Quyết định 279/QĐ-UBDT 2020 Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

-------

Số: 279/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Hà Nội, ngày 10  tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm

pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của y ban Dân tộc

---------------

B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Điều 170 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết, một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tố chức của y ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 209/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ công văn số 753/BTP-KTrVB ngày 06 tháng 03 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn bổ sung về rà soát văn bản;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của y ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (để b/c);

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);

- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;

- Cổng thông tin điện tử UBDT;

- Lưu: VT, PC (05 bản).


 

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆMLê Sơn Hải

 

 

ỦY BAN DÂN TỘC

-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

 

K HOẠCH

Ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của
y ban Dân tộc
(Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBDT
ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc trong tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đối chiếu với các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ;

b) Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật về công tác dân tộc; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật của hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

c) Xây dựng Báo cáo của y ban Dân tộc về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc gửi Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ để Chính phủ báo cáo Ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020.

2. Yêu cầu

a) Việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

b) Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch chi tiết và tham mưu cho Lãnh đạo y ban chỉ đạo các Vụ, đơn vị tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc; xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc.

c) Vụ Pháp chế chủ động phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan; tham vấn rộng rãi và thực chất các đối tượng điêu chỉnh của pháp luật như các nhà nghiên cứu, cán bộ làm công tác dân tộc, đng bào dân tộc thiu s về giải pháp, kiến nghị sửa đi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quá trình rà soát văn bản.

d) Khi tiến hành rà soát cần chú ý các nội dung sau:

- Kế thừa kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 để cập nhật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch;

- So sánh đối chiếu các quy định trong nhóm các văn bản điều chỉnh về cùng một lĩnh vực và đối chiếu với các quy định trong nhóm văn bản điu chỉnh v lĩnh vực khác có liên quan;

- Nêu các quy định không cụ thể, không rõ ràng, dẫn đến các cách hiểu khác nhau hoặc không thể thực hiện trên thực tế;

- Các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục hành chính không cần thiết, không đúng quy định của pháp luật;

- Một phần hoặc toàn bộ văn bản không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có cơ sở pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Các quy định không còn phù hp với thực tiễn.

- Chủ động thu thập thông tin dựa trên các căn cứ là các văn bản th hiện chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc;

- Phản ánh, kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số, kiến nghị của Ban Dân tộc, phòng dân tộc các địa phương, kiến nghị của cơ quan, doanh nghiệp đang đầu tư và hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số về các bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật.

đ) Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc có trách nhiệm rà soát văn bản, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này; kiến nghị đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo thuận lợi và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

e) Kết hp chặt chẽ với Tổ công tác của Chính phủ thực hiện rà soát độc lập theo yêu cu của Thủ tướng Chính phủ đê tổ chức, thực hiện rà soát đảm bảo hiệu quả.

II. ĐI TƯỢNG, PHẠM VI RÀ SOÁT VĂN BẢN

Là các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 về lĩnh vực cong tác dân tc (bao gm cả các văn bản đã được ban hành nhưng đến hết ngày 30/6/2020 chưa có hiệu lực; không bao gồm chính sách, văn bản cá biệt) đảm bảo đúng quy định tại Điều 170 Luật Ban hành văn bản năm 2015 và khoản 1 Điều 139 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Xây dựng kế hoạch, tài liệu t chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật của y ban Dân tộc.

a) Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế

b) Cơ quan phối hp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; các Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc.

2. Phổ biến, hướng dẫn rà soát văn bản quy phạm pháp luật tới các Vụ, đơn vị thuộc ủy ban.

a) Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế.

b) Cơ quan phối hợp: các Vụ, đơn vị thuộc ủy ban.

3. Tổ chức thực hiện và tồng hp kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc thuộc cơ quan y ban Dân tộc (có Mu báo cáo và phụ lục kèm theo).

a) Cơ quan thực hiện: Các Vụ, đơn vị thuộc ủy ban (Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho Vụ, đơn vị).

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế.

c) Thời gian hoàn thành: Các Vụ, đơn vị hoàn thành rà soát văn bản quy phạm pháp luật gửi báo cáo về Vụ Pháp chế.

4. Phối hp thực hiện rà soát văn bản về công tác dân tộc đối với các Bộ, ngành Trung ương (thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ và có Mu báo cáo riêng).

5. Xin ý kiến vào báo cáo tổng hp kết quả rà soát văn bản của Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp, các Vụ, đơn vị của y ban Dân tộc, Ban Dân tộc các tỉnh, các chuyên gia, các cán bộ làm công tác dân tộc tại địa phương.

a) Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế.

b) Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc các tỉnh, các chuyên gia.

6. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Pháp chế tổng hợp kết quả rà soát văn bản của các Vụ, đơn vị; tổng hp ý kiến các Vụ, đơn vị, cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc ký gửi Bộ Tư pháp tng hp báo cáo Chính phủ.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Pháp chế là Đơn vị thường trực, chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hp kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc.

2. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc căn cứ nội dung Kế hoạch này, có trách nhiệm tổ chức thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Vụ, đơn vị mình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả gửi Vụ Pháp chế tổng hp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lồng ghép trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ rà soát theo Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật./.

 

thuộc tính Quyết định 279/QĐ-UBDT

Quyết định 279/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:279/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Sơn Hải
Ngày ban hành:10/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thực hiện rà soát văn bản QPPL đến hết ngày 30/6/2020

Ngày 10/6/2020, Ủy ban Dân tộc ra Quyết định 279/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Theo đó, đối tượng rà soát là các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 30/6/2020 về lĩnh vực Công tác dân tộc (bao gồm cả các văn bản đã được ban hành nhưng đến hết ngày 30/6/2020 chưa có hiệu lực; không bao gồm chính sách, văn bản cá biệt).

Cụ thể, Vụ Pháp chế và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, các Vụ, đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau: Xây dựng kế hoạch, tài liệu tổ chức thực hiên rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban dân tộc; Phổ biến, hướng dẫn rà soát văn bản quy phạm pháp luật tới các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban; Xin ý kiến vào báo cáo tổng hợp kết quả rà soát văn băn của Cục kiểm tra văn bản – Bộ tư pháp;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định279/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi