Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 494 văn bản: Khoa học-Công nghệ
21

Công văn 42225/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

22

Công văn 1721/BKHCN-TTKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các quy định về thông tin thống kê khoa học và công nghệ

23

Công văn 1757/BHXH-VKH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2023

24

Công văn 4435/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030

25

Công văn 1936/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2023

26

Công văn 4057/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Dự án “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

27

Công văn 683/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa hoc và công nghệ năm 2023

28

Công văn 1029/BVHTTDL-VP của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách Nhà nước

29

Thông báo 108/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về công tác Khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải

30

Công văn 1421/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

31

Công văn 539/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới

32

Công văn 247/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam"

33

Công văn 793/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương

34

Công văn 545/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023

35

Kế hoạch 29/KH-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai giai đoạn hai phần mềm Trợ lý ảo cho Tòa án nhân dân

36

Công văn 1172/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

37

Công văn 1171/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị định 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ

38

Công văn 13949/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai áp dụng Thông tư 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ

39

Công văn 5599/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố danh sách đề tài được lựa chọn vào vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

40

Thông báo 552/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận Hội nghị chuyên đề cấp Bộ xem xét, đánh giá nội dung dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam "Rà soát sửa đổi bổ sung TCVN 7500:2005", Mã số: TC2118