Quyết định 618/QĐ-UBDT 2020 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

______

Số: 618/QĐ-UBDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBDT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 533/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc, cụ thể như sau:

Đoàn kiểm tra số 1

1. Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn;

2. Ông Vũ Mạnh Trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra Ủy ban - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Văn Hanh, Trưởng phòng Kiểm soát thủ hành chính, Văn phòng Ủy ban - Thành viên;

4. Bà Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ - Thành viên;

5. Bà Đoàn Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Thư ký.

- Kiểm tra các đơn vị: Vụ Tuyên truyền; Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Do tình hình dịch bệnh và thiên tai diễn biến phức tạp, Đoàn kiểm tra sẽ không làm việc trực tiếp tại Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh xây dựng báo cáo kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Tổ chức cán bộ ) để tổng hợp báo cáo.

Đoàn kiểm tra số 2

1. Ông Phạm Thúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn

2. Ông Nguyễn Đắc Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Thành viên

3. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thành viên

4. Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ - Thành viên;

5. Ông Nông Hồng Thái, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Thư ký

- Kiểm tra các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế; Nhà khách dân tộc.

Đoàn kiểm tra số 3

1. Bà Lù Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn;

2. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng ứng dụng và Cơ sở dữ liệu - Trung tâm thông tin - Thành viên;

4. Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Thư ký.

- Kiểm tra các đơn vị: Vụ Pháp chế; Trung tâm Thông tin.

Điều 2. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại mỗi đơn vị không quá 3 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra và địa điểm kiểm tra do Trưởng đoàn kiểm tra thống nhất với các vụ, đơn vị. Thời gian thực hiện kiểm tra đến hết ngày 30/11/2020.

- Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng lịch kiểm tra, thông báo lịch kiểm tra cho các đơn vị, tổ chức kiểm tra các nội dung theo Quyết định số 533/QĐ-UBDT ngày 18/9/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc, báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 05/12/2020 với Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của UBDT (qua Vụ Tổ chức cán bộ); kiến nghị, đề xuất phương án, xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

- Các đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo theo đề cương tại phụ lục 1, phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBDT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bố trí nhân sự, thời gian, địa điểm làm việc với Đoàn kiểm tra.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Cổng TT điện tử UBDT;

- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nông Quốc Tuấn

 

 

thuộc tính Quyết định 618/QĐ-UBDT

Quyết định 618/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:618/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:22/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Ngày 22/10/2020, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 618/QĐ-UBDT về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc.

Theo đó, thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban Dân tộc, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Đoàn kiểm tra số 1 gồm: Ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn; Ông Vũ Mạnh Trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra Ủy ban – Phó Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Văn Hanh, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Ủy ban – Thành viên; Bà Bùi Thị Hiền, Trưởng phòng Văn thư lưu trữ - Thành viên;…kiểm tra Vụ Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thứ hai, Đoàn kiểm tra số 2 gồm: Ông Phạm Phúc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn; Ông Nguyễn Đắc Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp – Thành viên; Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thành viên;… kiểm tra Vụ Hợp tác quốc tế, Nhà khách dân tộc.

Thứ ba, Đoàn kiểm tra số 3 gồm: Bà Lù Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Trưởng đoàn; Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Phó Trưởng đoàn; Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu – Trung tâm thông tin – Thành viên,…kiểm tra Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định618/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi