Quyết định 454/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------
---
Số: 454/QĐ-NHNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
--------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 
 
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng NHNN,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 2.
1. Căn cứ vào kế hoạch rà soát đã được phê duyệt, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra.
2. Giao Văn phòng NHNN:
a) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, quy định có liên quan kèm theo Kế hoạch này; yêu cầu các đơn vị rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt yêu cầu.
b) Lựa chọn rà soát một số nhóm thủ tục hành chính ngoài quy định tại kế hoạch này nếu cần thiết; tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2013 trình Thống đốc phê duyệt; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được thông qua.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);

- Lưu:
VP, VP7.
KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ
THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

   
 
 
KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
 
 

TT
Tên/nhóm thủ tục hành chính, mã thủ tục
Đơn vị chủ trì
Thời gian thực hiện
Dự kiến sản phẩm
1.
Thủ tục về giao dịch hoán đổi lãi suất (B- NHA-002151-TT)
Vụ Chính sách tiền tệ
Từ tháng 1- 6/2013
Đơn giản hóa một số thành phn hồ sơ, quy định cụ thể cách thức thực hiện; thời hạn thực hiện TTHC.
2.
Nhóm thủ tục về xác nhận đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả (B-NHA-183589-TT; B-NHA-183596-TT; B-NHA-183503-TT; B-NHA-183518-TT)
Vụ Quản lý ngoại hối
Từ tháng 1- 11/2013
- Quy định một số trường hợp không phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi (thay đổi bên cho vay trong khoản vay 1 hợp vốn có sử dụng đại lý thanh toán, 1 thay đổi địa ch bên cho vay...).
- Giảm bớt thành phần hồ sơ trong một số trường hợp cụ th.
3.
Thủ tục đề nghị công nhận thành viên nghiệp vụ thị trường m; thu hi, cấp lại mã khóa truy cập, mã khóa chữ ký điện tử tham gia nghiệp vụ thị trường m (B-NHA-183577-TT; B-NHA-183502-TT)
Vụ Tín dụng
Từ tháng 1- 3/2013
- Quy định cụ thể: cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết TTHC.
- Quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện TTHC.
4.
Thủ tục cấp phép hoạt động môi giới tiền tệ cho TCTD (B-NHA-163456-TT)
Vụ Tín dụng
Từ tháng 1- 3/2013
Đơn giản hóa một số thành phần hồ sơ, quy định cụ thể thời gian giải quyết TTHC.
5.
Nhóm thủ tục chấp thuận mở, chấm dứt hoạt động, thay đổi tên, địa điểm, khai trương hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng phi ngân hàng ở trong nước, nước ngoài (B-NHA-003360-TT; B-NHA-003369; B-NHA-003404-TT; B-NHA-003434-TT; B-NHA-003437-TT; B-NHA-003776-TT; B-NHA-003784-TT; B-NHA-003787-TT; B-NHA-108512-TT; B-NHA-108447-TT; B-NHA-108302-TT; B-NHA-108004-TT; B-NHA-107533-TT); nhóm thủ tục về thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi mức vốn điều lệ, vốn được cấp, nội dung, phạm vi hoạt động, thay đổi thời gian hoạt động … chi nhánh ngân hàng nước ngoài (B-NHA-183946-TT; B-NHA-188100-TT; B-NHA-184012-TT; B-NHA-184028-TT; 002297; B-NHA-184055-TT; B-NHA-183843-TT); thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD Việt Nam (B-NHA-183509-TT)
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Từ tháng 1- 9/2013
Đơn giản hóa một số thành phần hồ sơ của TTHC; quy định cụ thể cách thức, thời hn thực hiện TTHC.
6.
Nhóm thủ tục về thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại điện, đơn vị sự nghiệp trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện của ngân hàng thương mại Việt Nam (B-NHA-003772-TT; B-NHA-003774-TT; B-NHA-003770-TT; B-NHA-003704-TT)
Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Từ tháng 1- 9/2013
Đơn giản hóa trình tự thực hiện; quy định cụ thể cách thức, thời hạn thực hiện TTHC.
7.
Thủ tục đăng ký các loại thẻ ngân hàng (B-NHA-183765-TT)
Vụ Thanh toán
Từ tháng 2 - 6/2013
Đơn giản hóa một số thành phần hồ sơ của TTHC
8.
Nhóm thủ tục về tham gia thành viên, rút khỏi hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng; thành viên tham gia dịch vụ thanh toán nợ, tham gia dịch vụ thanh toán giá trị thấp của hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (B-NHA-183769-TT; B-NHA-183783- TT; B-NHA-183762-TT; B-NHA-183757-TT)
Cục Công nghệ tin học
Từ tháng 2 - 8/2013
- Thực hiện thủ tục hành chính qua mạng theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
- Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.
9.
Nhóm thủ tục về thi đua - khen thưởng (B-NHA-188188-TT; B-NHA-188158-TT; B-NHA-188160-TT; B-NHA-188123-TT; B-NHA-188111-TT; B-NHA-188157-TT; B-NHA-187979-TT; B-NHA-187951-TT; B-NHA-187986-TT; B-NHA-188188-TT; B-NHA-188138-TT)
Vụ Thi đua- Khen thưởng
Từ tháng 1 - 11/2013
- Đơn giản hóa cách thức thực hiện TTHC: Quy định hình thức gửi hồ sơ qua thư điện tử;
- Giảm bớt một sthành phần hồ sơ;
- Quy định cụ thể số bộ hồ sơ trình khen thưởng.
10.
Nhóm thủ tục về giám định tiền giả, tiền nghi giả, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (B-NHA-001445-TT; B-NHA-030745-TT; B-NHA- 000614-TT; B-NHA-0014324-TT).
Cục Phát hành và kho quỹ
Từ tháng 1 – 11/2013
Đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy định cụ thể cách thức thực hiện TTHC

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi