Quyết định 3899/QĐ-TCHQ 2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
S: 3899/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 
 
---------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC- BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát Tối cao hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
Căn cứ Quyết định số 3333/QĐ-TCHQ ngày 06/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
                     

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lãnh đạo Tổng cục (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP (3b).
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 
 
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ TIN BÁO QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan)
 
Nhằm nâng cao kỷ luật kỷ cương khi thi hành công vụ và phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, nhũng nhiễu; hỗ trợ có hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật... Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng.
Chương I
 
1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng đường dây nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng tổng đài của Tổng cục Hải quan 19009299 và các đường dây nóng nhánh (sau đây gọi tắt là đường dây nóng) được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với công chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan (sau đây gọi tắt là Tổng cục).
Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đường dây nóng của Tổng cục Hải quan là đường dây nóng tổng đài 19009299, được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử hải quan, các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đường dây nóng nhánh đtiếp nhận, xử lý tin báo liên quan đến lĩnh vực hải quan.
2. Tin báo là tin do cá nhân, tổ chức cung cấp cho cơ quan Hải quan qua đường dây nóng gồm:
a) Tố giác, tin báo về tội phạm được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;
b) Tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại là tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan;
c) Tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực là tin báo về hành vi phiền hà, sách nhiễu, lạm quyền; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định trong quá trình thực thi nhiệm vụ của công chức Hải quan;
d) Tin báo liên quan đến thủ tục hải quan là tin báo về những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.
3. Tiếp nhận và xử lý tin báo là việc cơ quan Hải quan có thẩm quyền ghi nhận và xử lý tin báo do tổ chức, cá nhân cung cấp liên quan đến lĩnh vực hải quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.
4. Công chức tiếp nhận tin báo là công chức được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng tiếp nhận tin báo do tổ chức, cá nhân cung cấp hoặc do các đơn vị khác chuyển.
1. Nguyên tắc quản lý, sử dụng đường dây nóng.
a) Việc tiếp nhận tin báo phải được thực hiện qua đường dây nóng tổng đài 19009299 và chuyển đến hệ thống đường dây nóng nhánh tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này để xử lý theo quy định. Nội dung cuộc gọi qua số điện thoại đường dây nóng được ghi âm, lưu trữ và quản lý theo chế độ MT.
b) Đảm bảo hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần;
c) Chỉ công chức được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng được sử dụng để tiếp nhận và xử lý tin báo theo quy định tại Quy chế này; nghiêm cấm sử dụng đường dây nóng vào mục đích cá nhân;
d) Công chức được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng vắng mặt phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị. Việc giao công chức khác quản lý, sử dụng đường dây nóng phải được thực hiện bằng văn bản.
2. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý tin báo:
a) Việc tiếp nhận, xử lý tin báo đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế này;
b) Đảm bảo giữ bí mật về danh tính, số điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh của các tổ chức, cá nhân báo tin và bí mật thông tin của cơ quan quản lý nhà nước;
c) Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; xử lý tin báo vi phạm pháp luật hải quan; tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực được thực hiện theo chế độ MẬT, KHẨN;
d) Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch s 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.
1. Tổng cục Hải quan
a) Đường dây nóng do Cục Điều tra chống buôn lậu quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo:
a.1) Tố giác, tin báo về tội phạm;
a. 2) Tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại;
b) Đường dây nóng do Vụ Thanh tra - Kiểm tra quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực;
c) Đường dây nóng do Cục Giám sát quản lý về hải quan quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo liên quan đến thủ tục hải quan thuộc thẩm quyền xử lý của Tng cục.
2. Đường dây nóng do các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố quản lý, sử dụng tiếp nhận tin báo thuộc thẩm quyền gồm:
a) Tố giác, tin báo về tội phạm;
b) Tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại;
c) Tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực;
d) Tin báo liên quan đến thủ tục hải quan
.
 
1. Công chức tiếp nhận tin báo có trách nhiệm: Tiếp nhận kịp thời, đầy đủ nội dung tin báo và ghi tin báo trên phần mềm quản lý đường dây nóng của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: https://customs.gov.vn và chọn chức năng đường dây nóng hoặc tại địa chỉ: http://duongdaynongtchq.gov.vn (sau đây gọi tắt là phần mềm quản lý).
2. Đối với tin báo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Hải quan: công chức tiếp nhận tin báo tư vấn, hướng dẫn người báo tin liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định.
1. Công chức tiếp nhận tin báo có trách nhiệm:
a) Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực:
a.1) Ngay sau khi nhận được tin báo, trực tiếp hoặc sử dụng đường dây nóng báo cáo lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo, sau đó hoàn thành việc ghi tin báo trên phần mềm quản lý trong thời hạn không quá 30 phút;
a.2) Đề xuất, kiến nghị bằng văn bản biện pháp xử lý với lãnh đạo đơn vị theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này.
a.3) Chuyn tin báo cho công chức được giao xử lý tin báo của đơn vị hoặc đơn vị được chuyển giao tin báo ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.
Trường hợp chuyển tin báo cho đơn vị được chuyển giao tin báo: chuyển tin báo trên phần mềm quản , đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị được chuyển giao tin báo biết, nếu đơn vị được chuyển giao tin báo không có đường dây nóng thì thông báo cho thủ trưởng đơn vị đó biết.
b) Đối với tin báo liên quan đến thủ tục hải quan:
b.1) Trong thời hạn không quá 01 giờ kể từ khi nhận được tin báo liên quan đến thủ tục hải quan:
b.1.1) Hoàn thành việc ghi tin báo trên phần mềm quản lý;
b.1.2) Đxuất, kiến nghị bằng văn bản biện pháp xử lý với lãnh đạo đơn vị theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này;
b.2) Chuyn tin báo cho công chức được giao xử tin báo của đơn vị hoặc đơn vị được chuyn giao tin báo ngay sau khi lãnh đạo đơn vị có ý kiến chỉ đạo.
Trường hợp chuyn tin báo cho đơn vị được chuyển giao tin báo: chuyển tin báo trên phần mềm quản lý, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị được chuyển giao tin báo biết, nếu đơn vị được chuyển giao tin báo không có đường dây nóng thì thông báo cho thủ trưởng đơn vị đó biết.
c) Trường hợp tin báo phát sinh ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ, lễ:
Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị bằng đường dây nóng, thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này; riêng quy định đề xuất, kiến nghị bằng văn bản tại điểm a.2, điểm b.1.2 khoản 1 Điều này thực hiện vào đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo hoặc đầu giờ của ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ, lễ.
2. Lãnh đạo đơn vị được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng có trách nhiệm:
a) Trường hợp tin báo không rõ ràng, không đủ căn cứ, không có du hiệu vi phạm: trong thời hạn không quá 30 phút kể từ khi nhận được Phiếu đề xuất xử lý tin báo chỉ đạo lưu hồ sơ và ghi không xử lý tin báo trên phần mềm quản lý;
b) Trường hợp tin báo thuộc thẩm quyền thì chỉ đạo xử lý theo quy định:
b.1) Đối với tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực: chỉ đạo xử lý ngay sau khi công chức tiếp nhận tin báo xin ý kiến chỉ đạo và ghi kết quả xử lý tin báo trên phần mềm quản lý trong thời hạn 30 phút kể từ khi có kết quả xử lý tin báo;
b.2) Đối với tin báo liên quan đến thủ tục hải quan: trong thời hạn không quá 04 giờ làm việc kể từ khi nhận được Phiếu đề xuất xử lý tin báo hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý tin báo bằng đường dây nóng của công chức tiếp nhận tin báo, chỉ đạo xử lý xong và ghi kết quả xử lý tin báo trên phn mm quản lý;
b.3) Trường hợp vụ việc nhạy cảm, phức tạp liên quan đến nhiều đơn vị hoặc vượt thẩm quyền: báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên theo quy định.
c) Trường hợp tin báo không thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị:
c.1) Đối với tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực:
Ngay sau khi công chức tiếp nhận tin báo xin ý kiến chỉ đạo: chỉ đạo công chức tiếp nhận tin báo chuyển tin báo trên phần mềm quản lý cho đơn vị được chuyển giao tin báo, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị được chuyển giao tin báo biết, nếu đơn vị được chuyển giao tin báo không có đường dây nóng thì thông báo cho thủ trưởng đơn vị đó biết.
c.2) Đối với tin báo liên quan đến thủ tục hải quan:
Trong thời hạn không quá 30 phút kể từ khi nhận được Phiếu đề xuất xử lý tin báo chỉ đạo công chức tiếp nhận tin báo: chuyn tin báo trên phần mm quản lý, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị được chuyển giao tin báo biết, nếu đơn vị được chuyển giao tin báo không có đường dây nóng thì sử dụng đường dây nóng thông báo cho thủ trưởng đơn vị đó biết.
c.3) Đối với tin báo liên quan đến nhiều Cục Hải quan địa phương hoặc không xác định được đơn vị có thẩm quyền xử lý: căn cứ nội dung tin báo, chuyển tin báo trên phần mềm quản lý cho đơn vị thuộc Tổng cục có đường dây nóng, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị đó.
3. Thủ trưởng đơn vị được chuyển giao tin báo có trách nhiệm:
a) Đối với tin báo thuộc thẩm quyền: chỉ đạo xử lý theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này ngay sau khi nhận được tin báo.
b) Đối với tin báo không thuộc thẩm quyền xử lý: trong thời gian không quá 15 phút ktừ khi nhận được tin báo, chỉ đạo chuyn lại tin báo trên phần mềm quản lý cho đơn vị đã chuyển tin báo và thông báo đến đường dây nóng của đơn vị đó biết.
Chương III
 
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục:
a) Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và pháp luật về việc tổ chức quản lý, sử dụng đường dây nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng do đơn vị quản lý;
b) Chỉ đạo công chức được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng của đơn vị trực và tiếp nhận các cuộc gọi báo tin của tổ chức, cá nhân được chuyển từ đường dây nóng tổng đài của Tổng cục 19009299;
c) Chỉ đạo xử lý tin báo theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao và Quy chế này.
2. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố ngoài việc thực hiện nội dung quy định tại khoản 1 Điu này còn có trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đường dây nóng và việc tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của các Chi cục và tương đương trực thuộc Cục được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng.
3. Văn phòng Tổng cục ngoài việc thực hiện nội dung quy định tại khoản 1 Điều này trách nhiệm:
a) Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục việc quản lý, sử dụng đường dây nóng; việc tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của các đơn vị trong toàn ngành Hải quan;
b) Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc quản , sử dụng đường dây nóng; việc tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng;
c) Định kỳ 10 ngày tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của các đơn vị trong toàn ngành Hải quan.
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này.
2. Kết quả thực hiện Quy chế này là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm của đơn vị và công chức, viên chức.
3. Các đơn vị và công chức, viên chức thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm các quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.
4. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

Tên đơn vị cấp trên
Tên đơn vị được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
(kèm theo Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016)
 
1. Thông tin về cán bộ tiếp nhận tin báo:
- Họ và tên: …………………………………………………………………………………………
- Chức vụ: …………………………………………………………………………………………
- Số điện thoại đường dây nóng được giao quản lý, sử dụng: ……………………………..
2. Nội dung tin báo qua đường dây nóng:
- Thời gian tiếp nhận: ………………………………………………………………………..
- Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp tin: (ghi rõ họ tên, sđiện thoại, địa chỉ,của tổ chức, cá nhân cung cấp tin nếu có): ………………………………………..
- Nội dung tin báo (tóm tắt nội dung vụ việc): ………………………………..
3. Ý kiến đề xuất:
- Phân tích, đánh giá nguồn tin (kèm theo các tài liệu liên quan): ……………….
- Căn cứ, đề xuất: ……………………………………………………………………………….
 

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Họ và tên
CÁN BỘ ĐỀ XUẤT

Họ và tên

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi