Quyết định 958/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Tài chính

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 958/QĐ-BTC

Quyết định 958/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:958/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:08/05/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 958/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 TẠI BỘ TÀI CHÍNH
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020;
Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18/03/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tại Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo 896 (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 TẠI BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 958/QĐ-BTC ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 896), Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 tại Bộ như sau:
I. Mục tiêu và yêu cầu:
1. Mục tiêu:
- Hệ thống hóa đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính (TTHC) có liên quan đến giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó rà soát, đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC.
- Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.
- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC. Trên cơ sở đó phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện khung pháp lý thông tin cơ bản về công dân để quản lý tập trung, thống nhất bàng việc cấp mã số định danh cá nhân.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án 896.
- Cắt giảm các yêu cầu phải cung cấp các thông tin cơ bản về công dân đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư qua việc ban hành các VBQPPL để thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư.
- Đẩy mạnh ứng dụng về công nghệ thông tin trong việc hệ thống, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư. Bảo đảm đến năm 2020, việc giải quyết TTHC thông qua việc khai thác thông tin trực tuyến về công dân trên CSDLQG.
II. Nội dung kế hoạch:
1. Công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch:
(i) Thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 896 tại Bộ Tài chính với thành viên trong Tổ là lãnh đạo các đơn vị có liên quan đến Đề án; đảm bảo nhất quán trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai các nhiệm vụ và quản lý, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại Bộ.
(ii) Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 tại Bộ Tài chính năm 2013- 2020, trong đó tập trung hệ thống hóa TTHC và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ; phân công cụ thể việc thực hiện cho các đơn vị, bộ phận.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: 15/01/2014-30/04/2014
2. Hệ thống hóa TTHC và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư:
(i) Thực hiện hệ thống đầy đủ, chính xác các TTHC trong phạm vi của Đề án 896 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính để làm cơ sở triển khai rà soát.
(ii) Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; liệt kê đầy đủ các thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu để phục vụ việc tổng hợp các thông tin đưa lên CSDLQG.
- Đơn vị chủ trì: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: 01/11/2013-28/01/2014
- Sản phẩm: Báo cáo kết quả Hệ thống hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 của Bộ   Tài chính.
3. Rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa:
(i) Rà soát, đối chiếu nhằm phát hiện sự trùng lặp trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC với các thông tin về công dân được lưu trữ tại CSDLQG về dân cư; Nghiên cứu, cắt giảm các thông tin về công dân trong mẫu đơn, tờ khai và không yêu cầu công dân xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng thực giấy tờ công dân khi thực hiện TTHC trên cơ sở đánh giá việc thực hiện TTHC trong điều kiện CSDLQG về dân cư đã có đủ thông tin cần thiết.
Rà soát các VBQPPL quy định các TTHC, đánh giá tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật hiện hành về TTHC liên quan đến giấy tờ công dân.
(ii) Đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo hướng cắt giảm các thông tin về dân cư mà công dân phải khai khi thực hiện TTHC, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ công, giảm các bước không cần thiết khi thực hiện TTHC (xác minh về nhân thân), đề xuất các phương án liên thông giải quyết các TTHC. Bên cạnh đó đề xuất các VBQPPL cần ban hành mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ nhằm thực thi phương án đơn giản hóa.
(ii) Đề xuất lộ trình triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC và VBQPPL cần ban hành mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trên cơ sở chương trình ban hành VBQPPL của Bộ.
- Đơn vị chủ trì: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: 01/05/2014-30/11/2014
- Sản phẩm: Báo cáo Kết quả rà soát TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 của Bộ Tài chính.
4. Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về dự thảo nội dung phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư. Trên cơ sở các ý kiến thu thập được, tổng hợp và trình Ban Chỉ đạo Đề án 896 dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Sau khi có ý kiến tham gia của Ban Chỉ đạo Đề án 896, thực hiện nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế
- Thời gian thực hiện: 01/05/2014-30/04/2015
- Sản phẩm: Dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
5. Triển khai thực hiện Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được Chính phủ thông qua:
(i) Các đơn vị có liên quan căn cứ vào Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được Chính phủ thông qua, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết thông qua xây dựng các dự thảo VBQPPL mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các VBQPPL cũ để thực thi phương án đơn giản hóa. Đảm bảo duy trì ý nghĩa, vai trò của TTHC, chức năng quản lý nhà nước.
(ii) Đề xuất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Chương trình xây dựng VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản để triển khai thực hiện Đề án này.
(iii) Triển khai xây dựng dự thảo các VBQPPL mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
- Đơn vị chủ trì: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: 01/04/2015-31/12/2020
- Sản phẩm: dự thảo VBQPPL.
6. Phối hợp với các Bộ, ngành áp dụng công nghệ thông tin trong việc kết nối, khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tài chính với CSDLQG về dân cư; chủ động phối hợp để xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành dự kiến triển khai phục vụ công tác quản lý của Bộ Tài chính.
Xây dựng phương án tích hợp với CSDLQG về dân cư để khai thác thông tin đã có tại CSDLQG liên quan đến cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã có sẵn (như cơ sở dữ liệu về người nộp thuế TNCN).
- Đơn vị chủ trì: các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
- Thời gian thực hiện: 01/05/2015-31/12/2020
- Sản phẩm: Cơ sở dữ liệu các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
III. Tổ chức thực hiện:
1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế:
- Làm đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch; Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch hàng năm.
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Văn phòng Ban chỉ đạo.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai nhiệm vụ của các đơn vị, đảm bảo thời hạn và chất lượng thực thi theo đúng yêu cầu của Ban chỉ đạo Đề án.
- Tổng hợp, báo cáo Bộ kết quả thực hiện.
2. Trách nhiệm của các đơn vị:
- Căn cứ vào chức năng của đơn vị và nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án 896 tại đơn vị; Phối hợp với Vụ Pháp chế trong các hoạt động kiểm tra, đánh giá việc thực hiện.
- Tổ chức hệ thống hóa, rà soát TTHC có liên quan đến giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng của đơn vị, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
- Báo cáo Bộ kết quả thực hiện (qua Vụ Pháp chế) theo quy định.
 
 
 
BỘ TÀI CHÍNH
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi