Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC cập nhật kiến thức cho kế toán viên

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

---------

Số: 44/2019/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 07  năm 2019

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày
15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng
năm cho kế toán viên hành nghề và ngư
i đăng ký hành nghề dịch vụ kế
toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trư
ng Bộ
Tài chính hư
ng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chng nhận đăng ký
hành nghề dịch vụ k
ế toán

Căn cứ Luật Kế toán s 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiu của Luật kế toán;

Căn cứ Nghị định s 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sa đi, bổ sung một s điều của Thông tư s 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư s 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.                          .

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ, thay thế một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán như sau:
1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 15.
3. Thay thế Phụ lục số 04/CNKT bằng Phụ lục số 001/CNKT ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15 như sau:
“5. Hàng năm, chậm nhất là ngày 25/8, phải gửi “Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên” theo mẫu quy định tại Phụ lục số 001/CNKT ban hành kèm theo Thông tư này bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử cho Bộ Tài chính để xem xét, công nhận giờ cập nhật kiến thức cho kế toán viên.
Nội dung báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên bao gồm các thành phần sau:
a) Tên báo cáo: Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức
kế toán viên. .
b) Nội dung yêu cầu báo cáo:
- Tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên;
- Kế hoạch, chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên.
c) Đối tượng thực hiện báo cáo: Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận tổ chức cập nhật kiến thức.
d) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán).
e) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Gửi bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.
g) Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 25/8 hàng năm.
h) Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng năm.
i) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm
nay.
k) Mẫu đề cương báo cáo:
- Tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức kế toán viên bao gồm các thông tin về:
+ Số lượng lớp đã tổ chức;
+ Số lượt kế toán viên tham dự;
+ Tổng hợp thời gian cập nhật kiến thức của các kế toán viên;
+ Tự đánh giá về việc tổ chức các lớp học;
+ Nội dung kiến nghị với Bộ Tài chính về tình hình tổ chức lớp học cập nhậtkiến thức.
- Kế hoạch, chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên bao gồm các thông tin về số lượng các lớp; nội dung; thời lượng; thời gian và địa điểm tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức.
l) Biểu mẫu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục số 001/CNKT ban hành kèm theo Thông tư này.
m) Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo
Hàng năm, hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức đồng thời lập kế hoạch, chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên của năm tiếp theo để gửi cho Bộ Tài chính theo thời hạn quy định”.
Điều 2. Sửa đổi, bãi bỏ, thay thế một số điều của Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán như sau:
1. Điểm c khoản 1 Điều 12 được sửa đổi như sau:
“c) Kế toán viên hành nghề vi phạm các trách nhiệm quy định tại khoản 5, 6, 7, 8 Điều 15 Thông tư này”.
2. Bãi bỏ khoản 1 Điều 15.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16 như sau:
“3.Gửi Báo cáo tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính chậm nhất ngày 31/8 hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử, đồng thời kèm theo tình hình duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm của từng kế toán viên hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này.
Nội dung báo cáo Tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm bao gồm các thành phần sau:
a) Tên báo cáo: Tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm.
b) Nội dung yêu cầu báo cáo:
-                         Tình hình cập nhật kiến thức và thời hạn hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp của các kế toán viên hành nghề từ ngày 16/8 năm trước đếnngày 15/8 năm nay. 
- Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán trong 12 tháng trước liền kề.
c) Đối tượng thực hiện báo cáo: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.
d) Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán).
e) Phương thức gửi, nhận báo cáo: Gửi bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử.
g) Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm.
h) Tần suất thực hiện báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng năm.
i) Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm
nay.
k) Mẫu đề cương báo cáo:
- Tình hình cập nhật kiến thức và thời hạn hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp của các kế toán viên hành nghề từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm nay bao gồm các thông tin về:
+ Tên các kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán;
+ Số giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề;
+ Số lượng giờ cập nhật kiến thức của các kế toán viên hành nghề;
+ Về thời hạn và sự thay đổi của Hợp đồng lao động của các kế toán viên hành nghề.
- Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán trong 12 tháng tháng trước liền kề bao gồm các thông tin về số lượng kế toán hành nghề bị xử lý vi phạm hành chính và không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
l) Biểu mẫu số liệu báo cáo: Theo Phụ lục số 09/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này.
m) Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo                                                       
Kế toán viên hành nghề lập báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm nộp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịchvụ kế toán tổng hợp và gửi cho Bộ Tài chính theo thời hạn quy định”.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
 

Nơi nhận:

Văn phòng Chính phủ;

Văn phòng TW và các ban của Đảng;

Văn phòng Tổng bí thư;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

Toà án Nhân dân tối cao;

Kiểm toán Nhà nước;

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

S Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trc thuộc TW;

Các công ty dịch vụ kế toán; hộ kinh doanh dịch vụ kế toán;

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam;

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);

- Website Bộ Tài chính;

Công báo;

Lưu: VT, Cục QLKT

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC SỐ 001/CNKT

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 44/2019/TT-BTC ngày 19/07/2019 của Bộ Tài chính)

 

Đơn vị:…………………………………

Địa chỉ:…………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ T CHỨC LỚP HỌC
CẬP NHẬT KIẾN THỨC KẾ TOÁN VIÊN

Năm ...

 

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán)

 

PHẦN I. TNG HỢP KẾT QUẢ TỔ CHỨC LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC KẾ TOÁN VIÊN NĂM     

Đơn vị (tên hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán) báo cáo tổng hp kết quả tổ chức cập nhật kiến thức năm ... như sau:

1. S lượng lớp đã tổ chức:.............................................................................................

2. Sổ lượt kế toán viên tham dự:..................................................................................

3. Tổng hợp thời gian cập nhật kiến thức của các kế toán viên:

 

Số

TT

(1)

Họ và tên (2)

Chứng chỉ KTV

Số giờ CNKT từng lp (giờ)

Tổng số giờ CNKT

S

Ngày

cấp

Lớp 1 (ngày

.../...)

Lớp 2 (ngày

.../.../)

...

Kế toán, thuế, đạo đức nghề nghiệp

Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tự đánh giá v việc tổ chức các lớp học:......................................................................

5. Kiến nghị với Bộ Tài chính:...........................................................................................

 

Ghi chú:

(1) Sắp xếp thứ tự tăng dần theo s chứng chỉ kế toán viên, chứng chi kiểm toán

viên.

(2) Kể cả giảng viên nếu giảng viên là kế toán viên có tính giờ cập nhật kiên

thức.

PHẦN II. K HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH TCHỨC LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO K TOÁN VIÊN NĂM ...

Đơn vị (tên hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán) dự kiến kế hoạch, chương trình tổ chức cập nhật kiến thức đối với kế toán viên năm ..... như sau:

Tháng

Lớp

số

Nội dung

Thời lượng (giờ)

Thời gian tổ chức

Địa điềm

tổ chức

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tài liệu gửi kèm theo (1):

-……………………………………………………..

-………………………………………………………….

 

Ghi chú: (1) Riêng tài liệu cập nhật kiến thức cho kế toán viên nộp cho Bộ Tài chính chậm nhất 10 ngày trước ngày t chức lớp học.

..., ngày... tháng... năm ...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 44/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 44/2019/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/07/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE

---------------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

---------------------

No. 44/2019/TT-BTC

Hanoi, July 19, 2019

 

CIRCULAR

Amending, supplementing a number of articles of the Circular No. 292/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 of the Minister of Finance guiding annual updates for practicing accountant and registers of practicing accounting and the Circular No. 296/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 of the Minister of Finance guiding on issuing, recalling and managing the registration certificate of practicing accounting service

 

Pursuant to the Law No. 88/2015/QH13 dated November 20, 2015;

Pursuant to the Decree No. 174/2016/ND-CP dated December 30, 2016 of the Government on detailing a number of articles of the Law on Accounting;

Pursuant to the Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 of the Government on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Director of the Department of Accounting and Auditing Regulations,

The Minister of Finance issues the Circular on Amending, supplementing a number of articles of the Circular No. 292/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 of the Minister of Finance guiding annual updates for practicing accountant and registers of practicing accounting and the Circular No. 296/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 of the Minister of Finance guiding on issuing, recalling and managing the registration certificate of practicing accounting service.

 

Article 1. To amend, annulling and replacing a number of Articles of the Circular No. 292/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 guiding annual updates for practicing accountant and registers of practicing accounting, as follows:

1. To repeal Clause 1 Article 15.

2. To repeal the Appendix No. 06/CNKT.

3. To replace the Appendix No. 04/CNKT by the Appendix No. 001/CNKT attached to this Circular.

4. To amend and supplement Clause 5 Article 15 as follow:

“5. No later than August 25 every year, the “Report on general result of accounting knowledge upgrade course implementation” using form in the Appendix No. 001/CNKT attached to this Circular must be sent to the Ministry of Finance to review and confirm the amount of time accountant spend for accounting knowledge upgrade, such report may be conduct in written or electronic format.

Click Download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!