Quyết định 7491/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật”

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 7491/QĐ-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật”
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” trong ngành công thương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng; các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty; các Trường thuộc Bộ; các Báo, Tạp chí (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Bộ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Cẩm Tú
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trong ngành Công Thương
(Ban hành kèm theo Quyết định s 7491/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
 
Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người.
Năm 2013 là năm đầu tiên tchức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc. ĐNgày Pháp luật năm 2013 được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong ngành công thương với các nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU
1. Mục đích
Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành công thương về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, cá nhân tôn trọng, nghiêm chnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
2. Yêu cầu
Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
II. CHỦ ĐNGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2013 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYN
1. Chủ đề
“Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
2. Khẩu hiệu
- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;
- “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
- Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”;
- “Thực hiện pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;
- “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”;
Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TCHỨC NGÀY PHÁP LUẬT
1. Nội dung
Ngày Pháp luật năm 2013 được tổ chức với nội dung cụ thể như sau:
1.1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;
1.2. Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản ca việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến mọi tổ chức, cá nhân…;
1.3. Tập trung phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, chú trọng đến các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong đời sống kinh tế, đặc biệt trong đó có các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành, nhằm thi hành nghiêm chnh Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
1.4. Các đơn vị, ngoài những nội dung tại các điểm 1.1, 1.2, 1.3 nêu trên, lựa chọn để phổ biến, thông tin pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm như: phòng, chống tham nhũng; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn lao động; khiếu nại; tố cáo....;
1.5. Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật năm 2013, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật;
1.6. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực thi, phổ biến giáo dục pháp luật.
2. Hình thức
2.1. Tăng thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục; đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương, Báo, Tạp chí, Trang thông tin pháp luật công thương...);
2.2. Tổ chức phổ biến thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo; phát hành tài liệu pháp luật; hỗ trợ pháp lý…;
2.3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013;
2.4. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2013 thông qua hệ thống điện tử, hệ thống Pano, băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học...
Các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả. Riêng trong ngày 09 tháng 11 năm 2013, các đơn vị tập trung thực hiện một trong các hình thức như: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức hội nghị, hội thảo về Ngày Pháp luật và các nội dung liên quan tới chủ đề Ngày Pháp luật.
3. Thi gian
Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 04 tháng 11 năm 2013 đến ngày 10 tháng 11 năm 2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 09 tháng 11 năm 2013.
IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ tùy theo đặc điểm từng đơn vị, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo hiệu quả.
2. Các Cục, Tổng cục; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; các Trường thuộc Bộ, trên cơ sở Kế hoạch của Bộ, xây dựng Kế hoạch của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện theo các nội dung tại mục I, II, III nêu trên.
3. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các Báo, Tạp chí tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp, đối thoại, trả lời phỏng vấn ... về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Vụ Pháp chế có trách nhiệm:
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trong ngành công thương; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ, chú trọng các văn bản thuộc các lĩnh vực đang được xã hội quan tâm: an toàn thực phm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới được ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
- Tổ chức đánh giá vcông tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật năm 2013; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thực thi pháp luật.
5. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế để bố trí kinh phí thực hiện những nhiệm vụ trong Kế hoạch.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Các đơn vị thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản, gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 18 tháng 11 năm 2013 và qua địa chỉ email: hailt@moit.gov.vn
2. VPháp chế có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2013./.
 
 

thuộc tính Quyết định 7491/QĐ-BCT

Quyết định 7491/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật”
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7491/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành:10/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 7491/QĐ-BCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi