Quyết định 432/QĐ-BTNM 2024 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 432/QĐ-BTNMT

Quyết định 432/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:432/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành:23/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

Ngày 23/12/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 432/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam chủ trì soạn thảo Luật Địa chất và Khoáng sản; trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính Phủ vào tháng 02/2024.

2. Vụ Đất Đai chủ trì soạn thảo 02 Nghị định sau:

- Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chính Phủ vào tháng 09/2024;

- Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tháng 11/2024 và trình Chính phủ vào tháng 12/2024.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

- Thông tư quy định về hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai lập, bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư quy định về bản đồ địa chính;

- Thông tư ban hành quy trình kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học;

- Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 432/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_____________

Số: 432/QĐ-BTNMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế công tác pháp chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Chương trình), gồm:

1. Các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này).

2. Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Trách nhiệm của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện Chương trình

1. Bộ trưởng, các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, xin ý kiến của Ban cán sự đảng Bộ và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:

a) Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật; thực hiện đúng tiến độ xây dựng và trình ban hành, bảo đảm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng;

b) Chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách để bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định;

c) Gửi báo cáo tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Vụ Pháp chế trước ngày 20 hằng tháng.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện Chương trình, định kỳ hằng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình; cho ý kiến, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đôn đốc, tổng hợp, theo dõi việc xây dựng, ban hành và thẩm định dự thảo các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật.

4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đôn đốc, tổng hợp, theo dõi việc xây dựng, ban hành và thẩm định dự thảo các Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; chủ trì, phối hợp Vụ trưởng Vụ Pháp chế ưu tiên bố trí kinh phí đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện và hoàn thành Chương trình.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham gia đề xuất, góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Các Thứ trưởng;

- UBND, Sở TN&MT các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, PC (NTMH).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Khánh

 

 

Phụ lục 1. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị cho ý kiến pháp lý

Cấp trình và thời gian trình

Bộ trưởng

Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ

1.

Luật Địa chất và Khoáng sản

Cục Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng

02/2024

Tháng

02/2024

 

2.

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Vụ Đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

9/2024

 

3.

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Vụ Đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

 

4.

Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

9/2024

 

5.

Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

9/2024

 

6.

Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

9/2024

 

7.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng

4/2024

Tháng

4/2024

 

8.

Nghị định quy định chi tiết việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng

4/2024

Tháng

4/2024

 

9.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

 

10.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Vụ Môi trường

Vụ Pháp chế

Tháng

2/2024

Tháng

02/2024

 

11.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thanh tra Bộ

Vụ Pháp chế

Tháng

6/2024

Tháng

7/2024

 

12.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng

6/2024

Tháng

7/2024

 

13.

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Điều 17 của Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

 

14.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Cục Kim soát ô nhiễm môi trường

Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

 

Tháng

11/2024

15.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật)

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng

2/2024

 

Tháng

02/2024

 
 

 

Phụ lục 2. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị thẩm định

Thời gian

Thẩm định

Trình Bộ trưởng

Ban hành

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 

 

 

 

1.

1.

Thông tư quy định về hồ sơ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Trước ngày 15/11/2024

2.

2.

Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai lập, bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Trước ngày 15/11/2024

3.

3.

Thông tư quy định về bản đồ địa chính

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Trước ngày 15/11/2024

4.

4.

Thông tư quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Trước ngày 15/11/2024

5.

5.

Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Trước ngày 15/11/2024

6.

6.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

7.

7.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

8.

8.

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

9.

9.

Thông tư quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Trước ngày 15/11/2024

10.

10.

Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng

8/2024

Tháng

9/2024

Trước ngày 15/11/2024

11.

11.

Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Trước ngày 15/11/2024

12.

12.

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

13.

13.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

14.

14.

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

15.

15.

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

II

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

16.

1.

Thông tư ban hành quy trình kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

7/2024

Tháng

8/2024

Tháng

9/2024

17.

2.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Pháp chế

Tháng

3/2024

Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được ban hành

Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được ban hành

18.

3.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

8/2024

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

19.

4.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng

3/2024

Tháng

4/2024

20.

5.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng

3/2024

Tháng

4/2024

21.

6.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng

3/2024

Tháng

4/2024

22.

7.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng

3/2024

Tháng

4/2024

23.

8.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng

4/2024

Tháng

4/2024

24.

9.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn - Áp dụng với các hạng mục công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

Vụ Môi trường

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

6/2024

Tháng

7/2024

Tháng

8/2024

III

LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

25.

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

Cục Khoáng sản Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

26.

2.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số hạng mục công việc trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản cát biển làm vật liệu san lấp

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

5/2024

Tháng

6/2024

Tháng

7/2024

27.

3.

Thông tư ban hành quy định kỹ thuật về thăm dò, phân cấp trữ lượng cát biển

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

8/2024

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

28.

4.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

2/2024

Tháng

3/2024

Tháng

4/2024

29.

5.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT ngày 25/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

30.

6.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

31.

7.

Thông tư quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản đất hiếm trong vỏ phong hóa

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

32.

8.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác khai đào công trình và lấy mẫu tại các công trình khai đào trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

3/2024

Tháng

4/2024

Tháng

5/2024

33.

9.

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp phân tích hoá học than, phương pháp nung luyện và phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

Cục Địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Đã thẩm định

Tháng

4/2024

Tháng

5/2024

IV

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

34.

1.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

35.

2.

Thông tư thay thế Thông tư số 39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

36.

3.

Thông tư thay thế Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

V

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

37.

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về điều tra, khảo sát hải văn

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

12/2024

VI

LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

38.

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng

8/2024

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

VII

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

39.

1.

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng

4/2024

Tháng

5/2024

Trước ngày 15/5/2024

40.

2.

Thông tư quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng

4/2024

Tháng

5/2024

Trước ngày 15/5/2024

41.

3.

Thông tư quy định định mức - kinh tế kỹ thuật lập hành lang bảo vệ nguồn nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

11/2024

42.

4.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trám lấp giếng không sử dụng

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

11/2024

43.

5.

Thông tư quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Vụ Pháp chế

Tháng

4/2024

Tháng

5/2024

Trước ngày 15/5/2024

44.

6.

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo, cảnh báo tài nguyên nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

Tháng

10/2024

45.

7.

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

11/2024

 

VIII

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

46.

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Pháp chế

Tháng

5/2024

Tháng

6/2024

Tháng

7/2024

47.

2.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng

7/2024

Tháng

8/2024

Tháng

9/2024

48.

3.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

8/2024

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

49.

4.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

50.

5.

Thông tư quy định kỹ thuật về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000 và thành lập bản đồ địa hình đáy biển từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ tương ứng

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

51.

6.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

Tháng

11/2024

52.

7.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

5/2024

Tháng

6/2024

Tháng

6/2024

 

IX

LĨNH VỰC VIỄN THÁM

53.

1.

Thông tư quy định kỹ thuật vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

54.

2.

Thông tư quy định kỹ thuật thành lập dữ liệu chuyên đề bằng ảnh viễn thám quang học

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Pháp chế

Tháng

9/2024

Tháng

10/2024

Tháng

11/2024

X

LĨNH VỰC KHÁC

55.

1.

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Tháng

4/2024

Tháng

5/2024

Tháng

6/2024

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi