Thông tư 121/2020/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ QUỐC PHÒNG
___________

Số: 121/2020/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2020

THÔNG TƯ

Bãi bỏ mội số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

________

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Càn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2020.
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Các đ/c Lãnh đạo BQP;

- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công an, KH &ĐT, NN & PTNT, LĐ-TB&XH, Giao thông Vận tải;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;

- Cục Kiểm tra văn bản BTP;

- Vụ Pháp chế BQP;

- Công báo; Cổng TTĐT BQP;

- Lưu: VT, PC. Nhung

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2020/TT-BQP ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
__________
 

STT

Hình thức văn bản

Số văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

1. Lĩnh vực quốc phòng

1

Thông tư liên tịch

43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH

31/7/2009

Hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự.

2

Thông tư

10/2010/TT-BQP

01/02/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung ương thực hiện Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

3

Thông tư

21/2010/TT-BQP

01/3/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

4

Thông tư liên tịch

104/2016/TTLT-BQP-BCA-BTC- BKH&ĐT 30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và Nghị định số 02/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

2. Lĩnh vực Cảnh sát biển

5

Thông tư

02/2011/TT-BQP

24/01/2011

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6

Thông tư liên tịch

211/2011/TTLT-BQP-BNN&PTNN 30/11/2011

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

7

Thông tư liên tịch

17/2012/TTLT-BQP-BGTVT 23/02/2012

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Giao thông vận tải về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cành sát biển với các lực lượng hữu quan thuộc Bộ Giao thông vận tải trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8

Thông tư liên tịch

25/2012/TTLT-BQP-BTC 30/3/2012

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Tài chính về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển và việc phối hợp thực hiện giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Lĩnh vực Dân quân tự vệ; Giáo dục Quốc phòng và An ninh

9

Thông tư liên tịch

135/2005/TTLT-BQP-BNV 14/9/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

10

Quyết định

83/2005/QĐ-BQP

16/6/2005

Về việc xét phong quân hàm cho học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn.

11

Thông tư

72/2010/TT-BQP

31/5/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.

12

Thông tư

96/2010/TT-BQP

19/7/2010

Quy định việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ.

13

Thông tư liên tịch

102/2010/TTLT-BQP-BLĐTB&XH- BNV-BTC 02/8/2010

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác Dân quân tự vệ.

4. Lĩnh vực lực lượng Dự bị động viên

14

Quyết định

66-QĐ/QP 21/01/1997

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các Điều 13, 16, 22, 23 của Pháp lệnh lực lượng Dự bị động viên.

15

Thông tư liên tịch

1323/1998/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC

24/4/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

16

Thông tư

565/1999/TT-BQP

08/3/1999

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/1998/NĐ-CP ngày 05/5/1998 của Chính phủ về huy động lực lượng Dự bị động viên khi chưa đến mức phải động viên cục bộ.

17

Thông tư

1036/2000/TT-BQP

24/4/2000

Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo các phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội.

18

Thông tư

2221/2000/TT-BQP

09/8/2000

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị được huy động đi làm nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà chưa đến mức phải động viên cục bộ.

19

Thông tư liên tịch

51/2002/TTLT-BQP-BKH&ĐT 11/4/2002

Hướng dẫn lập kế hoạch huy động lực lượng Dự bị động viên.

20

Thông tư liên tịch

234/2003/TTLT-BQP-BTC 17/9/2003

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với chủ phương tiện có phương tiện được huy động trực tiếp tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường cho lực lượng thường trực của Quân đội và huy động phục vụ các nhiệm vụ nói trên.

21

Thông tư

152/2005/TT-BQP 07/10/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

22

Thông tư

91/2008/TT-BQP

20/6/2008

Hướng dẫn việc xác định quân nhân dự bị đủ điều kiện động viên và sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên.

23

Thông tư

19/2013/TT-BQP 22/02/2013

Quy định mẫu biểu đăng ký, quản lý, thống kê, báo cáo kết quả đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

24

Thông tư liên tịch

81/2013/TTLT-BQP-BCA- BGTVT-BNN& PTNT 29/6/2013

Quy định việc phối hợp cung cấp số liệu đăng ký phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

5. Lĩnh vực Quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật

25

Quyết định

12/2005/QĐ-BQP

12/01/2005

Quy định về biển tên của quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và Cờ Tổ quốc trên bàn làm việc của chỉ huy.

6. Chức năng, nhiệm vụ

26

Quyết định

210/1998/QĐ-BQP

23/02/1998

Ban hành Quy chế nội bộ phía Việt Nam đối với Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Việt - Nga.

27

Quyết định

04/2003/QĐ-BQP

14/01/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ chỉ đạo lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân của Chủ nhiệm Phòng không toàn quân.

7. Lĩnh vực Tài chính

28

Quyết định

3365/2001/QĐ-BQP

17/11/2001

Về việc ban hành Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội.

29

Quyết định

178/2007/QĐ-BQP

29/11/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán trong Quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 3365/2001/QĐ-BQP ngày 17/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

30

Thông tư

39/2010/TT-BQP

10/5/2010

Quy định quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác và quản lý sử dụng Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, vốn khác của Bộ Quốc phòng.

31

Thông tư

123/2012/TT-BQP

14/11/2012

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

32

Thông tư

223/2017/TT-BQP

12/9/2017

Quy định quyết toán dự toán hoàn thành thuộc các nguồn vốn đầu tư trong Bộ Quốc phòng.

33

Thông tư

65/2018/TT-BQP

16/5/2018

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp quốc phòng.

8. Lĩnh vực Cán bộ - Chính sách

34

Thông tư

35/2000/TT-BQP

06/01/2000

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng chuyển diện bố trí cán bộ.

35

Thông tư liên tịch

170/2002/TTLT-BQP-BTC 28/11/2002

Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với học viên đào tạo sĩ quan dự bị và sĩ quan dự bị.

36

Thông tư liên tịch

171/2002/TTLT-BQP-BYT

28/11/2002

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra sức khỏe sĩ quan dự bị và người được tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị.

37

Thông tư

14/2003/TT-BQP

22/02/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

38

Thông tư

177/2011/TT-BQP

19/9/2011

Quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở ưong Quân đội.

39

Thông tư

225/2013/TT-BQP

26/12/2013

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan thuộc ELINCO và Công ty MISOFT/Viện KH&CNQS.

40

Thông tư

238/2013/TT-BQP

26/12/2013

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty xây dựng và khai khoáng Việt Bắc/Quân khu 1.

41

Thông tư

237/2013/TT-BQP

26/12/2013

Quy định tên gọi, nhóm chức vụ, cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan Công ty Duyên Hải, Công ty cổ phần 3/2, 369, 389/Quân khu 3.

9. Lĩnh vực khen thưởng

42

Thông tư

42/2003/TT-BQP

02/5/2003

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

10. Lĩnh vực công tác kỹ thuật

43

Chỉ thị

253/1990/CT-QP

30/10/1990

Về xây dựng kho cất giữ đạn dược làm mẫu của Cục Quân khí và Quân khu 3.

44

Chỉ thị

59/2005/CT-BQP

14/01/2005

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hằng năm.

45

Chỉ thị

28/2007/CT-BQP

14/02/2007

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xe - máy quân sự.

46

Quyết định

181/2008/QĐ-BQP

25/12/2008

Ban hành quy chế thi nâng bậc thợ kỹ thuật trong Quân đội.

11. Lĩnh vực công tác hậu cần - quân y

47

Thông tư

27/2009/TT-BQP

16/6/2009

Quy định về chế độ quản lý, điều trị góp phần chăm sóc sức khỏe đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng tại ngũ bị suy thận mạn tính phải lọc máu chu kỳ trong Quân đội.

12. Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

48

Quyết định

283/2003/QĐ-BQP

25/11/2003

Quy định công nhận chuẩn chính đo lường của Bộ Quốc phòng.

49

Thông tư

79/2009/TT-BQP

21/9/2009

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1420:2008, Máy thu vô tuyến điện sóng cực ngắn PRC 1187.

50

Thông tư

119/2010/TT-BQP

24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1166: 2010 máy thu 1COM IC-PCR1000 phân cấp chất lượng.

51

Thông tư

120/2010/TT-BQP

24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1090:2010 máy thu ICOM IC-R9000 phân cấp chất lượng.

52

Thông tư

125/2010HT-BQP

24/9/2010

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1165:2010 máy thu ICOM IC-R71- phân cấp chất lượng.

53

Thông tư

127/2011/TT-BQP

15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 583:2011, Máy thu sóng ngắn 102E sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

54

Thông tư

128/2011/TT-BQP

15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 665:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-105M sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật vả phương pháp kiểm tra.

55

Thông tư

129/2011/TT-BQP

15/7/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/ỌS 664:2011, Máy thu phát sóng ngắn P-50 (P-50D) sau sửa chữa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

56

Thông tư

167/2011/TT-BQP

01/9/2011

Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 902:2011, Máy thu phát sóng cực ngắn P-158.