Quyết định 1665/QĐ-BKHCN 2018 ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1665/QĐ-BKHCN

Quyết định 1665/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1665/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
Ngày ban hành:18/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học

Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định 1665/QĐ-BKHCN ngày 18/06/2018.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được thành lập, chưa tách, sáp nhập, giải thể sẽ được hiệu chỉnh, bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh theo quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BTTTT. Các đơn vị cấp 2 (Mã cấp 2) có trách nhiệm gửi mã định danh cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc để biết, sử dụng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1665/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số: 1665/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Hội, ngày 18 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ KẾT NỐI, TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Điều 2. Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể sẽ được hiệu chỉnh, bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin trong việc khai báo thay đổi thông tin của cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc cấp mới, điều chỉnh mã định danh.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung mã định danh vào Danh mục mã định danh đphù hợp với tình hình thực tế triển khai hệ thống văn bản quản lý và chỉ đạo điều hành của Bộ, trình Bộ trưởng ban hành.

3. Các đơn vị cấp 2 (Mã cấp 2) có trách nhiệm gửi mã định danh quy định tại Quyết định này cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc đbiết, sử dụng.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c)
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- C
ng TTĐT của Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

 

PHỤ LỤC
DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THAM GIA KẾT NỐI, TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ THÔNG QUA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

(Kèm theo Quyết định số   ngày   tháng   năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Đơn vị cấp 1: Bộ Khoa học và Công nghệ, mã định danh: 000.00.00.G06

TT

Đơn vị cấp 2

Đơn vị cấp 3

Đơn vị cấp 4

Mã định danh

KHỐI ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1

Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên

 

 

000.00.01.G06

2

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

 

 

000.00.02.G06

3

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ

 

 

000.00.03.G06

4

Vụ Công nghệ cao

 

 

000.00.04.G06

5

Vụ Kế hoạch -Tài chính

 

 

000.00.05.G06

6

Vụ Pháp chế

 

 

000.00.06.G06

7

Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

000.00.07.G06

8

Vụ Hợp tác quốc tế

 

 

000.00.08.G06

9

Vụ Thi đua - Khen thưởng

 

 

000.00.09.G06

10

Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương

 

 

000.00.10.G06

11

Văn phòng Bộ

 

 

000.00.11.G06

12

Thanh tra Bộ

 

 

000.00.12.G06

13

Cục Công tác phía Nam

 

 

000.00.13.G06

14

Cục ứng dụng và Phát trin công nghệ

 

 

000.00.14.G06

14.1

 

Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm

 

000.01.14.G06

14.2

 

Trung tâm Htrợ chuyển giao công nghệ

 

000.02.14.G06

14.3

 

Trung tâm Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ

 

000.03.14.G06

14.4

 

Trung tâm Đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ

 

000.04.14.G06

14.5

 

Viện Nghiên cứu đổi mới công nghệ

 

000.05.14.G06

15

Cục Năng lượng nguyên tử

 

 

000.00.15.G06

15.1

 

Trung tâm Thông tin và tư vấn hạt nhân

 

000.01.15.G06

15.2

 

Trung tâm Dịch vụ công nghệ hạt nhân

 

000.02.15.G06

16

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (KH&CN)

 

 

000.00.16.G06

16.1

 

Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN

 

000.01.16.G06

16.2

 

Thư viện KH&CN quốc gia

 

000.02.16.G06

16.3

 

Trung tâm Thống kê KH&CN

 

000.03.16.G06

16.4

 

Trung tâm Giao dịch thông tin công nghệ Việt Nam

 

000.04.16.G06

16.5

 

Trung tâm Mạng thông tin KH&CN tiên tiến

 

000.05.16.G06

16.6

 

Trung tâm Phân tích thông tin

 

000.06.16.G06

17

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 

 

000.00.17.G06

17.1

 

Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN

 

000.01.17.G06

17.2

 

Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ

 

000.02.17.G06

17.3

 

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

 

000.03.17.G06

18

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

 

 

000.00.18.G06

18.1

 

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố

 

000.01.18.G06

18.2

 

Trung tâm Thông tin và Đào tạo

 

000.02.18.G06

18.3

 

Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân TP H Chí Minh

 

000.03.18.G06

19

Cục Sở hữu trí tuệ

 

 

000.00.19.G06

19.1

 

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

000.01.19.G06

19.2

 

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo

 

000.02.19.G06

19.3

 

Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ

 

000.03.19.G06

20

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

 

000.00.20.G06

20.1

 

Văn phòng

 

000.01.20.G06

20.2

 

Vụ Tiêu chuẩn

 

000.02.20.G06

20.3

 

Vụ Đo lường

 

000.03.20.G06

20.4

 

Vụ Đánh giá Hợp chuẩn - Hợp quy

 

000.04.20.G06

20.5

 

Vụ Tổ chức cán bộ

 

000.05.20.G06

20.6

 

Vụ Kế hoạch Tài chính

 

000.06.20.G06

20.7

 

Vụ Hợp tác quốc tế

 

000.07.20.G06

20.8

 

Vụ Pháp chế - Thanh tra

 

000.08.20.G06

20.9

 

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

000.09.20.G06

20.9.1

 

 

Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung

001.09.20.G06

20.9.2

 

 

Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam

002.09.20.G06

20.10

 

Trung tâm chứng nhận phù hợp

 

000.10.20.G06

20.11

 

Trung tâm Thông tin Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

000.11.20.G06

20.12

 

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

 

000.12.20.G06

20.13

 

Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

 

000.13.20.G06

20.14

 

Viện Đo lường Việt Nam

 

000.14.20.G06

20.15

 

Viện Năng suất Việt Nam

 

000.15.20.G06

20.16

 

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1

 

000.16.20.G06

20.17

 

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2

 

000.17.20.G06

20.18

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 1

 

000.18.20.G06

20.19

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 2

 

000.19.20.G06

20.20

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3

 

000.20.20.G06

20.21

 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 4

 

000.21.20.G06

20.22

 

Trung tâm Đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt - Đức

 

000.22.20.G06

20.23

 

Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

 

000.23.20.G06

20.24

 

Tạp chí tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

 

000.24.20.G06

21

Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc

 

 

000.00.21.G06

21.1

 

Trung tâm Đào tạo

 

000.01.21.G06

21.2

 

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao

 

000.02.21.G06

21.3

 

Trung tâm dịch vụ tổng hợp

 

000.03.21.G06

21.4

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

 

000.04.21.G06

KHỐI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

32

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

 

 

000.00.32.G06

32.1

 

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN

 

000.01.32.G06

32.2

 

Viện nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến

 

000.02.32.G06

32.3

 

Trung tâm đào to, bồi dưỡng quản lý KH&CN

 

000.03.32.G06

32.4

 

Trung tâm Dịch vụ KH&CN

 

000.04.32.G06

33

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

 

 

000.00.33.G06

34

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ

 

 

000.00.34.G06

35

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

 

 

000.00.35.G06

35.1

 

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

 

000.01.35.G06

35.2

 

Viện Công nghệ xạ hiếm

 

000.02.35.G06

35.3

 

Viện Nghiên cứu Hạt nhân

 

000.03.35.G06

35.4

 

Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

 

000.04.35.G06

35.5

 

Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

 

000.05.35.G06

35.6

 

Trung tâm ứng dụng Kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp

 

000.06.35.G06

35.7

 

Trung tâm Đánh giá không phá hủy

 

000.07.35.G06

35.8

 

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội

 

000.08.35.G06

35.9

 

Trung tâm Đào tạo hạt nhân

 

000.09.35.G06

36

Viện ứng dụng công nghệ

 

 

000.00.36.G06

36.1

 

Ban quản lý đầu tư và phát triển dự án

 

000.01.36.G06

36.2

 

Chi nhánh viện ứng dụng công nghệ tại thành phố HCM

 

000.02.36.G06

36.3

 

Trung tâm công nghệ lazer

 

000.03.36.G06

36.4

 

Trung tâm công nghệ vi điện tử và Tin học

 

000.04.36.G06

36.5

 

Trung tâm Quang điện tử

 

000.05.36.G06

36.6

 

Trung tâm Sinh học thực nghiệm

 

000.06.36.G06

36.7

 

Trung tâm công nghệ vật liệu

 

000.07.36.G06

36.8

 

Trung tâm tích hợp công nghệ

 

000.08.36.G06

36.9

 

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KH&CN

 

000.09.36.G06

37

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

 

 

000.00.37.G06

37.1

 

Trung tâm Dữ liệu đánh giá khoa học và công nghệ

 

000.01.37.G06

37.2

 

Trung tâm Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ

 

000.02.37.G06

37.3

 

Trung tâm Đào tạo và dịch vụ đào tạo

 

000.03.37.G06

38

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

 

 

000.00.38.G06

39

Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng

 

 

000.00.39.G06

40

Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước

 

 

000.00.40.G06

41

Văn phòng Công nhận chất lượng

 

 

000.00.41.G06

42

Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

 

 

000.00.42.G06

43

Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

 

 

000.00.43.G06

44

Báo Khoa học và Phát triển

 

 

000.00.44.G06

45

Báo điện tử Tin nhanh Việt Nam (VnExpress)

 

 

000.00.45.G06

46

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 

000.00.46.G06

47

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

 

 

000.00.47.G06

47.1

 

Trung tâm Phát hành sách và văn hóa phẩm

 

000.01.47.G06

48

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

 

 

000.00.48.G06

49

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

 

 

000.00.49.G06

50

Trung tâm Công nghệ thông tin

 

 

000.00.50.G06

51

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

 

 

000.00.51.G06

52

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế

 

 

000.00.52.G06

53

Văn phòng Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia

 

 

000.00.53.G06

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi