Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về thi nâng ngạch công chức ngành khoa học và công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
SỐ 1810 /1999/QĐ-BKHCNMT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Căn cứ Quyết định số 416/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ vê việc Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành nghiên cứu khoa học và công nghệ;

Sau khi có ý kiến của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tại Công văn số 547/ BTCCBCP-CCVC ngày 28/9/1999 về việc thoả thuận để Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành quy định thi nâng ngạch ngành khoa học và công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thi nâng ngạch kỹ thuật viên lên kỹ sư; nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính; kỹ sư lên kỹ sư chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 3: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

 


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHIà VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH VỀ THI NÂNG NGẠCH:
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LÊN KỸ SƯ;
NGHIÊN CỨU VIÊN LÊN NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH;
KỸ SƯ LÊN KỸ SƯ CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1810/1999/QĐ-BKHCNMT
ngày 20 /10/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa hoc, Công nghệ và Môi trường).

 

I. NÂNG NGẠCH NHÂN VIÊN KỸ THUẬT LÊN KỸ SƯ

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Về điều kiện dự thi:

1.1- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch Kỹ sư.

1.2- Những người dự thi nâng ngạch kỹ thuật viên (13 096) lên kỹ sư (13 095) phải có các điều kiện sau:

1.2.1- Có đủ các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch Kỹ sư:

- Bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành đang đảm nhiệm,

- Tối thiểu 01 chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng ở trình độ A (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung quốc).

1.2.2- Đã có thời gian ở ngạch kỹ thuật viên tối thiểu là 6 năm (không kể thời gian tập sự),

1.2.3 - Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang xem xét kỷ luật.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

2.1- Đơn xin dự thi nâng ngạch kỹ thuật viên lên kỹ sư (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo QĐ số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 16/7/1999).

2.2- Bản đánh giá, nhận xét của đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý công chức về: phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; kỷ luật lao động, năng lực và hiệu quả công việc; quan hệ hợp tác với đồng nghiệp.

2.3- Lý lịch khoa học (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo QĐ số 27/1999/QĐ-BTCCBCP).

2.4- Các văn bằng, chứng chỉ, có xác nhận của cơ quan sử dụng, quản lý trực tiếp công chức.

2.5- Hai ảnh cỡ 4x6 cm, 2 phong bì dán tem và ghi địa chỉ thông báo.

Hồ sơ người dự thi được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21x32 cm và gửi về Hội đồng sơ tuyển.

3. Về hình thức thi; gồm hai phần thi bắt buộc:

3.1- Thi viết,

3.2- Thi vấn đáp.

 

B. NỘI DUNG THI

 

1. Thi viết: Tập trung vào những nội dung chính:

1.1- Nghi quyết Trung ương 2 Khoá VIII về Khoa học và công nghệ;

1.2- Chủ trương, đường lối, phương hướng phát triển của Đảng và Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

1.3- Pháp luật liên quan đến Khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và các quy định đối với ngành, lĩnh vực.

1.4- Pháp lệnh Cán bộ, công chức, pháp lệnh Chống tham nhũng, pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh.

1.5- Quy trình, quy chế về hoạt động kỹ thuật của ngành, của đơn vị.

2. Thi vấn đáp: Vấn đáp nhằm đánh giá năng lực, phương pháp xử lý các vấn đề thường nảy sinh trong công việc chuyên môn, những hiểu biết chung về kinh tế xã hội và công việc đang đảm nhiệm:

2.1- Nêu tình huống và yêu cầu thí sinh đề xuất cách giải quyết về 1 trong các chủ đề: phương pháp, quy trình, quy định xây dựng, nghiệm thu ..., phát sinh trong khi thực hiện 1 đề án, phương án, giải pháp kỹ thuật cấp cơ sở,

2.2- Những hiểu biết về kinh tế - kỹ thuật, tổ chức bộ máy của đơn vị, các quy định, chế độ đối với công chức và đối với kỹ sư.

 

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 

1- Các pháp lệnh Cán bộ, công chức; Chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế dân chủ ở các cơ quan nghiên cứu khoa học.

2- Chỉ thị số 36-CTTW ngày 25/6/1998 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá 8) vê tăng cường công tác Bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3- Tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức chuyên môn ngành khoa học kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 416/TCCP-VC.

 

II. NÂNG NGẠCH NGHIÊN CỨU VIÊN LÊN
NGHIÊN CỨU VIÊN CHÍNH

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1.Về điều kiện dự thi:

1.1- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch Nghiên cứu viên chính.

1.2- Những người dự thi nâng ngạch nghiên cứu viên (13 092) lên nghiên cứu viên chính (13 091) phải đủ các điều kiện sau:

1.2.1- Có thời gian tối thiểu ở ngạch Nghiên cứu viên là 9 năm (không kể thời gian tập sự),

1.2.2- Có đủ các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch nghiên cứu viên chính:

- Bằng tốt nghiệp thạc sỹ, cao học trở lên, đúng chuyên ngành đảm nhiệm,

- Chứng chỉ trung cấp về lý luận kinh tế chính trị (đối với nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội) hoặc bồi dưỡng kinh tế - kỹ thuật đối với những nghiên cứu viên thuộc các ngành khác.

- Chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ C.

1.2.3- Có tối thiểu 3 đề án sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học thừa nhận (trong đó có công trình đưa vào áp dụng có hiệu quả).

1.2.4- Có phẩm chất đạo đực tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang xem xét kỷ luật.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

2.1- Đơn xin dự thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo QĐ số 27/1999/QĐ-BTCCBCP),

2.2- Bản đánh giá, nhận xét của đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý công chức về: phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; kỷ luật lao động, năng lực và hiệu quả công việc; quan hệ hợp tác với đồng nghiệp.

2.3- Lý lịch khoa học (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo QĐ số 27/1999/QĐ-BTCCBCP).

2.4- Các văn bằng, chứng chỉ, có xác nhận của cơ quan sử dụng, quản lý trực tiếp công chức.

2.5- Hai ảnh cỡ 4x6 cm, 2 phong bì dán tem và ghi địa chỉ thông báo.

Hồ sơ người dự thi được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21x32 cm và gửi về Hội đồng sơ tuyển.

3. Về hình thức thi; gồm 3 phần thi bắt buộc:

3.1- Thi viết;

3.2- Thi vấn đáp;

3.3- Thi ngoại ngữ (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung quốc).

 

B. NỘI DUNG THI

 

1.Thi viết: Tập trung vào những nội dung chính:

1.1- Nghi quyết Trung ương 2 Khoá VIII về Khoa học và công nghệ.

1.2- Chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đối với ngành.

1.3- Pháp luật liên quan đến khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và các quy định đối với ngành, lĩnh vực.

1.4- Pháp lệnh Cán bộ, công chức; pháp lệnh Chống tham nhũng; pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh; Quy chế dân chủ cơ quan; Quy chế dân chủ ở các cơ quan nghiên cứu khoa học.

1.5- Các quy định, quy chế về quản lý khoa học, kỹ thuật và nghiên cứu khoa học.

1.6- Những vấn đề phát triển khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực của ngành, nghề nghiên cứu trong khu vực và thế giới.

2. Thi vấn đáp: Vấn đáp nhằm đánh giá năng lực, phương pháp xử lý các vấn đề thường nảy sinh trong công việc chuyên môn, những hiểu biết chung về kinh tế xã hội và công việc đang đảm nhiệm:

2.1- Nêu tình huống và yêu cầu thí sinh đề xuất cách giải quyết về 1 trong các chủ đề: phương pháp, quy trình, quy định xây dựng, nghiệm thu ..., phát sinh trong khi thực hiện 1 chương trình, đề tài cấp bộ ngành;

2.2- Đánh giá, nhận xét, phương hướng ... tổng quan về lĩnh vực, ngành đang đảm nhận;

2.3- Những hiểu biết về kinh tế - kỹ thuật, tổ chức bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ, các quy định, chế độ đối với công chức và đối với nghiên cứu viên chính.

 

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 

1- Chỉ thị số 36-CTTW ngày 25/6/1998 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá 8) về tăng cường công tác Bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Các nghị quyết số: 49/CP ngày 04/8/1993 về phát triển công nghệ thông tin, 18/CP ngày 11/3/1994 về phát triển công nghệ sinh học, 88/CP ngày 31/12/ 1996 về phát triển công nghệ vật liệu, 27/CP ngày 28/3/1997 về ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hoá của Chính phủ; Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế, điều hành các chương trình kỹ thuật - kinh tế: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu và công nghệ tự động hoá;

3- Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khoa học và công nghệ; Quản lý khoa học và công nghệ, NXB KH&KT, 1997; Tài liệu giảng dạy phục vụ cho công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH,CN&MT (trường nghiệp vụ quản lý KH,CN&MT - 38 Ngô Quyền HN).

 

III. NÂNG NGẠCH KỸ SƯ LÊN KỸ SƯ CHÍNH

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1.Về điều kiện dự thi:

1.1- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch Kỹ sư chính.

1.2- Những người dự thi nâng ngạch kỹ sư (13 095) lên kỹ sư chính (13 094) phải đủ các điều kiện sau:

1.2.1- Có thời gian tối thiểu ở ngạch kỹ sư là 9 năm (không kể thời gian tập sự);

1.2.2- Có đủ các văn bằng chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch kỹ sư chính:

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đúng chuyên ngành đảm nhiệm,

- Chứng chỉ lớp bồi dưỡng về quản lý kinh tế - kỹ thuật,

- Chứng chỉ sử dụng máy vi tính,

- Chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ B.

1.2.3- Có đề án hoặc công trình nghiên cứu được Hội đồng khoa học thừa nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.

1.2.4- Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang xem xét kỷ luật.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

2.1- Đơn xin dự thi nâng ngạch kỹ sư lên kỹ sư chính (theo mẫu số 2 ban hành kèm theo QĐ số 27/1999/QĐ-BTCCBCP).

2.2- Bản đánh giá, nhận xét của đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý công chức về: phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; kỷ luật lao động, năng lực và hiệu quả công việc; quan hệ hợp tác với đồng nghiệp.

2.3- Lý lịch khoa học (theo mẫu số 3 ban hành kèm theo QĐ số 27/1999/QĐ-BTCCBCP).

2.4- Các văn bằng, chứng chỉ, có xác nhận của cơ quan sử dụng, quản lý trực tiếp công chức.

2.5- Hai ảnh cỡ 4x6 cm, 2 phong bì dán tem và ghi địa chỉ thông báo.

Hồ sơ người dự thi được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21x32 cm và gửi về Hội đồng sơ tuyển.

3. Về hình thức thi; gồm 3 phần bắt buộc:

3.1- Thi viết;

3.2- Thi vấn đáp.

3.3- Thi ngoại ngữ (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung quốc).

 

B. NỘI DUNG THI.

 

1.Thi viết: Tập trung vào nội dung chính:

1.1- Nghi quyết Trung ương 2 Khoá VIII về Khoa học và công nghệ;

1.2- Chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

1.3- Pháp luật liên quan đến Khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và các quy định đối với ngành, lĩnh vực.

1.4- Pháp lệnh Cán bộ, công chức; pháp lệnh Chống tham nhũng; pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp lệnh; Quy chế dân chủ cơ quan.

1.5- Quy trình, quy phạm kỹ thuật theo yeu cầu của ngành nghề.

1.6- Những vấn đề phát triển của khoa học, kỹ thuật của ngành nghề thuộc khu vực và thế giới.

2. Thi vấn đáp: Vấn đáp nhằm đánh giá năng lực, phương pháp xử lý các vấn đề thường nảy sinh trong công việc chuyên môn, những hiểu biết chung về kinh tế xã hội và công việc đang đảm nhiệm:

2.1- Nêu tình huống và yêu cầu thí sinh đề xuất cách giải quyết về 1 trong các chủ đề: phương pháp, quy trình, quy định xây dựng, nghiệm thu ..., phát sinh trong khi thực hiện 1 đề án kỹ thuật, 1 công trình;

2.2- Đánh giá, nhận xét, phương hướng ... tổng quan về lĩnh vực, chuyên ngành đang đảm nhận;

2.3- Những hiểu biết về kinh tế - kỹ thuật, các quy định, chế độ đối với công chức và đối với kỹ sư chính.

 

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 

1- Chỉ thị số 36-CTTW ngày 25/6/1998 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá 8) vê tăng cường công tác Bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Quyết định số 54/1998/QĐ-TTg ngày 03/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế, điều hành các chương trình kỹ thuật - kinh tế: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu và công nghệ tự động hoá;

3- Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức chuyên môn ngành khoa học kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 416/TCCP-VC.

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1- Hàng năm các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án thi nâng ngạch công chức ngành Khoa học - công nghệ theo quy định tại điều 3 mục 5 của Thông tư số 04/1999/TT- BTCCBCP ngày 20/3/1999 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và gửi về Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để thống nhất ý kiến và chỉ tiêu dự thi. Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ và ý kiến thoả thuận các Bộ, ngành tổ chức thi nâng ngạch ngành Khoa học - công nghệ theo quy định này và quy chế chung về thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP.

2- Việc tổ chức thi nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lên kỹ sư chính cho cho công chức của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thực hiện.

Căn cứ chỉ tiêu nâng ngạch nghiên cứu viên lên nghiên cứu viên chính, kỹ sư lên kỹ sư chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc sơ tuyển theo quy chế chung và có công văn kèm theo danh sách và hồ sơ thí sinh dự thi gửi về Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

3- Việc tổ chức thi nâng ngạch kỹ thuật viên lên kỹ sư do các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo các quy định của Nhà nước.

4- Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu giải quyết.

thuộc tính Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về thi nâng ngạch công chức ngành khoa học và công nghệ
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1810/1999/QĐ-BKHCNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành:20/10/1999Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1810/1999/QĐ-BKHCNMT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi