Quyết định 31/QĐ-UBDT Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 Vụ Dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

-------------

Số: 31/QĐ-UBDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020

của Vụ Dân tộc thiểu số

---------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBDT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBDT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Ủy ban;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Dân tộc thiểu số.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BT, CNUB (để b/c);

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, Vụ DTTS(10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Hoàng Thị Hạnh

 

 

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

-------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBDT ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẢM

LÃNH ĐẠO VỤ PHỤ

TRÁCH

CHUYÊN

VIÊN GIÚP VIỆC

CHUYÊN VIÊN

PHỐI HỢP

Q1

Q2

Q3

Q4

A

Nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 979/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019

1

Tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo,

tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS VN lần thứ II năm 2020 (Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

X

X

X

X

 

Vụ trưởng Nguyễn Thị Tư & PVT Lưu Xuân Thủy

N.T.H.Huệ

Tất cả các

CV trong Vụ

2

Triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-

TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng)

X

X

X

X

VB hướng dẫn, KH th.h, BCTH

PVT Lưu Xuân Thủy

N.T.Sỹ

N.T.H.Huệ

Các CV khác trong Vụ

3

Triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-

TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng)

X

X

X

X

VB hướng dẫn, KH th.h, BCTH

Vụ trưởng

Nguyễn Thị Tư

H.T.T.Huyền

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

4

Triển khai thực hiện Quyết định số

12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Có kế hoạch chi tiết riêng)

X

X

X

X

VB hướng dẫn, KH th.h, BCTH

PVT Phạm Tuấn Mạnh

N.V.Chung

Cĩ.Đ.Công

Các CV khác trong Vụ

5

Thực hiện dự án 3: Hỗ trợ thực hiện các mục

tiêu Quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Có kế hoạch chi tiết riêng).

X

X

X

X

KHTH

Vụ trưởng Nguyễn Thị Tư

H.T.T.Huyền

Các CV khác trong Vụ

B

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ Dân tộc thiểu số

1

Xác định thành phần dân tộc, danh mục

thành phần các dân tộc Việt Nam và trả lời các kiến nghị có liên quan

X

X

X

X

Văn bản

Vụ trưởng Nguyễn Thị Tư

H.T.T Huyền

Các CV khác trong Vụ

2

Nghiện cứu, xây dựng, quản lý các CT, DA, CS hỗ trợ các dtts thực hiện quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc...

X

X

X

X

BCTH

PVT. Lưu Xuân Thủy

N.V.Chung

N.T.Sỹ

3

Chính sách đối với người có uy tín trong

đồng bào dân tộc thiểu số

X

X

X

X

BCTH

PVT.Phạm Tuấn Mạnh

N.V.Chung

Các CV khác trong Vụ

4

Nhiệm vụ Bình đẳng giới; Phụ nữ; Gia

đình và Trẻ em vùng DTTS

X

X

X

X

BCTH

Vụ trưởng Nguyễn Thị Tư & PVT Phạm Tuấn Mạnh

H.T.T. Huyền

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

5

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác

Tôn giáo vùng dtts

X

X

X

X

BCTH

PVT Lưu Xuân Thủy

Lò Thị Đông G.Đ.Công

Các CV khác trong Vụ

6

Thực hiện nhiệm vụ CCHC

X

X

X

X

BC

Vụ trưởng Nguyễn Thị Tư

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

7

Nhiệm vụ Quy chế DCCS, Phòng chống

tham nhũng

X

X

X

X

BC

PVT Lưu Xuân Thủy

Nguyễn Vãn

Chung

Các CV khác trong Vụ

9

Nhiệm vụ phối hợp với UNWomen

X

X

X

X

Theo Kế hoạch công tác được duyệt

Vụ trưởng Nguyễn Thị Tư

BQL DA

Các CV khác trong Vụ

10

Công tác văn thư, hành chính (báo cáo tuần)

X

X

X

X

 

PVT Phạm Tuấn Mạnh

G. Đ. Công

Lò Thị Đông

Các CV khác trong Vụ

11

Công tác xây dựng, theo dõi, tổng hợp,

đôn đốc thực hiện Kế hoạch công tác (hằng tháng, quý, năm).

X

X

X

X

KHCT

PVT Phạm Tuấn Mạnh

N.T.H.Huệ

Các CV khác trong Vụ

12

Tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ của

Vụ (tháng, quý, năm) và BC khác được Lãnh đạo Ủy ban giao)

X

X

X

X

BC

PVT Phạm Tuấn Mạnh

N.Thị Sỹ

Các CV trong

Vụ xây dựng bcáo theo nhiệm vụ được giao

13

Tổng hợp Báo cáo định kỳ của các địa phương (tháng, quý, năm)

X

X

X

X

BC

PVT. Lưu Xuân Thủy

L.T.Đông

Các CV khác trong Vụ tổng hợp theo nhiệm vụ được phân công

14

Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương của Vụ

X

X

X

X

BC

Vụ trưởng Nguyễn Thị Tư

Chi ủy, Tổ CĐ

Tập thể Vụ

15

Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Lãnh dạo Ủy ban giao

X

X

X

X

 

Vụ trưởng & các Phó Vụ trưởng

Tất cả CV trong Vụ

                     
 

 

thuộc tính Quyết định 31/QĐ-UBDT

Quyết định 31/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Dân tộc thiểu số
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành:15/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Dân tộc thiểu số

Ngày 15/01/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định 31/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Dân tộc thiểu số.

Theo đó, trong năm 2020, Vụ Dân tộc thiểu số cần tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; Triển khai thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015; Triển khai thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017; đồng thời hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.

Bên cạnh đó, Vụ Dân tộc thiểu số cần xác định thành phần dân tộc, danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam và trả lời các kiến nghị có liên quan, cũng như việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác tôn giáo vùng dân tộc thiểu số; Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định31/QĐ-UBDT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi