Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 455 văn bản: Khoa học-Công nghệ
41

Công văn 2457/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khung gen cấp Bộ giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
42

Thông báo 1654/TB-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
43

Công văn 1441/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
44

Công văn 1287/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
45

Công văn 1142/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 và kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021

Ban hành: 31/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2020
46

Công văn 24/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
47

Thông báo 103/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
48

Công văn 6045/BTNMT-KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ năm 2019 theo quy định của pháp luật

Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
49

Công văn 8409/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 6524/CT-BNN-KHCN về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Ban hành: 08/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2019
50

Công văn 9810/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Ban hành: 29/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
51

Công văn 3183/BKHCN-TĐKT của Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 6

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2019
52

Thông báo 86/TB-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Ban hành: 10/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2020
53

Công văn 4043/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
54

Công văn 2679/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
55

Công văn 2680/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Ban hành: 28/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
56

Công văn 2443/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2019
57

Công văn 39890/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên

Ban hành: 29/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
58

Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP

Ban hành: 16/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
59

Công văn 219/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2019
60

Công văn 1158/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá kết quả Khoa học công nghệ - Môi trường và Xây dựng kế hoạch 2020

Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
Vui lòng đợi