Quyết định 3623/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bi hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

Số: 3623/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

-------------

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục KSTTHC, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, Cục XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

 QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3623/QĐ-BCT ngày 04 tháng 06 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

PHẦN I. DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 

STT

Tên thủ tục hành chính mới ban hành

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định về TTHC

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục Cấp giấy phép tạm nhập tái xuất hàng đã qua sử dụng

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

2

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

4

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái hàng đã qua sử dụng

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

5

Thủ tục Điều chỉnh nội dung mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được cấp

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

6

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất trong trường hợp bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

7

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTM-BCN ngày 10/01/2007 hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại NĐ 12/2006/NĐ-CP

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3623/QĐ-BCT ngày 04 tháng 06 năm 2013

 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHẦN I. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Cơ quan thực hiện

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định về TTHC

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang EU

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

2

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AANZ

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

3

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AI

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu.

Sửa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

4

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AJ

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

5

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu AK

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

6

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu D

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

7

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu E

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sủa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

8

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu S

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sửa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thương

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

9

Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu VJ

Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu

Sủa đổi khoản 3, Điều 3 và Bổ sung khoản 9, Điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BCT

Bộ Công Thuơng

Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 Sửa đồi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

             

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3623/QĐ-BCT ngày 04 tháng 06 năm 2013

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Tên thủ tục hành chính hủy bỏ, bãi bỏ

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành và tên loại, trích yếu của VBQPPL có quy định về TTHC

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu súng đạn thể thao

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

Cục Xuất nhập khẩu

Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi