Quyết định 996/QĐ-BNV 2023 Kế hoạch thanh tra năm 2024

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 996/QĐ-BNV

Quyết định 996/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:996/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:08/12/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
________

Số: 996/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ tại Tờ trình số 185/TTr-TTBNV ngày 30 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ: Vụ KHTH, Vụ II, Cục IV;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (để thông báo);
- Lưu: VT, TTB (25b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Thanh Trà

 

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA NĂM 2024 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Công văn số 2354/TTCP-KHTH ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2024;

Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Yêu cầu: Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Hoạt động thanh tra vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra. Tiếp tục đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, bảo đảm tiến độ các cuộc thanh tra theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THANH TRA

1. Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành, cụ thể như sau:

a) Quý I năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Thái Nguyên.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Hậu Giang.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Hưng Yên.

b) Quý II năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng công chức tại tỉnh Trà Vinh.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Quảng Trị.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Yên Bái.

c) Quý III năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức, viên chức; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại Bộ Xây dựng.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Khánh Hòa.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại tỉnh Quảng Bình.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Vĩnh Long.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại tỉnh Bến Tre.

d) Quý IV năm 2024

- Thanh tra công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức; đào tạo, bồi dưỡng công chức tại tỉnh Lâm Đồng.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại thành phố Cần Thơ.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại tỉnh Long An.

- Thanh tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ; công tác phòng, chống tham nhũng tại Tạp chí Tổ chức nhà nước.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau:

a) Quý I năm 2024

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Hải Dương.

b) Quý II năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Quý III năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh An Giang.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Ninh Thuận.

d) Quý IV năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

3. Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau:

a) Quý I năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Phú Thọ.

b) Quý II năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Bình Định.

c) Quý III năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng.

c) Quý IV năm 2024

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Lào Cai.

III. THẨM QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH, KẾT LUẬN THANH TRA

1. Chánh Thanh tra Bộ ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 1 Phần II Kế hoạch này.

2. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 2 Phần II Kế hoạch này.

3. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ký quyết định và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra tại điểm 3 Phần II Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền, Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

Cuộc thanh tra do Thanh tra Bộ thực hiện do Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo; cuộc thanh tra do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện do Trưởng Ban chỉ đạo việc: (1) Tổ chức công bố quyết định thanh tra; (2) Làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra về kết quả thanh tra khi kết thúc thanh tra trực tiếp; (3) Xây dựng Kết luận thanh tra và gửi lấy ý kiến tham gia của đối tượng thanh tra, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị và Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực có liên quan đến nội dung thanh tra để xem xét cho ý kiến trước khi ký ban hành; (4) Tổ chức công bố kết luận thanh tra (Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra).

Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ xem xét, quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại kết luận thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã ban hành.

2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm cử công chức tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đề nghị của Thanh tra Bộ.

3. Văn phòng Bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi