Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------
Số: 263/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM NĂM 2012
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách thủ tục hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.
Điều 2. Mục tiêu và sản phẩm của Kế hoạch
1. Mục tiêu:
Rà soát 24 nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan theo Kế hoạch rà soát kèm theo Quyết định này để kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định có liên quan tương ứng với cắt giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
2. Sản phẩm:
a) Báo cáo kết quả rà soát của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ kèm theo phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
b) Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 06 địa phương (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Long An, Cần Thơ) triển khai thực hiện Kế hoạch kèm theo Quyết định này; hoàn thành việc rà soát đáp ứng được mục tiêu đề ra và gửi báo cáo Chính phủ kết quả rà soát trước ngày 31 tháng 8 năm 2012.
2. Giao Văn phòng Chính phủ:
a) Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, quy định có liên quan kèm theo Kế hoạch này; trả lại và yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát lại nếu kết quả rà soát không đạt mục tiêu đề ra hoặc rà soát hình thức; báo cáo Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác số thủ tục hành chính, quy định có liên quan và phê bình những Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
b) Chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét kết quả rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ, cơ quan ngang Bộ và 06 địa phương; lựa chọn rà soát độc lập một số nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch hoặc bổ sung rà soát một số nhóm thủ tục hành chính ngoài quy định tại Kế hoạch này nếu cần thiết; tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2012; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan được Chính phủ thông qua.
Điều 4. Kinh phí thực hiện Quyết định này được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; địa phương cho thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương được huy động các nguồn lực tài chính khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động rà soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (5b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
 

thuộc tính Quyết định 263/QĐ-TTg

Quyết định 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:263/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:05/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Rà soát lại thủ tục về cấp giấy phép xây dựng
Đây là một trong những mục tiêu chính nhằm kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp,… quy định tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 05/03/2012 của Thủ tướng chính phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012.
Ngoài việc rà soát thủ tục, quy định có liên quan về cấp giấy phép xây dựng, Chính phủ còn chú trọng rà soát các thủ tục hành chính khác như: Thủ tục, quy định có liên quan về thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp; Thủ tục, quy định có liên quan về cấp chứng chỉ quy hoạch; Thủ tục, quy định có liên quan về cấp giấy phép quy hoạch, …
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/03/2012.

Xem chi tiết Quyết định 263/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi