Quyết định 3336/QĐ-BKHCN 2019 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2019

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-----------------

Số: 3336/QĐ-BKHCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét
giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019

------------------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2725/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2019 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030”;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Chánh Văn phòng Bộ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030” để xét giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (chi tiết tại các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thủ tục giao trực tiếp, thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ và ký hợp đồng khoa học và công nghệ đối với các nhiệm vụ trong danh mục theo Quyết định số 3107/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ủy quyền Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo quản lý một số nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và các quy định hiện hành; sắp xếp danh mục các nhiệm vụ, bố trí kinh phí các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Thế Duy

 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ XÉT GIAO TRỰC TIẾP

THỰC HIỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 3336/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

T

I

Tên nhiệm vụ KHCN

Mục tiêu

Sản phẩm dự kiến đạt được

Dự kiến thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi

chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn đối với thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 -2020.

Nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn đối với việc đánh giá mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam giai đoạn vừa qua để phục vụ cho việc tổng kết Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và làm cơ sở cho việc xây dựng Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của Đề tài

2. Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

3. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển trong Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020

4. 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

15 tháng (tháng 12/2019 dến tháng 02/2021)

Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện KH, CN và Đổi mới sáng tạo

 

2

Nghiên cứu bối cảnh trong nước và quốc tế đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Xác định được xu hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bối cảnh trong nước và quốc tế và các vấn đề đặt ra đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030

1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ

2. Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ

3. Báo cáo về một số vấn đề đặt ra đối với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030

4. 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

15 tháng

(tháng 12/2019 đến tháng 02/2021)

Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện KH, CN và Đổi mới sáng tạo

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực