Quyết định 5228/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 5228/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 5228/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:5228/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:08/12/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 5228/QĐ-BNN-TCCB

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
______________

Số: 5228/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

______________

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 135/QĐ-BNN-VP ngày 19/01/2012) và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 136/QĐ-BNN-VP ngày 09/01/2012) của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015. Nội dung Kế hoạch được đăng tại website cải cách hành chính theo địa chỉ: www.cchc.mard.gov.vn trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đạt hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Nội vụ (Vụ CCHC);
- Lưu: VT, VPCCHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5228/QĐ-BNN-TCCB

ngày 08/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

______________________

 

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011-2015) và kết thúc giai đoạn 1 Chương trình cải cách hành chính của Bộ (2011-2020) cũng như Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ). Bộ tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của ngành Nông nghiệp và PTNT.

I. MỤC TIÊU CHUNG

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ đề ra nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015, tạo đà thúc đẩy thực hiện CCHC giai đoạn 2016-2020 của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và PTNT và xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu cụ thể:

1. Hoàn thành kế hoạch xây dựng chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ; tiếp tục xây dựng các dự án luật Thú y, Thủy lợi, Thủy sản (sửa đổi) theo kế hoạch.

2. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hoá thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản; tập trung rà soát, Giấy phép, Giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; công bố công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

3. Kiện toàn, tổ chức bộ máy của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ và củng cố hệ thống tổ chức ngành Nông nghiệp và PTNT ở địa phương.

4. Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ.

5. Thực hiện kế hoạch tài chính năm đảm bảo hiệu quả; dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ và các cơ quan đơn vị; tiếp tục thực hiện, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Bộ; triển khai cung cấp (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) theo kế hoạch đề ra.

7. Dự án “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ” được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo kết nối thông suốt với Cổng thông tin điện tử quốc gia theo quy định.

8. Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành, thực thi nhiệm vụ CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chỉ số CCHC (Parindex).

9. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành CCHC của Bộ và các đơn vị, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, thủ trưởng đơn vị, sự phối hợp của tổ chức đoàn thể trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC.

II. NHIỆM VỤ CCHC TRỌNG TÂM NĂM 2015

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC:

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2015 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, tiến độ, thời gian và hiệu quả và chuẩn bị cho kế hoạch CCHC 5 năm (2016-2020).

- Bảo đảm nguồn lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch CCHC năm 2015 đạt hiệu quả.

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, thủ trưởng đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC.

- Chỉ đạo hoạt động tuyên truyền CCHC thông qua các hình thức: Chuyên trang CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang website của các đơn vị, Báo Nông nghiệp Việt Nam, thông qua các hội nghị cuộc họp của Bộ và các đơn vị…

2. Cải cách thể chế:

- Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và xây dựng văn bản QPPL năm 2015 của Bộ đúng trình tự, quy trình, phù hợp với yêu cầu thực tiễn triển khai đề án tái cơ cấu ngành và hội nhập quốc tế. Trong đó, xây dựng hoàn thiện 03 dự án Luật: Thú y, Thủy lợi, Thủy sản (sửa đổi), 06 Nghị định, 08 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 50 Thông tư của Bộ.

- Tập trung rà soát, Giấy phép, Giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Cải cách thủ tục hành chính:

Tiếp tục thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định.

4. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013).

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT từ Trung ương đến địa phương.

5. Về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, CCVC:

- Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức viên chức.

- Tiếp tục triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Triển khai Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014-2020, ban hành các Chương trình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đặc thù.

- Rà soát, quy hoạch hệ thống các trường giai đoạn 2015-2020, ban hành các quy chế quản lý trường, phối hợp Viện - Trường, giảng viên kiêm giảng.

6. Cải cách tài chính công:

- Hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công.

- Phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu hiệu quả. Dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác quản lý, xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

- Triển khai thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, các đơn vị khoa học công lập theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN.

7. Hiện đại hoá hành chính:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị; nâng cao chất lượng văn phòng điện tử dùng chung của Bộ đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc của Bộ và các đơn vị; nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT, chất lượng cổng thông tin điện tử của Bộ, chuyên trang CCHC của Bộ và trang website của các đơn vị thuộc Bộ.

- Xây dựng, ban hành lộ trình cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3 của Bộ, ban hành văn bản hướng dẫn về quản lý, cung cấp DVC trực tuyến.

- Triển khai Dự án thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ đảm bảo tiến độ, chất lượng, kết nối thông suốt với hệ thống hải quan một cửa quốc gia. Phối hợp hoàn thiện trình ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2015

Kế hoạch bao gồm đầy đủ 7 nội dung/lĩnh vực theo quy định, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính.

Nội dung kế hoạch cụ thể được tổng hợp trong bảng (kèm theo).

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, các cấp lãnh đạo trong chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2015 của Bộ đảm bảo yêu cầu, chất lượng và hiệu quả; gắn mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch CCHC với việc đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với thủ trưởng, tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị.

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị triển khai, trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang Website CCHC của Bộ, Website của các đơn vị, văn bản tài liệu hướng dẫn…

- Nâng cao năng lực cán bộ đầu mối CCHC, tăng cường tập huấn kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ.

- Đảm bảo kinh phí CCHC thực hiện các nội dung/lĩnh vực, nhiệm vụ, hoạt động CCHC năm 2015 của Bộ và các đơn vị; khuyến khích việc huy động hỗ trợ hợp pháp từ nguồn kinh phí khác để thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị:

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nội dung/lĩnh vực, nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2015 của Bộ (các nội dung, nhiệm vụ có liên quan); đồng thời, lập dự toán chi tiết kinh phí triển khai các nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2015 và các đề án, dự án (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ (hàng quý, 6 tháng, năm), báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất (nếu có) về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2015 gửi về Bộ (Văn phòng thường trực CCHC) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Giao cho các đơn vị:

2.1. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Tham mưu, chủ trì triển khai nội dung công tác chỉ đạo điều hành CCHC, đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, triển khai các nội dung/lĩnh vực, nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2015 của Bộ (Văn phòng Thường trực CCHC).

- Đầu mối triển khai đề án cải cách công vụ, công chức trực tiếp là lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

- Tham mưu, chủ trì tổ chức thẩm định, đánh giá chỉ số CCHC năm của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, đề xuất thi đua khen thưởng chuyên đề CCHC của Bộ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu mối ISO, dịch vụ công trực tuyến, trực tiếp thực hiện dự án “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ” theo kế hoạch.

2.2. Vụ Pháp chế: Đầu mối tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách thể chế và kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ.

2.3. Vụ Tài chính: Đầu mối tham mưu, theo dõi, tổng hợp triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách tài chính công của Bộ.

2.4. Vụ KHCN và môi trường: Đầu mối tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ năm 2015 đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả.

2.5. Vụ Kế hoạch: Tham mưu, đưa nội dung nhiệm vụ CCHC vào trong chương trình, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn của Bộ, ngành.

2.6. Vụ Hợp tác quốc tế: Tham mưu đề xuất dự án ODA phục vụ Chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ; trên cơ sở các dự án ODA hiện có đề xuất hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ và các đơn vị.

2.7. Vụ Quản lý doanh nghiệp: Đầu mối tham mưu đề xuất cơ chế chính sách về sắp xếp, tái cấu trúc doanh nghiệp thuộc Bộ.

2.8. Văn phòng Bộ:

Đầu mối tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính theo nhiệm vụ kế hoạch được giao./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2015 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Kèm theo Quyết định số 5228/BNN-TCCB ngày 08 /12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Nội dung/Nhiệm vụ

Hoạt động/Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH: ( 12 nhiệm vụ, 25 hoạt động/sản phẩm)

 

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ và các đơn vị kịp thời

1.1. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ được ban hành kịp thời, đúng theo quy định

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

Các Vụ tham mưu

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 12/2014

 

1.2. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ được ban hành đúng theo quy định

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng CCHC

 

Tháng 12/2014

 

2. Tổ chức triển khai nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015

2.1. Tổ chức hội nghị chuyên đề, giao ban quý, sơ kết 6 tháng, tổng kết CCHC năm 2015 của Bộ

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

 

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

2.2. Theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Thường trực CCHC

 

Các Vụ tham mưu; Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

3. Tổng kết công tác CCHC của Bộ 5 năm giai đoạn 2011-2015

3.1. Thi đua khen thưởng CCHC giai đoạn 2011-2015

Vụ Tổ chức cán bộ

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 3-4/2015

 

3.2. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC của Bộ 5 năm (2011-2015)

Vụ Tổ chức cán bộ

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 4/2015

 

4. Nâng cao chất lượng báo cáo cải cách hành chính

4.1. Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Bộ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Vụ Tổ chức cán bộ

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

4.2. Xây dựng báo cáo CCHC định kỳ, giao ban, chuyên đề đảm bảo nội dung yêu cầu chất lượng và đúng thời hạn

Vụ Tổ chức cán bộ

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

5. Rà soát sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ về CCHC

5.1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ về CCHC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác CCHC của Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 1-2/2015

 

6. Tổ chức thực hiện kiểm tra công tác CCHC năm 2015

6.1. Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC của Bộ được xây dựng và ban hành theo quy định

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Các đơn vị liên quan

Quý 1-2/2015

 

6.2. Thực hiện kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị thuộc Bộ (hình thức: tự kiểm tra và kiểm tra trực tiếp)

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 3-4/2015

 

 

 

6.3. Triển khai kiểm tra công tác CCHC tại địa phương (Tỉnh Vĩnh Phúc…)

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

Bộ Nội vụ hướng dẫn

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 1-2/2015

 

 

 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC của Bộ

7.1. Duy trì hoạt động chuyên trang Website CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Văn phòng CCHC

Trung tâm Tin học và TK

Quý 1-4/2015

 

 

7.3. Phối hợp với Báo Nông nghiệp VN thực hiện đưa tin, bài về CCHC tại chuyên mục “Cải cách và Phát triển”

Văn phòng CCHC

Báo Nông nghiệp VN

Đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

7.3. In ấn tài liệu phục vụ tuyên truyền công tác CCHC của Bộ

Văn phòng CCHC

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

8. Triển khai đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ và các đơn vị hành chính thuộc Bộ

8.1. Triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ năm 20174 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

 

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 1-2/2015

 

 

8.2. Thực hiện đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của 03 khối: Tổng cục, Cục và khối cơ quan Bộ năm 2015 theo quy định

Các Tổng cục, Các Cục và khối Cơ quan Bộ

Văn phòng TTCCHC và các đơn vị liên quan

Quý 3-4/2015

 

 

8.3. Tiếp tục hoàn thiện bộ Chỉ số CCHC của Bộ

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

9. Đảm bảo đủ kinh phí thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2015

9.1. Dự toán kế hoạch kinh phí CCHC năm 2015 của Bộ sớm được phê duyệt thực hiện

Vụ Tài chính

 

Văn phòng bộ

Văn phòng CCHC

Quý 1/2015

 

 

9.2. Dự toán kinh phí CCHC năm 2015 của các đơn vị trực thuộc Bộ sớm được phê duyệt thực hiện theo quy định

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ Tài chính

Văn phòng CCHC

Quý 1/2015

 

 

10. Xây dựng, ban hành Kế hoạch CCHC 5 năm của Bộ giai đoạn 2016-2020

10.1. Kế hoạch CCHC 5 năm (2016-2020) của Bộ được ban hành kịp thời, đúng quy định

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 4/2015

 

 

11. Xây dựng Kế hoạch CCHC, dự toán kinh phí CCHC năm 2016

11.1. Kế hoạch CCHC năm 2016 của Bộ, các đơn vị được xây dựng và ban hành kịp thời, đúng quy định

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý 4/2015

 

 

11.2. Dự toán kinh phí CCHC năm 2016 được lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

Vụ Tài chính

Vụ Kế hoạch

Văn phòng Bộ

Quý 2/2015

 

 

12. Vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị đối với công tác CCHC

12.1. Phối hợp với Đảng uỷ Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ và Đoàn thanh niên trong chỉ đạo triển khai công tác CCHC năm 2015 của Bộ (thông qua các văn bản, Nghị quyết, họp, hội nghị…)

Đảng uỷ Bộ,

Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn thanh niên CSHCM Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Quý 1-4/2015

 

 

12.2. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2015 của đơn vị, Bộ (thông qua nội dung họp, Nghị quyết, báo cáo, văn bản…)

Tổ chức Đảng, đoàn thể của các đơn vị trực thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Quý 1-4/2015

 

 

II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ: ( 5 nhiệm vụ, 9 hoạt động/sản phẩm)

 

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Bộ phê duyệt. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 03 dự án Luật

 

1.1. Các Dự thảo Luật tiếp tục được xây dựng theo kế hoạch, trong đó tập trung trình Quốc hội thông qua 01 dự thảo Luật Thú y; xây dựng 02 dự án Luật (2) Thủy lợi, (3) Thủy sản (sửa đổi) theo kế hoạch.

(1) Cục Thú y

(2) Tổng cục Thủy lợi

(3) Tổng cục Thủy sản

 

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Trình QH thông qua tháng 5/2015

 

 

1.2. Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2015 của Bộ được triển khai. Trong đó, xây dựng 06 Nghị định, 08 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 50 Thông tư của Bộ. Các chương trình, đề án được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch

Các đơn vị được giao xây dựng văn bản QPPL, đề án năm 2015 của Bộ

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

 

2. Thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Tập trung rà soát, Giấy phép, Giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Quý 1-4/2015

 

 

2.2. Tiếp tục thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

 

3. Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

3.1. Tổ chức kiểm tra, theo dõi, thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

4. Nâng cao chất lượng công tác pháp chế

4.1. Tập huấn nghiệp vụ pháp chế: xây dựng văn bản, rà soát, kiểm tra, thẩm định văn bản cho cán bộ công chức thuộc

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 2-3/2015

 

 

5. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

5.1. Kế hoạch thanh tra năm 2015 của Bộ được xây dựng, ban hành kịp thời, đúng quy định

Thanh tra Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 4//2014

 

 

5.2. Tổ chức thực hiện thanh tra năm 2015 theo kế hoạch của Bộ phê duyệt

Thanh tra Bộ

Các đơn vị được thanh tra

Quý 1-4/2015

 

 

5.3. Xây dựng, triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2015 của đơn vị

Tổng cục, Cục

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Nhiệm vụ/hoạt động chi tiết theo Kế hoạch KSTTHC

 

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ và các đơn vị kịp thời

1.1. Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ, các đơn vị được ban hành kịp thời, đúng theo quy định

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 4/2014

 

 

1.2. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 (cụ thể theo kế hoạch)

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

 

IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY: ( 2 nhiệm vụ, 8 hoạt động/sản phẩm)

 

 

1. Tiếp tục triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ)

1.1. Triển khai 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản

Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy Lợi và Thủy sản

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Quý 1/2015

 

 

1.2. Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển và hoạt động kiểm ngư

Vụ TCCB

Tổng cục Thủy sản và các đơn vị liên quan

Quý 1/2015

 

 

1.3. Trình Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển và hoạt động kiểm ngư

Vụ TCCB

Tổng cục Thủy sản và các đơn vị liên quan

Quý 1-2/2015

 

 

1.4. Trình Bộ trưởng Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các Ban Quản lý dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy lợi theo quy định.

Vụ TCCB

Các Ban Quản lý dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi

Quý 1-2/2015

 

 

2. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT ở địa phương

2.1. Triển khai Thông tư Liên tịch Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã về nông nghiệp và PTNT được ban hành

Vụ TCCB

Các Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở Nội vụ

Quý 1-4/2015

 

 

2.2. Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 79/2009/TT-TTLT-BNNPTNT-BNV Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT

Vụ TCCB

Vụ Tài chính, Vụ KHCN và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Vụ Pháp chế, Vụ HTQT

Quý 1-2/2015

 

 

2.3. Triển khai Quyết định số 1291/QĐ-BNN-TCCB về đề án kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT và tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Bộ phục vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới

Vụ TCCB

Các cơ quan đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

2.4. Xây dựng Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin, báo cáo của các tổ chức ngành Nông nghiệp và PTNT tại địa phương

Vụ TCCB

Các Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Quý 1-4/2015

 

 

V. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCCVC: ( 6 nhiệm vụ, 12 hoạt động/sản phẩm)

 

 

1. Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

1.1.Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch công chức

Vụ TCCB

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

 

1.2. Thẩm định Đề án vị trí việc làm các cơ quan đơn vị thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định số 36/2013/NĐ-CP, 41/2012/NĐ-CP

Vụ TCCB

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

 

2. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh ngạch công chức viên chức

2.1. Ban hành các Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức kiểm dịch động, thực vật, kiểm soát viên đê điều

Vụ TCCB

Bộ Nội vụ

Quý 3-4/2015

 

 

2.2. Ban hành Thông tư quy định về thực hiện chế độ thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ TCCB

Bộ Nội vụ

Quý 2/2015

 

 

2.3. Ban hành Thông tư hướng dẫn chuyển xếp ngạch, chuyển xếp lương đối với Kiểm ngư viên và Thuyền viên tàu kiểm ngư

Vụ TCCB

Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp.

Các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật.

Trung tâm KNKN

Quý 4/2015

 

 

2.4. Ban hành Thông tư Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh kỹ thuật viên chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT làm việc tại xã

Vụ TCCB

Tổng cục: Thủy lợi, Lâm nghiệp.

Các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật.

Trung tâm KNKN

Quý 4/2015

 

 

2.5. Xây dựng chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố

Vụ TCCB

Các Sở Nông nghiệp và PTNT

Quý 2/2015

 

 

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014-2020

3.1. Triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2014-2020” (Quyết định số 1323/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/6/2014)

Vụ TCCB

 

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2014

 

 

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức giai đoạn 2015-2020 và hàng năm

4.1. Ban hành các chương trình/kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đặc thù căn cứ đặc thù, nhu cầu đào tạo bồi dưỡng

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 1-3/2015

 

 

4.2. Rà soát, xây dựng các khung chương trình và chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng

Vụ TCCB

Các Trường thuộc Bộ

Quý 4/2015

 

 

5. Quy hoạch hệ thống các trường giai đoạn 2015-2020

5.1. Rà soát, ban hành Quyết định quy hoạch hệ thống các Trường giai đoạn 2015-2020

Vụ TCCB

Các Trường thuộc Bộ

Quý 3/2015

 

 

6. Xây dựng, ban hành các quy chế đối với các trường

6.1. Rà soát, ban hành các Quy chế: Quản lý các trường, phối hợp Viện - Trường, Giảng viên kiêm giảng

Vụ TCCB

Các Trường thuộc Bộ

Quý 3/2015

 

 

VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG: ( 4 nhiệm vụ, 7 hoạt động/sản phẩm)

 

 

1. Phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu hiệu quả

1.1. Thực hiện giao dự toán theo định mức kinh tế kỹ thuật và đặt hàng của Nhà nước

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2015

 

 

2. Hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc Bộ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền

2.1. Rà soát, sửa đổi các quy định về tài chính chi tiêu thường xuyên, chi tiêu đầu tư: Xây dựng và trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 2/2015

 

 

2.2. Triển khai thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định sửa đổi Nghị định số 43.

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ

Năm 2015

 

 

2.3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị khoa học công lập theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ

Năm 2015

 

 

2.4. Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp

Vụ Tài chính

Các cơ quan đơn vị liên quan

Năm 2015

 

 

3. Công tác quản lý, xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện nhanh, hiệu quả

3.1. Thực hiện công tác xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo tiến độ kế hoạch, kịp thời và đúng quy định hiện hành

Vụ Tài chính

Các cơ quan đơn vị liên quan

Năm 2015

 

 

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công

4.1. Sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước

Vụ Tài chính

Các cơ quan đơn vị liên quan

Năm 2015

 

 

VII. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH: ( 9 nhiệm vụ, 31 hoạt động/sản phẩm)

 

1. Xây dựng, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ và các đơn vị năm 2015 và kế hoạch 5 năm của Bộ giai đoạn 2016-2020

1.1. Xây dựng, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ và các đơn vị năm 2015

Vụ KHCN và MT

 

Trung tâm Tin học và TK

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 4/2014

 

 

1.2. Xây dựng, ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ giai đoạn 2016-2020

Vụ KHCN và MT

 

Trung tâm Tin học và TK, Các đơn vị liên quan

Quý 2-4/2015

 

 

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị

2.1. Duy trì văn phòng điện tử dùng chung của Bộ đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu công việc

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

 

2.2. Theo dõi tổng hợp kết quả xử lý văn bản A, B và thực hiện nhiệm vụ Bộ giao hàng tuần, tháng đối với các đơn vị

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Theo quy định

 

 

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin

3.1. Bảo trì hạ tầng hệ thống mạng của Bộ, các đơn vị đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Trung tâm Tin học và Thống kê

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Theo định kỳ

 

 

3.2. Đảm bảo an ninh, an toàn mạng, dữ liệu hệ thống mạng.

Trung tâm Tin học và TK

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

 

 

3.3. Phát triển và quản lý sử dụng có hiệu quả hệ thống thư điện tử.

Trung tâm Tin học và TK

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

 

3.4. Điều tra, đánh giá, xếp hạng ICT-index mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT của ngành nông nghiệp và PTNT.

Trung tâm Tin học và TK

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1/2015

 

 

4. Nâng cao chất lượng Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang Website của các đơn vị thuộc Bộ luôn được duy trì hoạt động, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định

4.1. Cập nhật kịp thời thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản pháp luật, tin tức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trung tâm Tin học và TK

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý 1-4/2015

 

 

4.2. Duy trì, nâng cấp trang Website của các đơn vị, thường xuyên cập nhật thông tin, đảm bảo kết nối thông suốt với Cổng thông tin điện tử của Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Trung tâm Tin học và TK

Quý 1-4/2015

 

 

4.3. Phối hợp trả lời các câu hỏi trên mục hỏi đáp của cổng thông tin điện tử của Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Trung tâm Tin học và TK

Quý 1-4/2015

 

 

4.4. Tiếp tục thực hiện lấy ý kiến dự thảo văn bản pháp luật trên Cổng TTĐT của Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Trung tâm Tin học và TK

Quý 1-4/2015

 

 

5. Nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

5.1. Hướng dẫn, tập huấn kỹ năng sử dụng máy tính, VPĐT…cho cán bộ, CCVC các đơn vị trực thuộc Bộ

Trung tâm Tin học và TK

Văn phòng Bộ Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

6. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ.

6.1. Xây dựng, ban hành lộ trình cung cấp DVC trực tuyến của Bộ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 1/2015

 

 

6.2. Xây dựng dự án cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3 tại Bộ và các đơn vị

Trung tâm Tin học và TK

Các đơn vị liên quan

Quý 1-2/2015

 

 

6.3. Tiếp tục thực hiện cung cấp DVC trực tuyến mức độ 2 đạt chuẩn theo quy định đối với các TTHC hiện hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ trên Cổng TTĐT của Bộ, trang Website của các đơn vị

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Trung tâm Tin học và TK

Quý 1-4/2015

 

 

6.4. Phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị về quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Các Vụ tham mưu

Trung tâm Tin học và TK

Quý 2-3/2015

 

 

7. Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT

7.1. Triển khai thực hiện dự án “Triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT” theo quy định

Văn phòng Bộ (Chủ đầu tư)

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

7.2. Phối hợp với các Bộ ngành triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định 48/QĐ-TTg

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Quý 1-4/2015

 

 

7.3. Xây dựng Quy chế quản lý thực hiện hải quan một cửa quốc gia tại Bộ

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý 3-4/2015

 

 

7.4. Phối hợp mở các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn triển khai hải quan một cửa quốc gia tại Bộ

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Tổng cục hải quan Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý 2-4/2015

 

 

7.5. Tổng kết thí điểm triển khai cơ chế hải quan một cửa tại Bộ

Vụ TCCB (Văn phòng CCHC)

Văn phòng bộ Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý 4/2015

 

 

8 Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

 

8.1. Thực hiện duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO9001:2008, thường xuyên cải tiến để hệ thống hoạt động hiệu quả

Khối cơ quan Bộ Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Văn phòng CCHC

Quý 1-4/2015

 

 

8.2. Xây dựng Mục tiêu chính sách chất lượng của đơn vị năm 2015

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Văn phòng CCHC

Tháng 1/2015

 

 

8.3. Rà soát, công bố, công bố lại các quy trình ISO theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng CCHC

Quý 1-4/2015

 

 

8.4. Tổ chức đánh giá nội bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng CCHC

Quý 2-4/2015

 

 

8.5. Thực hiện lấy phiếu ý kiến khách hàng đối với các quy trình ISO triển khai áp dụng tại khối cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Văn phòng Thường trực CCHC

Quý 2-4/2015

 

 

8.6. Tổ chức các lớp tập huấn về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 2- 4/2015

 

 

8.7. Thực hiện kiểm tra các đơn vị liên quan thuộc Bộ về xây dựng, áp dụng ISO theo quy định tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

Vụ TCCB

(Văn phòng CCHC)

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý 3- 4/2015

 

 

9. Hiện đại hóa công sở

9.1. Nâng cấp trang thiết bị làm việc, trụ sở cơ quan Bộ và các đơn vị theo kế hoạch được duyệt

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Quý 1-4/2015

 

 

9.2. Đổi mới công tác lễ tân và phục vụ đối với các hoạt động của cơ quan Bộ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Quý 2/2015

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi