Quyết định 3329/QĐ-BKHCN 2019 nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------------

Số: 3329/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020

-----------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư;

Xét đề nghị của Viện ứng dụng công nghệ tại Tờ trình số 127/TTr- VƯDCN ngày 17/5/2019 về việc tham gia đề xuất nghiên cứu chung thuộc Chương trình nghiên cứu chung Đông Á (e-ASIA JRP) trong lĩnh vực Vật liệu;

Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định đề xuất nhiệm vụ Nghị định thư ngày 16/10/2019 được thành lập theo Quyết định số 2957/QĐ- BKHCN ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để đưa ra tuyển chọn (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thông báo nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Thủ trưởng các đon vị có liên quan tố chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HTQT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Thế Duy

 
 
 

Phụ lục

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ ĐẶT HÀNG BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỬ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 3329/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

 

STT

Lĩnh vực khoa học

Tên nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu KH&CN theo Nghị định thư

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Vật liệu

Phát triển cảm biến nano sinh học tiên tiến trên cơ sở các vật liệu lai, sử dụng các phân tử sinh học đặc hữu Đông Nam Á và ống nano các bon

 

1. Xây dựng được quy trình chế tạo và tối ưu các vật liệu tiên tiến trên cơ sở kết hợp phân tử sinh học đặc hữu Đông Nam Á (được chiết xuất từ các men dứa gai hoặc đu đủ hoặc dứa và dừa, lignoxenluloza từ cọ, sắn và mía) với ống nano các bon.

2. Ứng dụng vật liệu lai chế tạo được vào phát triển cảm biến sinh học, trên cơ sở tích hợp hệ vi lưu với cảm biến và đo lường tín hiệu điện hóa, trên cơ sở đó tiến hành đo đạc, kiểm nghiệm đặc trưng làm việc của cảm biến.

3. Chế tạo các mẫu thử và ứng dụng vào trong lĩnh vực môi trường.

1. 01 quy trình chế tạo và tối ưu các vật liệu tiên tiến trên cơ sở kết hợp phân tử sinh học đặc hữu Đông Nam Á với ống nano các bon.

2. 01 quy trình chế tạo hệ vi lưu ứng dụng cho cảm biển sinh học điện hóa tích hợp.

3. 03 bộ tài liệu:

- 01 bộ tài liệu thiết kế hệ vi lưu

- 01 bộ tài liệu thiết kế cảm biến

- 01 bộ tài liệu dữ liệu đo đạc đặc trưng của cảm biến.

4. 05 gram vật liệu lai phân tử sinh học đặc hữu Đông Nam Á và ống nano các bon để chế tạo cảm biến sinh học điện hóa tích hợp.

5. 04 hệ vi lưu, với các thông số kỹ thuật:

- Vi kênh: Chiều dài: 10 ÷ 50mm

Chiều rộng: 200 ÷ 500µm

Chiều sâu: 200 ÷ 500µm

- Buồng phản ứng: Chiều dài: 02 ÷10mm

Chiều rộng: 02 ÷ 10mm

Chiều sâu: 02 ÷ 10mm

- Vi bơm: Lưu lượng: ≤ 10ml/phút

Áp suất: ≤ 50kPa

Nhiệt độ hoạt động: 05 ÷ 50°C

- Dung tích mẫu đo: 0,5 ÷ 05ml.

6. 50 cảm biến sinh học điện hóa tích hợp (đo thủy ngân), với các thông số kỹ thuật:

- Cảm biến điện hóa 3 điện cực; hoạt động với chế độ đo lường CV, ASV, DPV, CA

- Điện thế làm việc: - 01V ÷ 01V

- Giới hạn phát hiện: 30ppb

- Khoảng phát hiện: 50ppb ÷ 50ppm

- Thời gian đáp ứng: <10 phút.

7. 02 hệ đo và phần mềm thu thập xử lý số liệu, với các thông số kỹ thuật:

- Dải điện áp đặt: - 2,5V + 2,5V

- Độ phân giải: 100µV

- Chế độ đo: Quyét thế vòng, quyét thế tuyến tính

- Dòng cực đại: 1mA

- Phân giải dòng: 100nA ÷ 5µA

- Băng thông: 1kHz

- Phần mềm điều khiển: Pyphon hoặc LabView.

8. 01 giải pháp hữu ích (được chấp nhận đơn).

9. 01 bài báo quốc tế (phía Việt Nam chủ biên, có tên đồng tác giả thuộc các nhóm tham gia); 01 bài báo trong nước.

10. Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh, 01 thạc sỹ.

Tuyển chọn

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3329/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3329/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Thế Duy
Ngày ban hành: 11/11/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực