Quyết định 1278/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1278/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1278/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
Tóm tắt văn bản
Loading...

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------------
Số: 1278/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
     Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước
--------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Kiểm toán nhà nước,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1817/QĐ-KTNN ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước.
Điều 3. Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Đảng uỷ KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn TNCS HCM KTNN;
- Lưu: VT, TK-TH.
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Đã ký


Hồ Đức Phớc

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan