xạ cho con người do chiếu xạ từ các đồng vị phóng xạ tự nhiên.

1. Báo cáo cơ sở khoa học về an toàn bức xạ cho con người đối với chiếu xạ từ các nguồn bức xạ ion hóa và các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong môi trường;

2. Báo cáo kết quả luận giải việc lựa chọn bộ tiêu chí, chỉ số xác định mức độ chiếu xạ tự nhiên, mức an toàn bức xạ phù hợp cho người Việt Nam từ các nguồn bức xạ ion hóa và các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong môi trường;

3. Dự thảo quy định kỹ thuật về đánh giá mức độ chiếu xạ tự nhiên từ các nguồn bức xạ ion hóa và các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong môi trường;

4. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phóng xạ trong đất, nước, không khí;

5. Báo cáo tổng hợp kết quả;

6. 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước.

24 tháng

Giao trực tiếp cho Liên đoàn Địa chất Xạ Hiếm, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

1.800

4

TNMT.2020.06.04:

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển.

1. Xây dựng được cơ sở khoa học đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển;

2. Xây dựng được quy định kỹ thuật đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển (nước biển, trầm tích bề mặt đáy biển).

1. Báo cáo cơ sở khoa học đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển.

2. Dự thảo quy định kỹ thuật đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển (nước biển, trầm tích bề mặt đáy biển).

3. Kết quả đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ biển tại một vùng thử nghiệm Vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1: 100.000.

4) Báo cáo tổng hợp kết quả.

4. Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

5. Đào tạo 01 thạc sỹ.

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

 
 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Lĩnh vực Biển và Hải đảo (03 nhiệm vụ)

(Kèm theo Quyết định số: 2915/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Mã, tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm chủ yếu dự kiến đạt được

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

Dự kiến

kinh phí

1

TNMT.2020.06.01.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

1. Xác lập cơ sở khoa học và qui trình ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D thành phố thông minh ven biển;

2. Đề xuất các giải pháp quản trị đô thị ven biển hỗ trợ cho quy hoạch không gian biển;

3. Xây dựng được mô hình thí điểm cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

1. Báo cáo về cơ sở khoa học và qui trình ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D thành phố thông minh ven biển:

- Chụp ảnh bằng thiết bị bay UAV độ chính xác cao;

- Dữ liệu địa không gian khác.

2. Báo cáo đề xuất các giải pháp quản trị đô thị ven biển hỗ trợ cho quy hoạch không gian biển:

- Quản trị điều hòa không khí thông minh;

- Quản trị ngập lụt thông minh;

- Quản trị cấp thoát nước thông minh;

- Quản trị giao thông thông minh nhằm đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Cơ sở dữ liệu và mô hình 3D cho thành phố thông minh ven biển thí điểm cho thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

4. Công bố 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành;

5. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

2

TNMT.2020.06.02 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng.

1. Xác lập được cơ sở khoa học và thiết kế được sơ đồ công nghệ phù hợp xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu vực bảo tồn biển đáp ứng với thực tế của Việt Nam dựa trên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khảo sát thực tiễn;

2. Chế tạo, lắp đặt vận hành thử nghiệm 01 hệ thống thiết bị thử nghiệm xử lý chất thải nhựa với đầu ra chất thải cuối cùng thân thiện với môi trường khu bảo tồn biển quần đảo Cát Bà - Hải Phòng.

1. Báo cáo cơ sở khoa học và thiết kế được sơ đồ công nghệ phù hợp xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu vực bảo tồn biển phù hợp với thực tế của Việt Nam;

2. 01 Thiết bị xử lý chất thải nhựa thân thiện với môi trường:

- Công suất xử lý: 5kg/h;

- Khí thải đạt QCVN về môi trường không khí;

- Chất thải cuối cùng có thể sử dụng cho các mục đích kinh tế xã hội khác.

3. Lắp đặt vận hành thử nghiệm 01 hệ thống thiết bị thử nghiệm xử lý chất thải nhựa cho khu bảo tồn biển quần đảo Cát Bà - Hải Phòng;

4. 02 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành;

5. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

3

TNMT.2020.06.03

Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị phát hiện, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam, thử nghiệm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ.

1. Xác lập cơ sở khoa học ứng dụng số liệu radar biển trong phát hiện, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu trên biển;

2. Xây dựng được Chương trình máy tính dựa trên tích hợp mô hình số trị WRF, ROM, WAM cho phép phát hiện, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam;

3. Thử nghiệm dự báo sự cố tràn dầu trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

1. Báo cáo cơ sở khoa học ứng dụng số liệu radar biển trong phát hiện, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu trên biển;

2. Chương trình máy tính dựa trên tích hợp mô hình số trị WRF, ROM, WAM cho phép phát hiện, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ;

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chương trình máy tính dựa trên tích hợp mô hình số trị WRF, ROM, WAM;

4. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm dự báo sự cố tràn dầu trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ;

5. Báo cáo kiến nghị về giải pháp khai thác, sử dụng dữ liệu radar biển;

6. 02 bài báo công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành về biển hoặc khí tượng thủy văn, môi trường;

7. Hỗ trợ đào tạo sau đại học.

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

 

 

 

Phụ lục 3

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020
Lĩnh vực Công nghệ thông tin (03 nhiệm vụ)

(Kèm theo Quyết định số: 2915/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Mã, tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm chủ yếu dự kiến đạt được

Thời gian

thực hiện

Phương

thức thực

hiện

Dự kiến

kinh phí

(triệu đồng)

1

TNMT.2020.09.01: Nghiên cứu đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển đô thị thông minh

1. Xác lập cơ sở khoa học, công nghệ và thực tiễn xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị (trong lĩnh vực TN&MT) phục vụ phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam;

2. Xây dựng mô hình và đề xuất giải pháp triển khai nền tảng dữ liệu không gian đô thị (trong lĩnh vực TN&MT) phục vụ phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam.

1. Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá, xác định nhu cầu xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu không gian đô thị

2. Tài liệu đặc tả mô hình khung kiến trúc hệ thống nền tảng dữ liệu không gian đô thị

3. Báo cáo đề xuất danh mục và khung nội dung các chuẩn dữ liệu phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu không gian đô thị

4. Báo cáo đề xuất giải pháp triển khai nền tảng dữ liệu không gian đô thị (trong lĩnh vực TN&MT) phục vụ phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam.

Báo cáo thử nghiệm nền tảng dữ liệu không gian đô thị tại 01 thành phố được lựa chọn

5. Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

2

TNMT.2020.09.02: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với kiến trúc CPĐT của Bộ TN&MT đảm bảo khả năng kết nối liên thông với hệ thống quốc gia;

2. Cung cấp các dịch vụ quản lý và xác thực cho các hệ thống thông tin của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

1. Báo cáo thực trạng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Báo cáo đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống tài khoản người dùng và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm hệ thống quản lý tài khoản truy cập hệ thống.

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

3

TNMT.2020.09.03: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo và ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Xây dựng giải pháp ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. Báo cáo khảo sát, phân tích, đánh giá xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Tài liệu thiết kế hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Hệ thống cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Báo cáo giải pháp ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5. Tài liệu báo các kết quả thử nghiệm hệ thống hỗ trợ cảnh báo sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6. Công bố 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

24 tháng

Tuyển chọn

Theo kết quả tuyển chọn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi