Quyết định 73/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
---------------

Số: 73/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI

 HIẾN PHÁP NĂM 1992 TRONG TOÀN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Ban chỉ đạo về tổ chức lấy ý kiển vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành thông tin và truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành thông tin và truyền thông.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992;
- Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí; các nhà xuất bản; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Các Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Lưu: VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

TRONG TOÀN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 01 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định tại Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong toàn ngành thông tin và truyền thông với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Toàn ngành thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trí tuệ cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể các tầng lớp nhân dân biết và tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

2. Yêu cầu:

a) Đối với công tác truyền thông:

Các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân biết, hiểu và đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

b) Đối với công tác lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong ngành thông tin và truyền thông;

- Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phải được thực hiện rộng rãi ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội và các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đảm bảo dân chủ, khoa học, công khai, đảm bảo tiến độ, thiết thực và tiết kiệm. Mọi ý kiến góp ý phải được nghiên cứu, tổng hợp chu đáo để xây dựng báo cáo góp ý của Bộ.

- Các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với các cấp lãnh đạo chuyên môn để thực hiện việc quán triệt các nội dung của kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị mình.

II. Nội dung và trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác truyền thông:

1. Cục Báo chí, Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử, Cục Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông quán triệt đầy đủ tới các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các nhà xuất bản chú trọng công tác truyền thông, thông tin đầy đủ các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thông qua công tác chỉ đạo giao ban báo chí, xuất bản và kiểm tra việc thực hiện.

2. Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các nhà xuất bản chú trọng công tác truyền thông về tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân bằng việc mở các chuyên trang, chuyên mục và các xuất bản phẩm viết về các nội dung chủ đạo sửa đổi của Hiến pháp 1992 và kinh nghiệm lập Hiến của các quốc gia trên thế giới, đồng thời mở các chuyên mục phản ánh các ý kiến đóng góp của nhân dân.

III. Nội dung, hình thức, đối tượng và tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong ngành thông tin và truyền thông:

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.

- Tham gia ý kiến sâu về những nội dung liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và phân cấp thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương; các chế định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng; cơ chế giám sát quyền lực của Chính phủ đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, tư pháp; mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương; cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền cơ bản của nhân dân.

2. Hình thức lấy ý kiến:

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và các tài liệu có liên quan được đăng tải toàn văn trên trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại chuyên mục "Lấy ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992".

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 được lấy ý kiến thông qua hình thức:

- Góp ý trực tiếp tại Hội nghị do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

- Góp ý bằng hình thức văn bản gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

- Góp ý bằng hình thức thư điện tử gửi về: vanthuphapche@mic.gov.vn

3. Đối tượng lấy ý kiến:

a) Cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

b) Các cơ quan thông tấn, báo chí, nhà xuất bản, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông ở cả trung ương và địa phương.

c) Các chuyên gia, nhà khoa học, các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

d) Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Vụ Pháp chế là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng. Ban chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch này, có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Thu thập đầy đủ các tài liệu liên quan đến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý trong toàn ngành thông tin và truyền thông và gửi đầy đủ đến các đối tượng cần lấy ý kiến góp ý;

- Tiếp nhận các ý kiến góp ý và xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Bộ vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992;

- Phối hợp với Văn phòng tổ chức Hội nghị cán bộ để lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thảo luận để các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình để đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sửa đổi và xây dựng thành báo cáo góp ý gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Pháp chế).

c) Các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thảo luận để các cán bộ, công chức thuộc Sở đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh để xây dựng báo cáo góp ý gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông.

d) Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, các Hiệp hội tổ chức việc thảo luận tại đơn vị mình để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các nhà khoa học biết và đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sửa đổi.

đ) Trung tâm Thông tin mở ngay chuyên mục lấy ý kiến góp ý của ngành thông tin và truyền thông vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trên Trang thông tin điện tử của Bộ.

5. Tiến độ thực hiện:

a) Việc mở chuyên mục lấy ý kiến góp ý tại Trang thông tin điện tử của Bộ và việc gửi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 bắt đầu thực hiện từ ngày 25/01/2013 đến 05/3/2013.

b) Thời gian tổ chức lấy ý kiến dự kiến kết thúc vào ngày 05/3/2013. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông gửi ý kiến góp ý của đơn vị mình về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Pháp chế).

c) Hội nghị lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, các chuyên gia, nhà khoa học trong ngành thông tin và truyền thông vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thực hiện trước ngày 10/3/2013.

d) Hoàn thiện báo cáo góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Chính phủ từ ngày 01/03/2013 đến 15/03/2013./.

 

thuộc tính Quyết định 73/QĐ-BTTTT

Quyết định 73/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:73/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đức Lai
Ngày ban hành:24/01/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi