Quyết định 1285/QĐ-KTNN 2016 về sử dụng nguồn kinh phí do Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
----------------
Số: 1285/QĐ-KTNN
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
      Hà Nội,  ngày  22  tháng 7 năm 2016

 
 
Quyết định
Ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị
------------------------
tổng kiểm toán nhà nước
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH 11 ngày 03/3/2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn bảng lương và phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo Kiểm toán nhà nước; Bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước; Chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22/6/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH 11 ngày 03/3/2006;
Căn cứ Nghị quyết số 670a/2013/UBTVQH13 ngày 14/10/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi tỷ lệ phần trăm được trích, được sử dụng từ số tiền do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị trong Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22/6/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;
 Căn cứ Nghị định số 02/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 165/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước,
 
quyết định:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 649/QĐ-KTNN ngày 19/10/2010 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, công chức, viên chức, người lao động thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như  Điều 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn TNCSHCM KTNN;
- Lưu: VT, VP (02).
Tổng kiểm toán Nhà nước
 
Đã ký
 
 
Hồ Đức Phớc
 
 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
 
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
 
QUY CHẾ
Sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiềnđã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị
 (Ban hành kèm theo Quyết định số  1285 /QĐ-KTNN
ngà 22  tháng 07năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
-----------------------
 
Chương I
quy định chung
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:Quy chế này quy định việc trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị đã được thực hiện, (gọi tắt là nguồn kinh phí 5%) gồm:
- Việc trích lập và sử dụng nguồn kinh phí 5%;
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc kiểm toán nhà nước được hưởng chế độ ưu tiên.
2. Đối tượng áp dụng:
- Văn phòng Kiểm toán nhà nước;
- Các đơn vị thuộc bộ máy điều hành;
- Kiểm toán nhà nước chuyên ngành;
- Kiểm toán nhà nước khu vực và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các cơ quan đơn vị có liên quan.
Điều 2. Nguồn kinh phí 5%
Hàng năm, căn cứ vào kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Kiểm toán nhà nước được trích 5% trên số tiền do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị đã được thực hiện, gồm:
- Các khoản tăng thu ngân sách nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác;
- Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã nộp lại ngân sách nhà nước (đối với các khoản chi đã quyết toán);
- Các khoản đã thực chi ngân sách sai chế độ đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý giảm chi, giảm thanh toán;
- Các khoản kinh phí bố trí dự toán vượt định mức phân bổ, sai nguồn do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước.
Điều 3. Sử dụng kinh phí được trích
1. Chi khuyến khích, thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không vượt quá 0,8 lần tiền lương cấp bậc, chức vụ, vượt khung và chế độ phụ cấp theo nghề mức từ 15% đến 25% tuỳ theo từng đối tượng đã quy định trong Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
2. Số kinh phí còn lại sau khi chi khuyến khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực hoạt động của ngành.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chi trả
1. Thực hiện chi đúng theo từng nội dung được quy định trong Quy chế này; đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và có hiệu quả.
2. Mức chi khuyến khích, thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chi đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực hoạt động của ngành quy định tại Quy chế này là mức chi tối đa. Hàng năm, căn cứ vào nguồn kinh phí 5% được trích, Văn phòng Kiểm toán nhà nước tính toán, cân đối các nội dung chi cho phù hợp, theo đúng quy định trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định mức chi cho từng nội dung.
 
Chương II
Quy định cụ thể
 
 Điều 5. Nội dung, mức chi khuyến khích, thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
1. Chi lễ, tết cho cán bộ, công chức, viên chứcngười lao động (kể cả hợp đồng khoán gọn) theo mức tối đa như sau:
- Ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5; ngày Quốc khánh 2/9; ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); ngày thành lập ngành 11/7: 1.000.000 đồng/người/ngày
- Tết dương lịch:                                          1.500.000 đồng/người
- Tết âm lịch:                                               2.000.000 đồng/người
Đối với nội dung chi các ngày lễ: chi theo danh sách có mặt trên bảng lương của tháng đó và không chi cho các đối tượng đi học nước ngoài hưởng 40% lương hoặc đi học nước ngoài tự túc không hưởng lương; đối với nội dung chi ngày tết dương lịch và âm lịch, cán bộ công chức, viên chức và người lao động có thời gian làm việc tại Kiểm toán nhà nước đủ 6 tháng trở lên được hưởng 100% mức chi, dưới 06 tháng được hưởng 50% mức chi. Riêng các trường hợp thôi việc, chuyển công tác ra khỏi ngành không được chi tiền lễ, tết.
2. Chi khen thưởng đột xuất
Tối đa 5% nguồn kinh phí chi khuyến khích, thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
a) Nội dung chi: Thưởng đột xuất cho các cuộc kiểm toán, các đơn vị trong ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đóng góp thành tích trong hoạt động kiểm toán, trong việc xác định nguồn kinh phí được trích.
b) Mức chi, đối tượng chi do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước.
3. Chi thưởng thường xuyên theo quỹ lương
a) Căn cứ quỹ lương ngạch bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung và nguồn kinh phí chi khuyến khích, thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi đã trừ đi các nội dung chi tại Khoản 1, Khoản 2 của Điều này để chi thưởng thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; mức chi không quá 0,65 lần lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ, vượt khung.
b) Các đối tượng sau đây không được thưởng thường xuyên theo quỹ lương:
- Nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ việc hoặc được thuyên chuyển, điều động sang cơ quan khác không thuộc Kiểm toán nhà nước;
- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thời gian đi học tự túc ở nước ngoài không hưởng lương;
- Thời gian đi học tập trung trong nước từ 03 tháng liên tục trở lên;
- Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên;
- Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội;
- Thời gian bị đình chỉ công tác.
4. Chi thưởng theo thành tích trong năm của các đơn vị trong ngành
a) Phần kinh phí còn lại sau khi đã trừ đi các nội dung chi tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 của Điều này dùng để chi thưởng cho các đơn vị trong ngành theo thành tích trong hoạt động kiểm toán và phục vụ cho hoạt động kiểm toán.
Mức chi cho từng đơn vị do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định trên cơ sở thành tích đóng góp của các đơn vị và đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước. Mức chi và nội dung chi cho từng cá nhân tại đơn vị trực thuộc do thủ trưởng đơn vị quyết định, trên cơ sở thành tích đóng góp của cá nhân.
b) Các đối tượng sau đây không được thưởng theo thành tích trong năm:
- Thôi việc, nghỉ việc, bị đình chỉ công tác hoặc được thuyên chuyển, điều động sang cơ quan khác không thuộc Kiểm toán nhà nước;
- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài trên 06 tháng trong năm hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thời gian đi học tự túc ở trong nước hoặc nước ngoài không hưởng lương trên 06 tháng trong năm.
Điều 6. Nội dung, mức chi đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực hoạt động của ngành
1. Nội dung chi
a) Chi tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán nhà nước; mua sắm, sửa chữa tài sản, máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại phục vụ công tác kiểm toán;
b) Bổ sung chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm trong nước: mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở kế hoạch đào tạo trong năm và một số trường hợp đột xuất phát sinh được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt do nguồn kinh phí ngân sách cấp theo kế hoạch không đủ;
c) Bổ sung chi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài: mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở kinh phí chi cho các đoàn ra trong năm được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt do nguồn kinh phí ngân sách cấp theo kế hoạch không đủ;
d) Bổ sung chi nghiên cứu khoa học: mức hỗ trợ đượcxác định trên cơ sở các đề tài nghiên cứu trong năm được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt do nguồn kinh phí ngân sách cấp theo kế hoạch không đủ;
đ) Bổ sung chi công nghệ thông tin: mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở kinh phí chi cho công nghệ thông tin do nguồn kinh phí ngân sách cấp theo kế hoạch không đủ;
e) Chi chính sách thu hút nhân tài về công tác tại Kiểm toán nhà nước theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước;
g) Chi hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể phục vụ hoạt động của ngành;
h) Chi bổ sung các hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm toán;
i) Chi giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước;
k) Chi động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong và ngoài cơ quan Kiểm toán nhà nước đã tích cực phối hợp trong công tác thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước;
l) Các nội dung chi khác có liên quan tới tăng cường năng lực hoạt động của ngành.
2. Mức chi cụ thể do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước.
 
Chương III
Quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán
 
Điều 7. Quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán
1. Quản lý và sử dụng
- Nguồn kinh phí được trích 5% số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước từ kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà nước được quản lý và sử dụng theo quy định tại Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22/6/2009 sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03/3/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ và Nghị định số 02/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ; Thông tư số 165/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính.
- Kinh phí được trích trong năm chi không hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.
2. Thanh toán và quyết toán
Nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị đã được thực hiện, được thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
 
Chương IV
Tổ chức thực hiện
 
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện quy chế này tại đơn vị.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Văn phòng Kiểm toán nhà nước để tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
 
Tổng kiểm toán Nhà nước
 
 
 
 
 
Hồ Đức Phớc
 

thuộc tính Quyết định 1285/QĐ-KTNN

Quyết định 1285/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1285/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:22/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Kế toán-Kiểm toán
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1285/QĐ-KTNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi