Quyết định 3120/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------
Số: 3120/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY
PHẠM PHÁP LUẬT 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:
a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:
- Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản;
- Gửi Vụ Pháp chế 01 bản Tờ trình Bộ (của cơ quan soạn thảo) hoặc văn bản Bộ gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị ban hành văn bản (của cơ quan tham mưu trình) để Vụ Pháp chế theo dõi tiến độ và nội dung văn bản;
- Ngày 23 hàng tháng, gửi báo cáo về Vụ Pháp chế về tiến độ xây dựng, trình văn bản;
- Thường xuyên cập nhật tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên Phần mềm Translegal của Bộ.
b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm: đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Trang thông tin của Bộ và phần mềm Translegal sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ.
c) Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.
d) Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.
đ) Đối với danh mục các văn bản quy phạm pháp luật tại Quyết định số 1873/QĐ-BGTVT ngày 2/7/2013 Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng theo đúng tiến độ đã được giao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng
 
PHỤ LỤC
BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL
 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013 CỦA BỘ GTVT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3120/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
 
MỤC 1. VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT
Tên văn bản
Cơ quan soạn thảo
Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
Thời gian Bộ trình Chính phủ
Thứ trưởng phụ trách
Ghi chú
Đề cương chi tiết
Dự thảo VBQPPL
1
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
Cục Hàng không VN
Vụ Pháp chế
Các Vụ thuộc Bộ; Ttra Bộ, VP Bộ
Đã trình
Đã trình
Tháng 12
Phạm Quý Tiêu
 
2
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải năm 2005
Cục Hàng hải VN
Vụ Pháp chế
Các Vụ thuộc Bộ; Ttra Bộ, VP Bộ; Cục ĐTNĐVN; Cục ĐKVN
Tháng 4
Tháng 10
Tháng 10/2014
Nguyễn Văn Công
 
MỤC 2. VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

STT
Tên văn bản
Cơ quan soạn thảo
Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng ban hành
Thứ trưởng phụ trách
Ghi chú
Đề cương chi tiết
Dự thảo VBQPPL
1
Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
Cục Hàng hải VN
Vụ ATGT
Các Vụ: PC, VT, TTra Bộ, VP Bộ; Cục ĐTNĐVN
 
Đã trình
Tháng 10
Trương Tấn Viên
Triển khai, thực hiện NĐ số 93/2013/NĐ-CP
2
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT- BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam
Vụ Vận tải
Vụ Vận tải
Các Vụ: PC, TCCB, ATGT; Ttra Bộ; VP Bộ; Các Cục: HHVN; ĐTNĐVN; ĐKVN
 
 
Tháng 10
Nguyễn Văn Công
 
3
Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
Cục Hàng hải VN
Vụ HTQT
Các Vụ: PC, TCCB, ATGT
 
Tháng 9
Tháng 11
Nguyễn Văn Công
QĐ số 1221/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước MLC 2006
4
Thông tư quy định tốc độ của xe đạp máy
Vụ AT GT
Vụ ATGT
Các Vụ: PC, VT, KHCN; Cục: ĐKVN; TC ĐBVN
 
Tháng 10
Tháng 11
Lê Đình Thọ
Vụ ATGT nghiên cứu kỹ khi xây dựng TT này và báo cáo Bộ trưởng
5
Thông tư hướng dẫn thực hiện Bản ghi nhớ Việt Nam – Lào – Campuchia về vận tải đường bộ
Tổng cục Đường bộ VN
Vụ HTQT
Các Vụ: PC, VT, ATGT
 
Tháng 10
Tháng 12
Nguyễn Hồng Trường
 
6
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2010/TT-B GTVT ngày 11/02/2010 quy định về tải trọng khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng ; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đường bộ”
Tổng cục ĐBVN
Vụ KCHTGT
Các Vụ: PC, ATGT, VT
 
Tháng 10
Tháng 12
Nguyễn Hồng Trường
QĐ số 1526/QĐ-BGTVT ngày
5/6/2013 của BT về việc Phê duyệt Đề án Tổng thể kiểm soát tải trọng xe
7
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu tàu biển Việt Nam
Cục Hàng hải VN
Vụ TCCB Các Vụ: PC, VT, ATGT
 
Tháng 10
Tháng 12
Nguyễn Văn Công
 
8
Thông tư quy định tạm thời về việc kiểm tra lắp đặt thiết bị vệ sinh tự hoại trên toa xe khách
Cục ĐKVN
Vụ Môi trường Các Vụ: PC, KHCN, VT, ATGT
 
Tháng 10
Tháng 12
Nguyễn Văn Thể
TBKL số 498/TB-BGTVT ngày 2/8/2013 của TT Nguyễn Ngọc Đông
9
Thông tư kiểm soát chất lượng nhựa đường dùng trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
Vụ KHCN
Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; TTra Bộ; TCĐBVN
Tháng 10
Tháng 12
Tháng 3/2014
Nguyễn Hồng Trường
 
10
Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe đạp điện
Cục Đăng kiểm VN
Vụ KHCN Các Vụ: PC, VT, AT GT; Ttra Bộ; VP Bộ
 
Tháng 10
Trình Bộ trưởng ký ban hành ngày sau khi QCKTQ G về xe đạp điện được ban hành
Lê Đình Thọ
 
11
Thông tư quy định về trang phục đối với công chức, người lao động của Cục Hàng hải Việt Nam
Cục Hàng hải VN
Vụ PC Các Vụ: TCCB, TC; Ttra Bộ; VP Bộ
 
Tháng 9
Tháng 1/2014
Nguyễn Văn Công
 
MỤC 3. VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT ĐỀ NGHỊ BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

STT
Tên văn bản
Cơ quan soạn thảo
Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng
Thứ trưởng phụ trách
Ghi chú
Đề cương chi tiết
Dự thảo VBQPPL
1
Thông tư ban hành Biểu phí về việc phê duyệt Bản công bố lao động hàng hải và cấp Giấy chứng nhận lao động hàng hải
Cục Đăng kiểm VN
Vụ TC
Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, HTQT
Đã trình
Đã trình
Tháng 11
Nguyễn Văn Công
 
MỤC4. VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT LIÊN TỊCH BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

STT
Tên văn bản
Cơ quan soạn thảo
Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
Thời gian Cơ quan trình trình Bộ trưởng
Thứ trưởng phụ trách
Ghi chú
Đề cương chi tiết
Dự thảo VBQPPL
1
Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ CA về việc phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Tổng cục Đường bộ VN
Vụ ATGT
Các Vụ: PC, VT, KCHTGT, Ttra Bộ
 
Tháng 10
Tháng 11
Lê Đình Thọ
 
2
Thông tư thay thế Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cục Đăng kiểm VN
Vụ TC
Các Vụ: PC, TCCB, Ttra Bộ
 
Sau khi Thủ tướng CP ký QĐ phê duyệt
1 tháng Sau khi Thủ tướng CP ký QĐ phê duyệt
Nguyễn Hồng Trường
 
MỤC 5. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN K Ỹ THUẬT QUỐC GIA

STT
Tên văn bản
Cơ quan soạn thảo
Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
Thờigian Cơ quan trình trình Bộ trưởng
Thứ trưởng phụ trách
Ghi chú
Đề cương chi tiết
Dự thảo VBQPPL
1
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
Cục Đăng kiểm Việt Nam
Vụ KHCN
Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT
 
Đã trình
Tháng 10
Lê Đình Thọ
 
2
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển
Cục Đăng kiểm VN
Vụ KHCN
Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; Cục HHVN
Đã trình
Đã trình
Tháng 11
Nguyễn Văn Công
 
3
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông
Viện KHCN GTVT
Vụ KHCN
Các Vụ: PC, VT, AT GT, MT; Cục QLXD&CLCTGT
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 2/2014
Nguyễn Hồng Trường
 
4
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ (sửa đổi 1: 2008 TCVN 7094: 2002)
Cục Đăng kiểm VN
Vụ KHCN
Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; Cục HHVN
Đã trình
Tháng 12
Tháng /2014
Trương Tấn Viên
 

thuộc tính Quyết định 3120/QĐ-BGTVT

Quyết định 3120/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 3 tháng cuối năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3120/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:08/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi