Quyết định 754/QĐ-UBDT 2016 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Số: 754/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
--------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;
Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                         

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Thường trực Ban CCHC UBDT;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, PC (KSTTHC).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2017 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 754/QĐ-UBDT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
 

TT
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Đơn vị phối hợp
Thời gian thực hiện
I.
Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
1
Xây dựng dự toán kinh phí chi tiết thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, khi có nhiệm vụ theo quy định.
Vụ Pháp chế
Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban
Thường xuyên
2
Tham mưu Ban hành văn bản trao đổi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện TTHC của Ủy ban Dân tộc.
Vụ Pháp chế
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Thường xuyên
3
Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc.
Vụ Pháp chế chủ trì dự thảo trình Lãnh đạo Ủy ban
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Thường xuyên
II.
Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP, Nghị định 48/2013/NĐ-CP, Nghị định 20/2008/NĐ-CP
1
Kiểm soát quy định thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trong trường hợp được luật giao.
Vụ Pháp chế
Các Vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản QPPL
 
2
Thống kê, cập nhật và công bố công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.
Vụ Pháp chế
Trung tâm Thông tin
Thường xuyên
3
Rà soát các quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Vụ Pháp chế
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Thường xuyên
4
Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục, quy định hành chính.
Vụ Pháp chế
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Thường xuyên
5
Các hoạt động chuyên môn thường xuyên kiểm soát TTHC.
 
 
 
5.1
Giao ban định kỳ, đột xuất; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo kế hoạch của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
Vụ Pháp chế
Các Vụ, đơn vị theo kế hoạch
Theo kế hoạch
5.2
Kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai TTHC; tổng hợp, thống kê tình hình tiếp nhận, kết quả giải quyết TTHC tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
Vụ Pháp chế
Thanh tra Ủy ban, Vụ Địa phương II, Vụ Địa phương III, Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan
Định kỳ 6 tháng
5.3
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
Vụ Pháp chế
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Quý III, IV
5.4
Cập nhật duy trì trang tin kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.
Trung tâm Thông tin Ủy ban
Vụ Pháp chế
Thường xuyên
5.5
Tham gia ý kiến đối với các văn bản có liên quan công tác kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ, ngành gửi xin ý kiến.
Vụ Pháp chế
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Thường xuyên
5.6
Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác kiểm soát TTHC; các nhiệm vụ do Cục Kiểm soát TTHC triển khai đến Bộ, ngành; thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.
Vụ Pháp chế
Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban
Thường xuyên

thuộc tính Quyết định 754/QĐ-UBDT

Quyết định 754/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:754/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:30/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi