Quyết định 3301/QĐ-BKHCN 2019 nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn thực hiện từ năm 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

----------

Số: 3301/QĐ-BKHCN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
đặt hàng để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020

----------------------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay” để tuyển chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2020 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Công Tạc

 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Tên nhiệm vụ

 

Định hướng mục tiêu

 

Yêu cầu đối với kết quả

 

Phương thức
tổ chức
thực hiện

 

Ghi chú

 

1

Nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội

nhập quốc tế hiện nay.

 

1. Nghiên cứu võ cổ truyền Bình Định với tính chất là một di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia.

2. Đánh giá thực trạng phát triển và làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của võ cổ truyền Bình Định, tiềm năng của giá trị tài nguyên võ cổ truyền Bình Định phục vụ phát triển du lịch ở Bình Định và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Từ đó, bảo tồn và phát huy giá trị của võ cổ truyền Bình Định.

3. Nghiên cứu, học tập kinh

nghiệm bảo tồn và phát huy võ cổ truyền của các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

4. Đề xuất các giải pháp, mô hình phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định, khiến võ cổ truyền thành tài sản du lịch phục vụ phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

1. Yêu cầu đối với nội dung sản phẩm (báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và báo cáo kiến nghị, kỷ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế) đáp ứng yêu cầu về mục tiêu nghiên cứu đặt ra, nội dung các báo cáo cần làm rõ một số vấn đề cơ bản sau:

- Xây dựng khung phân tích để bảo tồn và phát huy giá trị một di sản văn hóa phi vật thể là võ cổ truyền trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay;

- Làm sáng tỏ giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của võ cổ truyền Bình Định với tư cách là một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, dần đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, nhấn mạnh bản sắc Việt Nam trong võ cổ truyền Bình Định;

- Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế, trong nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay;

- Đánh giá thực trạng phát triển võ cổ truyền Bình Định trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ở Bình Định và các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Định hướng chính sách, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định phục vụ phát triển du lịch Bình Định và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ;

2. Yêu cầu đối với sản phẩm khoa học cụ thể chuyển giao, ứng dụng:

- Báo cáo đề xuất chính sách phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định phục vụ phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

- Báo cáo đề xuất giải pháp phát triển võ cổ truyền Bình Định ra thế giới.

3. Các sản phẩm khoa học công bố, xuất bản, tham gia đào tạo sau đại học.

Tuyển chọn

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực