Quyết định 2657/QĐ-BKHCN 2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2657/QĐ-BKHCN

Quyết định 2657/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2657/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
Ngày ban hành:28/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến

Ngày 28/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định 2657/QĐ-BKHCN về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cụ thể, về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia thêm 20% so với năm 2022. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30%. 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, về cải cách tổ chức bộ máy, tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ…

Ngoài ra, về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; thực hiện duy trì, cải tiến, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại đơn vị thuộc Bộ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2657/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 2657/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết s17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, gii pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Chthị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tng th ci cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Kinh phí để triển khai nhiệm vụ trong Kế hoạch nêu trên được lấy từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023 giao cho các đơn vị quản lý.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội vụ (đ
b/c);
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Các Thứ trưng;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành m theo Quyết định số 2657/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 

I. MỤC TIÊU

1. Xác định danh mục những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm và phương hướng tổ chức thực hiện nhm nâng cao hiệu quđẩy mạnh công tác ci cách hành chính (CCHC) tại các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN), phù hợp với thông lquốc tế và cam kết của Việt Nam, đồng thời giúp Bộ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước.

3. Hoàn thiện thchế và đẩy mạnh ci cách thủ tục hành chính theo hướng đơn gin, dtiếp cận và dthực hiện; quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, cơ cấu hợp lý, bn lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức đáp ứng nhu cầu trong công tác quản lý hành chính nói chung và công tác CCHC nói riêng.

4. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác CCHC của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; lan tỏa kết quả đạt được trong hoạt động CCHC của Bộ; theo dõi hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức.

5. Tiếp tục tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC thông qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ nhm xây dựng một đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030.

6. Đy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành; triển khai việc kết nối liên thông văn bn điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục triển khai có hiệu lực, hiệu quhoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chun quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các đơn vị trực thuộc Bộ, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện t, chuyển đi số.

7. Trin khai thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ.

8. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân,quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện CCHC.

9. Bo đm sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, có hiệu quđối với hoạt động CCHC, tập trung các nguồn lực để thực hiện hiệu qu công tác CCHC.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Về cải cách thể chế

a) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bo đm đúng tiến độ theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

b) Đy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hp nhất, sa đi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN, bao gm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đi mới sáng tạo, chuyn giao công nghệ, công nghệ cao; phát triển tiềm lực KH&CN; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, đáp ứng yêu cầu CCHC

c) Tổ chức tập huấn, tiếp tục nâng cao năng lực công chức, viên chức trong xây dựng các văn bn quy phạm pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện kiểm tra việc soạn thảo, thực thi văn bản quy phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo kế hoạch.

đ) Đy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về KH&CN.

2. Về cải cách thủ tục hành chính

a) Tiếp tục rà soát, đánh giá, cắt giảm, đơn gin hóa thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cn gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ca Chính phban hành Chương trình cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; kim soát việc ban hành mới, sa đi, bổ sung hoặc thay thế các thủ tục hành chính, bảo đm theo hướng đơn giản, minh bạch.

b) Thực hiện việc công b, công khai các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi b, hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật.

c) Tiếp tục triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc Bộ và tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC (sửa đổi Nghị định 63/2010/NĐ-CP; Nghị định 48/2013/NĐ-CP).

d) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và giám sát thực hiện các thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc Bộ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức về tình hình phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Nghị định số 09/2019/NĐ-CP) và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN ngày 30/12/2021 của Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&CN; rà soát, đánh giá quy định về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN.

e) Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 ca Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện t.

h) Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2022.

i) Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30%.

k) 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

l) 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

3. Về cải cách tổ chức bộ máy

a) Tiếp tục triển khai rà soát, sp xếp cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm tinh gọn bộ máy, phù hợp với chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy định của pháp luật.

b) Ban hành theo thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục trực thuộc Bộ theo quy định.

d) Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động và mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; chuyển đi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần theo quy định pháp luật.

đ) Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra hiệu quviệc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp.

e) Tiếp tục hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh, cấp huyện.

4. Về chế độ công vụ

a) Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành KH&CN.

b) Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; rà soát, hoàn thiện vị trí chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức.

c) Tổ chức tập huấn và có biện pháp tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC.

d) Tổ chức hoặc cử các cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC; bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở.

đ) Tăng cường kluật, k cương hành chính; xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

e) Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ngày 14/4/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

5. Về cải cách tài chính công

a) Chđạo, hướng dẫn tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính trong việc thực hiện cơ chế tự chvề sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, góp phần thúc đẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

d) Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý ngân sách nhà nước và cơ chế xây dựng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo hướng chú trọng vào mục tiêu và hiệu quả ứng dụng, tạo điều kiện phát triển cho các tổ chức KH&CN; xây dựng đồng bộ cơ chế tài chính để thực hiện chính sách sử dụng, ứng dụng cá nhân tham gia hoạt động KH&CN.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

a) Triển khai Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023; Xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023; cập nhật, triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử.

b) Tập trung triển khai xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung của Bộ; nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện nền tảng công nghệ số và các dịch vụ tích hợp, chia sdùng chung; kho dữ liệu tổng hợp dùng chung của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Nâng cấp, duy trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Khoa học và Công nghệ; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

d) Tiếp tục xây dựng, nâng cấp, mrộng các hệ thống thông tin chuyên ngành khoa học và công nghệ; đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, phục vụ chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ.

đ) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, xử lý quy trình nội bộ.

e) Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Danh mục đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 1905/QĐ-BKHCN ngày 23/9/2022 Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2022 - 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

g) Quản lý và vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Hệ thống thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, tích hợp với các hệ thống của Chính phủ.

h) Nâng cao hiệu lực, hiệu quviệc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; thực hiện duy trì, cải tiến, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các đơn vị thuộc Bộ”.

i) Hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một ca điện tử ca Bộ; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

k) Nâng cấp hệ thống trang thiết bị, phương tiện làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong xlý công việc, hiện đại hóa nền hành chính nhằm xây dựng và phát triển Chính phủ điện t, Chính phủ số.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

a) Xác định rõ và thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung CCHC của Bộ kịp thời, có hiệu quả.

b) Nâng cao trách nhiệm của th trưng các đơn vị trong việc tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ, đơn vị.

c) Tăng cường và tập trung các nguồn lực tài chính phục vụ chương trình CCHC, bao gồm ngân sách nhà nước, hỗ trợ quốc tế và các hỗ trợ khác.

d) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, cổng thông tin điện tử của Bộ, của các đơn vị và các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ.

đ) Trang bị các kiến thc và kinh nghiệm trong nước và nước ngoài về CCHC cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC.

e) Tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ.

g) Tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Khoa học và Công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định số 2426/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2023 thuộc phạm vi quản lý của đơn vị (Phụ lục Kế hoạch kèm theo).

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo CCHC Quý I, Quý III, 06 tháng đầu năm và báo cáo năm (gi trước ngày 15 tháng cuối của mỗi Quý), báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất (nếu có) về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2023 gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Lãnh đạo Bộ thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc Bộ.

4. Th trưng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm về công tác CCHC của đơn vị và coi công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ CCHC của các đơn vị và của Bộ theo quy định.

6. Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện công tác CCHC; hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, tổng hợp việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của Bộ; đxuất với Lãnh đạo Bộ xử lý những vấn đề phát sinh, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kluật những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc công tác CCHC.

7. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Bộ trưởng (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ) đ xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Nội dung/Nhiệm vụ

Hoạt động/Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của Bộ.

Kế hoạch CCHC năm 2023 của Bộ được ban hành kịp thời, đúng theo quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 12/2022

 

2. Tổ chức triển khai nhiệm vụ Kế hoạch CCHC.

2.1. Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 01- 02/2023

 

2.2. Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai và kết quthực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC của Bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

3. Nâng cao chất lượng báo cáo CCHC.

3.1. Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Bộ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

3.2. Xây dựng báo cáo CCHC định kỳ (02 báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm) đảm bảo nội dung yêu cầu chất lượng và đúng thời hạn.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

3.3. Báo cáo CCHC Quý I; 6 tháng; Quý III và báo cáo năm; báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất (nếu có) về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2023 gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

- Các báo cáo định kỳ gửi trước ngày 15 tháng cuối mỗi Quý:

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ.

 

4. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC năm 2023.

Lồng ghép Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Bộ trong kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2023 của Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC của Bộ.

5.1. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023 của Bộ và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các báo, tạp chí của Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin

Quý I/2023

 

5.2. Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Vụ Pháp chế

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Quý I-IV/2023

 

5.3. Thiết lp kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Quý I-IV/2023

 

5.4. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đưa tin, bài về CCHC lên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Các báo, tạp chí của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Quý l-IV/2023

 

5.5. Đăng tin, bài về CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN, các báo, tạp chí thuộc Bộ và các báo đối tác.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN; TT Công nghệ thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Quý I-IV/2023

 

6. Triển khai đánh giá, chấm điểm Ch sCCHC của Bộ.

Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm xác định Chsố CCHC của Bộ năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

19/01/2023

 

7. Xây dựng kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023.

Dự toán kinh phí CCHC năm 2023 của Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính

Quý I/2023

 

II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng các dự án luật được phân công, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

1.1. Danh mục các đề án soạn thảo mới năm 2023.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

1.2. Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2023 của Bộ.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

2. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

2.1. Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

2.2. Tiếp tục thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3.1. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Bộ được xây dựng, ban hành kịp thời, đúng kế hoạch.

Thanh tra Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Trước ngày 25/11/2022

 

3.2. Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 theo kế hoạch của Bộ phê duyệt.

Thanh tra Bộ

Các đơn vị được thanh tra

Quý I-IV/2023

 

4. Theo dõi, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các phương pháp tuyên truyền.

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

6. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch kiểm tra, xlý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ kịp thời.

1.1. Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Bộ được ban hành kịp thời, đúng theo quy định.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 01/2023

 

1.2. Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 của B.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

1.3. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 (cụ th theo kế hoạch).

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

2. Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phvề thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Đề án “Đi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” theo Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1979/QĐ-BKHCN ngày 26/7/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Triển khai thực hiện cơ chế một ca, một ca liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ KH&CN.

Văn phòng Bộ; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Cục Shữu trí tuệ; Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý l-IV/2023

 

3. Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thtướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Văn phòng Bộ; Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

4. Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN ngày 30/12/2021 của Bộ KH&CN quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.

4.1. Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

4.2. Quản lý và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-II/2023

 

5. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025

5.1. Xây dựng Phương án cắt giảm, đơn gin hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng qun lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

5.2. Xây dựng văn bản thực thi Phương án cắt giảm, đơn gin hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Quý l-IV/2023

 

6. Cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cng Dịch vụ công của Bộ và Công Dịch vụ công Quốc gia; đy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và đồng bộ trạng thái kết quả xử lý hsơ thủ tục hành chính.

6.1. Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2023 của Bộ KH&CN.

Văn phòng Bộ

Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

6.2. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tng sthủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm 20% so với năm 2022.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ vá các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

6.3. Tỷ lthanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30% tr lên.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

6.4. 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

6.5. 100% kết quxử lý hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Tiếp tục triển khai rà soát, sp xếp cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bảo đảm tinh gọn bộ máy, phù hợp với chtrương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thtướng Chính phủ, quy định của pháp luật.

Rà soát chức năng, nhiệm vụ; xây dựng phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ KH&CN trình cấp có thẩm quyền theo quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

2. Ban hành theo thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, bảo đm nguyên tc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Xây dựng Quyết định ban hành Điều lệ/Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trình cấp có thm quyn theo quy định

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định của Bộ và Thtướng Chính ph ban hành quyết định về đơn vị sự nghip của Bộ

 

3. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục trực thuộc Bộ theo quy định.

Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục trình Thủ tướng Chính phủ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các tổng cục, tổ chức tương đương tổng cục và đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định của Bộ và Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về đơn vị sự nghiệp của Bộ

 

4. Đi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động và mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; chuyển đi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần theo quy định pháp luật.

4.1. Hướng dẫn các đơn vị xác định và triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức KH&CN theo quy định.

4.2. Rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cphần theo quy định pháp luật.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

5. Tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai các biện pháp theo dõi, kim tra hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp.

Thực hiện phân cấp theo quy định và theo dõi, kiểm tra hiệu quviệc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

6. Tiếp tục hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

V. VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

1. Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

1.1.Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức, viên chức khi các đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.

Vụ Tổ chức cán bộ Các đơn vị trc thuộc Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

1.2. Thẩm định nội dung thay đổi, bổ sung trong Đề án vị trí việc làm các cơ quan đơn vị thuộc Bộ theo quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức.

2.1. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2023

 

2.2. Ban hành các chương trình/kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kịp thời.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

2.3. Rà soát, xây dựng các khung chương trình và chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý l-IV/2023

 

3. Hướng dẫn triển khai thực hiện đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức.

Hướng dẫn các đơn vị đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức theo quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 12/2023

 

VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1. Hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, phê duyệt, thm định phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I-IV/2023

 

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch của Bộ KH&CN đảm bảo hiệu quả

1. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và giao dự toán năm 2023 cho các đơn vị thuộc Bộ đảm bảo đúng tiến độ theo văn bản hướng dẫn.

2. Kiểm tra, giám sát, điều chỉnh kế hoạch cho các đơn vị.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I-IV/2023

 

3. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài sn trong triển khai nhiệm vụ KH&CN.

Hướng dẫn, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I-IV/2023

 

4. Quản lý tài sản nhà nước của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ KH&CN

Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các định mức sử dụng tài sn công theo quy định

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I-IV/2023

 

5. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cơ chế t chcủa các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xây dựng, trình Chính phủ Đề án “Đi mới tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập

Vụ Tchức cán bộ

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Quý I-IV/2023

 

VII. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ s

1. Xây dựng, ban hành, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số của Bộ.

1.1. Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ scủa Bộ năm 2023.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

1.2. Xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý IV/2023

 

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin.

2.1. Bảo trì hạ tầng hệ thống mạng, mrộng hệ thống mạng không dây của Bộ bảo đảm hoạt động thông suốt, hiu qu.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

2.2. Bảo đảm an ninh, an toàn mạng, dữ liệu hệ thống mạng.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

2.3. Phát triển và quản lý sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tvà hệ thống qun lý văn bản điều hành.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý l-IV/2023

 

3. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025

3.1. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định 1905/QĐ-BKHCN ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin;

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

3.2. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

3.3. Tiếp tục rà soát, đề xuất Danh mục dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, doanh nghiệp tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

4. Tập trung triển khai xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung của Bộ; nâng cấp, mrộng hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện nền tảng công nghệ số và các dịch vụ tích hợp, chia s dùng chung; kho dữ liệu tổng hợp dùng chung của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4.1. Xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung của Bộ;

4.2. Thực hiện nâng cấp, mrộng hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện nền tảng công nghệ số và các dịch vụ tích hợp, chia s dùng chung;

4.3. Hoàn thiện, nâng cấp kho dữ liệu tng hợp dùng chung của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, xử lý quy trình nội bộ.

5.1. Cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản pháp luật, tin tức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

5.2. Duy trì, nâng cấp cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị, thường xuyên cập nhật thông tin, đảm bảo kết nối thông suốt với Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

6. Tiếp tục Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 ca Thủ tướng Chính ph.

6.1. Thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015, thường xuyên cải tiến để hệ thống hoạt động hiệu quả.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

6.4. Tổ chức đánh giá nội bộ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý II-IV/2023

 

7. Hiện đại hóa công sở

7.1. Nâng cấp trang thiết bị làm việc, trụ scơ quan Bộ và các đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt.

Văn phòng Bộ

Trung tâm Công nghệ thông tin; Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý l-IV/2023

 

7.2. Nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác lễ tân và phục vụ đối với các hoạt động của cơ quan Bộ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

7.3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, gắn kết với việc triển khai Chính phủ điện tử, chuyn đổi số.

Văn phòng Bộ; Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I-IV/2023

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi