Quyết định 32/QĐ-BNV 2023 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 32/QĐ-BNV

Quyết định 32/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:32/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành:19/01/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

Ngày 19/01/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 32/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì thực hiện: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022; Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”; Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022.

Đồng thời, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ.

Ngoài ra, Vụ chính quyền địa phương chủ trì thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2030; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 32/QĐ-BNV tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
_______

Số: 32/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Nội vụ
_____________________
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2023 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

a) Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ trì tham mưu xây dựng, trình VBQPPL có trách nhiệm:

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;

- Gửi báo cáo tiến độ xây dựng, trình văn bản về Vụ Pháp chế trước ngày 23 hằng tháng;

- Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và chủ động đăng ký bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực được phân công.

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và đề nghị đăng ký bổ sung của các đơn vị; hằng tháng báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các Ban, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng VBQPPL theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

d) Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà;
- Các đ/c Thứ trư
ng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Trà

 

 

CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-BNV ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 

STT

Hình thức, tên gọi văn bản

Cấp trình

Thời gian trình

Văn bản giao nhiệm vụ

Ghi chú

Phần I

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO BỘ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

I

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

1.

1.

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022

Chính phủ

Tháng 7/2023

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022

- Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022

 

2.

2.

Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Chính phủ

Tháng 7/2023

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 (khoản 3 Điều 96)

- Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022

 

3.

3.

Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022

Bộ trưởng

15/10/2023

Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022

 

II

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

4.

1.

Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng

Tháng 5/2023

Điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022

 

5.

2.

Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực Lưu trữ

Bộ trưởng

Tháng 5/2023

Điểm a khoản 1 Điều 2 Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022

 

III

VỤ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

6.

1.

Nghiên cứu rà soát Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Luật có liên quan; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Chính phủ

- UBTVQH

- Tháng 11/2023

- Tháng 12/2023

Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 

7.

2.

Nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ

Tháng 10/2023

Chương trình năm 2022 chuyển sang

Tên và thời gian trình theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (đã đăng ký vào CTCT của CP, TTgCP năm 2023 tại Văn bản số 6201/BNV-VP ngày 08/12/2022)

8.

3.

Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Chính phủ

Tháng 4/2023

Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ

 

9.

4.

Thông tư hướng dẫn Nghị định kim định chất lượng đầu vào công chức

Bộ trưởng

Tháng 5/2023

Triển khai thực hiện Nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức

 

10.

5.

Thông tư thay thế Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 10/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng

Tháng 3/2023

Nhiệm vụ năm 2022 chuyển sang

 

11.

6.

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010; Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 và Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001)

Bộ trưởng

Tháng 9/2023

Triển khai thực hiện Nghị định sửa đổi các quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức (sau khi Nghị định được ban hành)

 

IV

VĂN PHÒNG BỘ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

12.

1.

Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn các danh hiệu, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bộ trưởng

Tháng 10/2023

Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

Phần II

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG NGUYỄN TRỌNG THỪA PHỤ TRÁCH

I

VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

13.

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp phó tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020

Chính phủ

Tháng 3/2023

Văn bản số 5815/VPCP-TCCV ngày 06/9/2022 của Văn phòng Chính phủ

 

14.

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức

Chính phủ

Tháng 7/2023

Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

15.

3.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ

Tháng 7/2023

Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

16.

4.

Nghị định thay thế các Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2022, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ

Chính phủ

Tháng 5/2023

- Đơn vị đăng ký tại văn bản s 601/TCBC ngày 09/12/2022

- Văn bản số 5129/BNV-VP ngày 17/10/2022

 

II

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

17.

1.

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Bộ trưởng

Tháng 02/2023

Nhiệm vụ tiếp tục từ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ

 

18.

2.

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng

Tháng 02/2023

Nhiệm vụ tiếp tục từ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ

 

Phần III

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG NGUYỄN DUY THĂNG PHỤ TRÁCH

I

VỤ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

19.

1.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2022 - 2030 (trong đó có nội dung áp dụng các chính sách đặc thù)

Chính phủ UBTVQH

Tháng 2/2023

Thay thế Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14

 

20.

2.

Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 và các quy định của pháp luật có liên quan)

Chính phủ

Tháng 4/2023

Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 01/8/2022 của Văn phòng Chính phủ

Nhiệm vụ tiếp tục từ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ

21.

3.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Bộ trưởng

Tháng 8/2023

Đơn vị đăng ký

 

22.

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ trưởng

Tháng 10/2023

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012

II

VỤ TIỀN LƯƠNG CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

23.

1.

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Chính phủ

Tháng 3/2023

Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Quốc hội khóa XV (kỳ họp thứ 4)

 

24.

2.

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Bộ trưởng

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định mức lương cơ sở

Đơn vị đăng ký

 

25.

3.

Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Bộ trưởng

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm và trợ cấp hàng tháng

Đơn vị đăng ký

 

26.

4.

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 về hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Bộ trưởng

Tháng 6/2023

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

III

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

27.

1.

Luật Lưu trữ (sửa đổi)

- Chính phủ

- Quốc hội

- Trước ngày 10/6/2023

- Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023)

- Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022

- Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 06/7/2022 của Thủ tướng CP

 

28.

2.

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

Bộ trưởng

Tháng 10/2023

Kế hoạch số 4936/KH-BNV ngày 03/10/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021

 

29.

3.

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thành phần tài liệu, dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

Bộ trưởng

Tháng 9/2023

Văn bản số 4322/TCT ngày 03/11/2022 của Tổ Công tác rà soát VBQPPL về việc báo cáo xử lý kết quả rà soát VBQPPL

 

30.

4.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Bộ trưởng

Tháng 11/2023

Công văn số 7896/VPCP-KSTT ngày 25/11/2022

 

Phần IV

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG TRIỆU VĂN CƯỜNG PHỤ TRÁCH

I

VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

31.

1.

Nghị định ban hành Bộ Quy tắc đạo đức công vụ

Chính phủ

Tháng 6/2023

Quyết định số 126/QĐ-BNV ngày 28/02/2022

 

II

VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

32.

1.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chính phủ

Tháng 4/2023

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Quyết định số 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

33.

2.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý nhà nước

Chính phủ

Tháng 10/2023

Công văn số 7491/VPCP-QHĐP ngày 07/11/2022

 

Phần V

CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ DO THỨ TRƯỞNG VŨ CHIẾN THẮNG PHỤ TRÁCH

I

BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

34.

1.

Thông tư quy định về phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Bộ trưởng

Tháng 6/2023

Quyết định số 667/QĐ-BNV ngày 28/5/2021 của Bộ Nội vụ

Xây dựng sau khi chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

II

VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

35.

1.

Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tháng 6/2023

Công văn (Mật) số 2338/VPCP-TCCV ngày 24/8/2021 của Văn phòng Chính phủ

Nhiệm vụ tiếp tục từ Chương trình công tác năm 2022 của Bộ

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi