Quyết định 52/QĐ-VKSTC 2022 kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua sắm ô tô chuyên dùng ngành Kiểm sát nhân dân

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 52/QĐ-VKSTC

Quyết định 52/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022"
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:52/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành:06/06/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch chọn nhà thầu - Dự án mua ô tô chuyên dùng của ngành Kiểm sát năm 2022

Ngày 06/6/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 52/QĐ-VKSTC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022".

Cụ thể, với Dự án này, từ Quý 2/2022 sẽ bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cùng Gói thầu số 2: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn; Loại Hợp đồng là trọn gói với 40 ngày thực hiện.

Riêng Gói thầu số 3 (Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022) sẽ tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý 2 đến Quý 4 của năm. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Loại Hợp đồng là trọn gói với 120 ngày thực hiện.

Đồng thời, Cục Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 52/QĐ-VKSTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 52/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022”

______________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: S63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện; số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Viện trưởng kiểm sát nhân dân tối cao: số 191/QĐ-VKSTC ngày 31/12/2021 về việc giao dự toán chi NSNN năm 2022; số 21/QĐ-VKSTC ngày 22/3/2022 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trong ngành Kiểm sát nhân dân năm số 43/QĐ-VKSTC ngày 26/5/2022 về việc điều chỉnh danh mục tài sản mua sắm tập trung ngành Kiểm sát nhân dân; số 48/QĐ-VKSTC ngày 02/6/2022 của Viện trưởng VKSNDTC phê duyệt dự toán gói thầu: “Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 số 47/QĐ-VKSTC ngày 02/6/2022 phê duyệt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu của gói thầu “Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình số 439/TTr-C3 ngày 03/6/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu phục vụ công tác mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022;

Căn cứ Báo cáo số 440/TTĐ-C3 ngày 03/6/2022 của Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022”.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu VT, C3 (LĐC, VT, P.TSTP).Trang.15b

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Duy Giảng

 

 

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN MUA SẮM Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 52/QĐ-VKSTC ngày 06/6/2022 của nhân dân cao)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

149,000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý 2/2022

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

2

Gói thầu số 2: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

94,000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý 2/2022

Hợp đồng trọn gói

40 ngày

3

Gói thầu số 3: Mua sắm ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

70.462,000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

 

Quý 2, 3, 4/2022

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

Tổng giá gói thầu: (1+2+3)

70.705,000

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mua sắm ô tô chuyên dùng khác chủng loại 1 cầu 5 chỗ.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi