Quyết định 40/QĐ-HĐTV 2022 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 40/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

____________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc bsung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 603/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-VPCP ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi scủa Văn phòng Chính phủ năm 2022;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được btrí từ nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng Chính phủ năm 2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ban công tác, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ động xác định các nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện các hoạt động được giao tại Quyết định này.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và các nhiệm vụ liên quan khác được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng giao các Ban công tác, thành viên Hội đồng thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ban công tác, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: CN, ĐMDN, NN, KGVX,
KTTH, PL, KHTC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HĐTV (2).

CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Trần Văn Sơn

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-HĐTV ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng tư vn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG

1

Tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng triển khai hoạt động năm 2022

Ban Thư ký

Các thành viên Hội đồng

Quý I, IV/2022

Phiên họp toàn thể Hội đồng

2

Tổ chức các buổi làm việc của Ban công tác, các thành viên Hội đồng

Ban Thư ký

Các Ban công tác, thành viên Hội đồng

Năm 2022

Thông báo kết luận cuộc họp

3

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng phân tích, phản biện, góp ý chính sách, quy định cho chuyên gia, cán bộ đầu mối của các thành viên Hội đồng

Ban Thư ký

Các thành viên Hội đồng

Quý II, IV/2022

- 02 Hội nghị tập huấn;

- Video bài giảng điện tử.

4

Xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng

Ban Thư ký

Các Ban công tác, thành viên Hội đồng

Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất

Các báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng Và Thủ tướng Chính phủ

5

Truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động của Hội đồng

Ban Thư ký

Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

- Tin, bài, phóng sự,... đăng tải trên trang tin của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và trang tin điện tử của cơ quan thành viên Hội đồng;

- Chương trình phối hợp truyền thông với các cơ quan thành viên Hội đồng;

- Các ấn phẩm truyền thông của Hội đồng;

- Hội thảo, video clip giới thiệu Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh.

6

Bảo đảm các hoạt động chung của Hội đồng

Ban Thư ký

Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

Các Hoạt động chung của Hội đồng được bảo đảm

II

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN CẢI CÁCH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực:

Các Ban công tác

Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trình Chủ tịch Hội đồng

1.1

Đầu tư, xây dựng

Ban Cải cách cơ chế, chính sách, thủ tc hành chính

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Năm 2022

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trình Chủ tịch Hội đồng

1.2

Thủy sản

Ban Cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản

Năm 2022

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trình Chủ tịch Hội đồng

1.3

Du lịch

Ban Cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính

Hiệp hội Du lịch; Hội đồng tư vấn Du lịch;

Năm 2022

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trình Chủ tịch Hội đồng

1.4

Gỗ, lâm sản

Ban Nghiên cứu, phát triển kinh tế tư nhân

Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trình Chủ tịch Hội đồng

2

Nghiên cứu, đề xuất các mô hình, giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Ban Cải thiện môi trường kinh doanh

Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trình Chủ tịch Hội đồng

3

Nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến chế độ báo cáo của doanh nghiệp, tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước

Ban Cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Năm 2022

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất sáng kiến trình Chủ tịch Hội đồng

4

Tham vấn các hiệp hội, cơ quan thành viên Hội đồng về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban Thư ký

Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

- Các hội thảo tham vấn về phương án của các bộ, cơ quan;

- Văn bản tham gia ý kiến của các thành viên Hội đồng.

III

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng, công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2022

Ban Nghiên cứu, phát triển kinh tế tư nhân

Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

Báo cáo APCI 2022 và Lễ công bố Kết quả 2022; Một số hoạt động sau công bố kết quả

2

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát độc lập đối với từng nhóm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Ban Thư ký

Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

- Báo cáo rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh;

- Văn bản tham gia ý kiến đối với phương án đơn giản hóa của các bộ, cơ quan ngang bộ.

3

Đánh giá hiệu quả của chương trình, các gói hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2022 và đề xuất, kiến nghị

Ban Cải thiện môi trường kinh doanh

Các thành viên Hội đồng

Năm 2022

Báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng

4

Đánh giá việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Năm 2022

Báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng

5

Đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế Một cửa quốc gia 2021

Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Phòng Thương mại và Công nghệ Việt Nam; Bộ Tài chính

Năm 2022

Báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng;

Hội thảo công bố Báo cáo.

IV

HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1

Tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh

Ban Thư ký

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản; Hiệp hội Du lịch; Hiệp hội Ngân hàng; Hiệp hội thương mại Nhật Bản tại Việt Nam; Phòng Xúc tiến và đầu tư thương mại Hàn Quốc tại Hà Nội

Năm 2022

- Dự kiến 05 Hội nghị đối thoại;

- Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại các Hội nghị.

2

Tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật

Các thành viên Hội đồng

Ban Thư ký

Năm 2022

- Các cuộc họp tham vấn, làm việc với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

- Báo cáo tổng hợp các phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc và đề xuất đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính của các thành viên báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 40/QĐ-HĐTV

Quyết định 40/QĐ-HĐTV của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ năm 2022
Cơ quan ban hành: Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:40/QĐ-HĐTVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Sơn
Ngày ban hành:01/04/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC năm 2022

Ngày 01/4/2022, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã ra Quyết định 40/QĐ-HĐTV về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ năm 2022.

Cụ thể, Ban Thư ký chủ trì tổ chức một số công việc sau: Trong quý I, IV tổ chức phiên họp toàn thể Hội đồng triển khai hoạt động năm 2022; Quý II, IV tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ thuật phân tích, phản biện, góp ý chính sách, quy định cho chuyên gia, cán bộ đầu mối của các thành viên Hội đồng; Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề hoặc đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động của Hội đồng.

Trong năm 2022, Ban Cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, Ban Nghiên cứu, phát triển kinh tế tư nhân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đầu tư, xây dựng; Thủy sản; Du lịch; Gỗ, lâm sản. Bên cạnh đó, Ban Cải thiện môi trường kinh doanh nghiên cứu, đề xuất các mô hình, giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong hoạt động kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định40/QĐ-HĐTV tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi