Quyết định 910/QĐ-KTNN 2019 Quy chế quản lý trang Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
---------------

Số: 910/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng4 năm 2019

                                                                      

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”

--------------------------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2374/QĐ-KTNN ngày 28/12/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-KTNN ngày 19/4/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Tin học và Tổng biên tập Báo Kiểm toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.TrưởngBan Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;

- Lãnh đạo KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;

- Lưu: VT, BBT.      

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


 

(Đã ký)

 

 

Hồ Đức Phớc

 

 

QUY CHẾ

Quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang Thông tin điện tử

“Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/QĐ-KTNN ngày 25/4/2019

của Tổng Kiểm toán nhà nước)

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng

Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”(sau đây gọi tắt là Chuyên trang).

Điều 2. Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nướcViệt Nam- Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”

Chuyên trang được đặt tại Trang thông tin điện tử Đại hội ASOSAI 14 (www.asosai14.vn); được xây dựng bằng 2 ngôn ngữ “tiếng Việt” và “tiếng Anh” và được tích hợp trên Báo điện tử Kiểm toán và Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước. Hoạt động của Chuyên trang chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Kiểm toán nhà nước và dưới sự quản lý, vận hành của Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam- Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”.

Chuyên trang sử dụng phông chữ, cỡ chữ tương tự Trang thông tin điện tử Đại hội ASOSAI 14.

Điều 3. Chức năng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của Kiểm toán nhà nước (KTNN), đặc biệt là việc hiện thực hóa các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, thông tin về ASOSAI và các hoạt động của ASOSAI trong giai đoạn KTNN Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASOSAI.

Cung cấp thông tin và trao đổi thông tin hiệu quả giữa Chủ tịch với Tổng thư ký và các thành viên ASOSAI.

Điều 4.  Nội dung thông tin

1. Đăng tải những thông tin, tài liệu, kết quả quan trọng của Đại hội ASOSAI 14, bao gồm Tuyên bố Hà Nội, thông điệp của Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam sau Đại hội ASOSAI 14 và toàn văn kỷ yếu Đại hội ASOSAI 14.

2. Thông tin đầy đủ về các hoạt động, kết quả thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN Việt Nam, các hoạt động của Chủ tịch ASOSAI và các hoạt động đối ngoại của KTNN Việt Nam trong nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASOSAI.

3.Phổ biến về vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch ASOSAI và những sáng kiến của KTNN Việt Nam trong việc dẫn dắt và thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của ASOSAI; những thành tựu đạt được của ASOSAI nói chung và KTNN Việt Nam nói riêng trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI.

4.Cung cấp tài liệu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phổ biến các chuẩn mực và tài liệu hướng dẫn về các lĩnh vực kiểm toán, đặc biệt là kiểm toánhoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán môi trường để các SAI thành viên tiến hành kiểm toán môi trường hiệu quả.

5. Thông tin về việc thực hiện các cuộc kiểm toán hợp tác của ASOSAI và giữa các SAI thành viên về những lĩnh vực kiểm toán được cộng đồng ASOSAI quan tâm.

 

Chương II. BAN BIÊN TẬP CHUYÊN TRANG

 

Điều 5. Ban Biên tập

1.Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” (sau đây gọi tắt là Ban biên tập) được thành lập để thực hiện chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước trong việc quản lý, tổ chức hoạt động của Chuyên trang.

2. Ban Biên tập có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các thành viên; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về mọi hoạt động và chất lượng, nội dungcủa Chuyên trang.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban Biên tập hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách và quyết định các vấn đề theo đa số, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên.

2. Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trong phạm vi quyền hạn, có kế hoạch và hiệu quả.

3. Ban Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Biên tập

1. Tổ chức quản lý và vận hành hoạt động của Chuyên trang.

2. Định hướng nội dung thông tin của Chuyên trang.

3. Tham mưu, đề xuất chủ đề, nội dung, hình thức, số lượng tin tức, bài viết; thực hiện viết tin, bài, biên soạn, biên tập tài liệu; rà soát và cập nhật kịp thời, chính xác lên Chuyên trang mọi thông tin, nội dung phù hợp với quy định tại Điều 4 Quy chế này.Phê duyệt và chịu trách nhiệm về các nội dung được đăng tải.

4. Phối hợp với Văn phòng KTNN (Ban Biên tập website), Vụ Hợp tác quốc tế, Báo Kiểm toán và các đơn vị trực thuộc KTNN trong việc cung cấp thông tin, tổ chức thực hiện tin bàicho Chuyên trang theo nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế này.

5. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài ngành đểtổ chức thực hiện các nội dung thông tin, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6. Phối hợp với Trung tâm Tin học quản trị, vận hành Chuyên trang; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, truyền dẫn viễn thông và an toàn an ninh mạng.

7. Phối hợp với Văn phòng KTNN thực hiện các thủ tục bảo đảm kinh phí hoạt động của Chuyên trang theo quy định của Nhà nước và KTNN.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

Điều 8. Trưởng Ban Biên tâp

1. Điều hành, phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về toàn bộ hoạt động và nội dung được đăng tải trên Chuyên trang.

2. Định hướng chủ đề, nội dung thông tin.

3. Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Biên tập.

4. Duyệt hoặc ủy quyền cho các thành viên Ban Biên tập duyệt nội dung (tin, bài, ảnh, tư liệu...) đăng tải lên Chuyên trang; hủy bỏ hoặc sắp xếp lại các thông tin đã đăng tải nếu thấy cần thiết.

5. Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin của Chuyên trang; kế hoạch, chương trình công tác định kỳ và hàng năm của Ban Biên tập.

6. Chỉ đạo việc hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, cá nhân phối hợp cung cấp thông tin, xử lý thông tin phản hồi; xây dựng, phát triển và công nhận đội ngũ cộng tác viên.

7. Chủ trì việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của Ban Biên tập và chất lượng thông tin trên Chuyên trang.

8. Phê duyệt kinh phí quản lý và vận hành Chuyên trang.

Điều 9. Phó Trưởng ban Biên tập

1. Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Biên tập thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

2. Biên tập, hoàn thiện khâu cuối các nội dung thông tin trình Trưởng Ban Biên tập duyệt đăng Chuyên trang.

3. Chỉ đạo các thành viên Ban Biên tập thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công để đăng Chuyên trang.

4. Duyệt nội dung đăng Chuyên trang theo phân công của Trưởng ban.

5. Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin của Chuyên trang; kế hoạch, chương trình công tác định kỳ và hàng năm của BanBiên tập.

6. Tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến, xây dựng quy trình thu thập, biên tập, cập nhật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý thông tin tại khâu biên tập và cập nhật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng BanBiên tập giao.

Điều 10. Thường trực Ban Biên tập

Thường trực Ban Biên tập gồm một số thành viên do Trưởng ban Biên tập phân công. Thường trực Ban Biên tập có nhiệm vụ:

1. Thu thập, tiếp nhận, biên tập, cập nhật thông tin đăng tải trên Chuyên trang; chuyển thành viên Ban biên tập phụ trách lĩnh vực để phê duyệt thông tin thuộc diện cần phê duyệt hoặc xin ý kiến về việc đưa tin trong trường hợp cần thiết.

2. Thực hiện việc đăng tải thông tin lên Chuyên trang sau khi có ý kiến phê duyệt của Trưởng ban Biên tập hoặc người được ủy quyền.

3. Đảm bảo sự liên lạc, trao đổi thông tin giữa các thành viên Ban Biên tập, giữa Ban Biên tập với các đơn vị, cá nhân liên quan; hướng dẫn tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để đăng tải trên Chuyên trang theo quy định tại Quy chế này.

4. Theo dõi tình hình tiếp nhận và xử lý thông tin, định kỳ hàng tháng lập báo cáo tổng hợp kết quả đăng tải thông tin gửi Trưởng Ban Biên tập.

5. Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến, xây dựng quy trình thu thập, biên tập, cập nhật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý thông tin tại khâu biên tập và cập nhật.

6. Tổng hợp thống kê nhuận bút, thù lao cho việc đăng tải thông tin trên Chuyên trang trình Trưởng ban Biên tập phê duyệt; thực hiện việc chi trả nhuận bút, thù lao theo chỉ đạo của Trưởng ban Biên tập.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban Biên tập giao.

Điều 11.Thành viên Ban Biên tập

1. Tham mưu, đề xuất với Trưởng ban Biên tập về việc xây dựng và vận hành Chuyên trang.

2. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác cá nhân và trực tiếp tham gia viết, biên tập, biên dịch tin, bài, tài liệu theo nhiệm vụ được phân công; xử lý tin, bài, tài liệu theo quy trình được quy định tại Quy chế này.

3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tính đúng đắn của thông tin sau khi đăng tải trên Chuyên trang; theo dõi tiến độ cập nhật, đăng tải thông tin sau khi được phê duyệt.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban Biên tập giao.

Điều 12. Quy trình xử lý thông tin

1. Tất cả tin, bài, ảnh, tài liệu gửi đăng Chuyên trang đều được tập trung về Thường trực Ban Biên tập. Thường trực Ban Biên tậpthực hiện biên tập nội dung, phân loại tin, bài, ảnh, rà soát lỗi cú pháp, chính tả và trình lãnh đạo Ban Biên tập hoặc người được ủy quyền soát xét lần cuối trước khi trình Trưởng ban Biên tập duyệt đăng.

2. Nếu phát hiện có sự sai sót, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng, Trưởng ban Biên tập xem xét quyết định hiệu đính hoặc huỷ bỏ.

Điều 13. Chế độ hội họp, báo cáo

Ban Biên tập họp thường kỳ 3 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Ban Biên tập họp đột xuất theo triệu tập của Trưởng ban (hoặc Phó Trưởng ban thường trực trong trường hợp Trưởng ban đi vắng) hoặc đề nghị của 2/3 số thành viên.

 

CHƯƠNG III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

 

Điều 14. Kinh phí để duy trì hoạt động của Chuyên trang

Được chi từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho KTNN, bao gồm các khoản sau:

1. Tiền nhuận bút, thù lao: Mức chi trả nhuận bút, thù lao thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 2176/QĐ-KTNN ngày 03/12/2014 về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút đối với Trang thông tin điện tử KTNN.

2. Chi phụ cấp trách nhiệm hàng tháng cho thành viên Ban Biên tập được tính trên mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Hệ số phụ cấp trách nhiệm như sau:

- Trưởng ban Biên tập: Hệ số 0,7

- Phó Trưởng ban Biên tập: Hệ số 0,6

- Thành viên Ban Biên tập: Hệ số 0,5

3. Ban Biên tập được thuê dịch vụ dịch thuật tiếng Anh-Việt và ngược lại theo hình thức ký hợp đồng. Chi phí dịch thuật được chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Kinh phí sửa chữa, bảo trì và mua sắm trang thiết bị căn cứ vào yêu cầu thực tế, Ban Biên tập lập phương án cụ thể trình Trưởng ban Biên tập phê duyệt.

 

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 15. Thực hiện Quy chế

1. Quy chế này làm căn cứ cho việc quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”. Trưởng ban Biên tậpChuyên trang chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi./.

 

 

 

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

(Đã ký)

 

 

Hồ Đức Phớc

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 910/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán Nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 910/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 25/04/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!