Quyết định 2257/QĐ-BGTVT công bố văn bản QPPL về GTVT hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2257/QĐ-BGTVT

Quyết định 2257/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2016
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2257/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:21/07/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 2257/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu năm 2016 (tính từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Báo GT. Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2257/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2016)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I- LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Nghị định

S 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Điều 5 đến Điều 19 bị bãi bỏ bởi Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy địnvề các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2016

2

Nghị định

Số 102/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015

Nghị định của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Điều 36, Điều 37, khoản 1 Điều 38, khoản 1, 2 Điều 39 bị bãi bỏ bởi Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2016

3

Thông tư

Số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Một số điều của phần 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 22 của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực một phần ngày 15/5/2016

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

4

Nghị định

Số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Điều 12 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2016

5

Nghị định

Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012

Nghị định của Chính phủ về việc quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Khoản 2, khoản 4 Điều 1; khoản 2 Điều 12 bị bãi bỏ bởi Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/206 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 05/6/2016

6

Nghị định

Số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2014

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 về Quỹ bảo trì đường bộ

Khon 1 Điều 1; khoản 3 Điều 1 được sửa đổi bởi Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 05/6/2016

7

Thông tư

Số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Khoản 4, khoản 5 Điều 2; Điều 3; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 8; khoản 2, 9, 10 Điều 12; khoản 2, 8 Điều 13; khoản 2 Điều 14; khoản 2 Điều 16; khoản 1, 2 Điều 28; Điều 29; khoản 1, 2 Điều 30; Điều 31; Điều 33 và Điều 34 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2016

8

Thông tư

Số 16/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Các Điều: 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19 bị bãi bỏ Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2016

9

Thông tư

Số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Điều 7 - Điều kiện cấp phép vận tải bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 7, Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

Hết hiệu lực một phần ngày 01/07/2016

10

Thông tư

Số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách

Điểm 1.4.1 (mục 1.4- giải thích từ ngữ - phần I); điểm 2.1.11 (mục 2.1- Quy định chung), điểm 2.3.1 (mục 2.3 - Quy định về diện tích tối thiểu và các hạng mục công trình), điểm 2.4.4, 2.4.6 (mục 2.4. Quy định về bảo vệ môi trường) - phần II; điểm 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 (mục 3.1- nội dung quản lý); điểm 3.2.3 (mục 3.2 - trách nhiệm quản lý nhà nước) - Phần III; mục 4.5, 4.5 phần IV được sửa đổi, bổ sung bởi quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015

Hết hiệu lực một phần ngày 01/4/2016

11

Thông tư

Số 39/2013/TT-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Mục 1.3, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9.4, 2.1.11, 2.2.1, 2.2.9.2, điểm b của mục 2.2.10, điểm b của mục 2.2.11, mục 4, phụ lục được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Thông tư số 66/2015/TT-BGTVT ngày 03/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện

Hết hiệu lực một phần ngày 01/3/2016

12

Thông tư

Số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Điểm c khoản 4 Điều 4; khoản 5 Điều 7; Điều 14; Điều 15; Điều 16; điểm a khoản 2 Điều 18; điểm b khoản 3 Điều 37; khoản 6 và khoản 7 Điều 51; điểm a khoản 2 Điều 54; khoản 3, điểm b khoản 5 Điều 55; khoản 5 Điều 62; khoản 2, khoản 10 Điều 63 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Điểm b khoản 2 Điều 18; điểm c khoản 7 Điều 55; Phụ lục 13 được bãi bỏ bởi Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT;

Từ “tần suất” trong Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT được thay bàng từ “số chuyến” trong Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT.

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2016

13

Thông tư

Số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Điều 8. Đối tượng được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 7 và Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2016

14

Thông tư

Số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng

Khoản 2 Điều 1 quy định điều kiện về trình độ chuyên môn của người điều hành vận tải bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 7 và Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

Hết hiệu lực mộphần ngày 01/7/2016

15

Thông tư

Số 39/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Điều 9 quy định về đối tượng được cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 7 và Khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

Hết hiệu lực một phần ngày 01/7/2016

16

Thông tư

Số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Điểm b điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 12, khoản 13, điểm c điểm d điểm đ khoản 14 Điều 5 được thay thế bởi Điều 6 Nghị định 65/2016/NĐ-CP;

Các quy định về tiêu chuẩn đối với giáo viên dạy lái xe ô tô được thay thế bởi Điều 7 Nghị định 65/2016/NĐ-CP;

Khoản 5 Điều 11 và khoản 5 Điều 12 được thay thế bởi Điều 8, Điều 11, Điều 13 Nghị định 65/2016/NĐ-CP

Điều 13 được thay thế bởi Điều 9, Điều 10 Nghị định 65/2016/NĐ-CP.

Điều 14 được thay thế bởi Điều 12 Nghị định 65/2016/NĐ-CP;

Điều 15, 16 được thay thế bởi Điều 14, 15 Nghị định 65/2016/NĐ-CP.

Khoản 1 Điều 26 được thay thế bởi khoản 3 Điều 3 Nghị định 65/2016/NĐ- CP;

Điều 27 được thay thế bởi Điều 20, Điều 21 Nghị định 65/2016/NĐ-CP.

Điều 28 được thay thế bởi Điều 22 Nghị định 65/2016/NĐ-CP

Điều 29 được thay thế bởi Điều 23 Nghị định 65/2016/NĐ-CP.

Hết hiệu lực một phần ngày 01/07/2016

III- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

17

Thông tư

Số 02/2015/TT-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

Điểm d khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 55/2015/TT-BGTVT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

Phần “10°28’56”” được thay thế bằng “10°34’41”” và “10°28’ 52”” được thay thế bằng “10°34’37”” trong Bảng chuyển đổi tọa độ quy định tại khoản 9 Điều 2.

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2016

IV- LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

18

Thông tư

Số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa

Điều 10; khoản 1 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung; Điều 8 được bãi bỏ bởi Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2016

V- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

19

Thông tư

Số 28/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005, “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 ngày 3 tháng 2006, “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Điều 1 của Thông tư số 28/2011/TT-BGTVT bị bãi bỏ bởi Thông tư số 80/2015/TT-BGTVT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

Hết hiệu lực một phần ngày 01/02/2016

20

Quyết định

Số 37/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 và “Quy định nội dung và quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Điều 1 của Thông tư số 37/2007/QĐ-BGTVT bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Hết hiệu lực một phần ngày 01/02/2016

VI- LĨNH VỰC ĐĂNG KIM

21

Thông tư

Số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26 tháng 4 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Điều 2 của Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT bị bãi bỏ bởi Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/20

22

Thông tư

Số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm

Các nội dung về: đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận đăng kiểm viên tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy chứng đủ điều kiện hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được thay thế bởi Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Hết hiệu lực một phần ngày 01/07/2016

23

Thông tư

Số 06/2013/TT-BGTVT ngày 02 tháng 5 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan tàu biển

Khoản 10 và khoản 11 Điều 1 của Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT bị bãi bỏ bởi Thông tư số 71/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Hết hiệu lực một phần ngày 28/5/2016

24

Thông tư

Số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/09/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Các nội dung về: điều kiện của đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, phụ trách dây chuyền, lãnh đạo đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng kiểm viên; các biểu mẫu: Lý lịch chuyên môn của người đề nghị cp Giấy chứng nhậđăng kiểm viên; Biên bản đánh giá đăng kiểm viên; Giấy chứng nhận đăng kiểm viên được thay thế bởi Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Hết hiệu lực mt phần ngày 01/07/2016

25

Thông tư

Số 72/2014/TT-BGTVT ngày 12/12/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

26

Thông tư

Số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Các nội dung về: điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; ngừng hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi Giấy chứng đủ điều kiện hoạt động kiểm định của đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; mẫu Giấy chứng đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được thay thế bởi Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Hết hiệu lực một phần ngày 01/07/2016

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN TÍNH TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2257/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 7 năm 2016)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I- LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

1

Nghị định

Số 94/2007/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2007

Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động bay

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Hết hiệu lực ngày 26/01/2016

2

Thông tư

Số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Hết hiệu lực ngày 01/5/2016

3

Thông tư

Số 14/2014/TT-BGTVT ngày 01 tháng 7 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Hết hiệu lực ngày 15/5/2016

4

Thông tư

Số 18/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

Khoản 40 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014 đã bãi bỏ khoản 3 và 4 Điều 158 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 (khoản 3 và 4 Điều 158 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp hoặc công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không).

Như vậy, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT và Thông tư số 18/2011/TT-BGTVT không còn tồn tại. Bộ GTVT sẽ căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để bãi bỏ hoặc hủy bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật này.

Hết hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định công bố

5

Quyết định

Số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không

II- LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

6

Thông tư

Số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/3/2016

7

Thông tư

Số 35/2010/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mẫu giấy phép lái xe

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

8

Thông tư

Số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

9

Thông tư

Số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

10

Thông tư

Số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/4/2016

11

Thông tư

Số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

12

Thông tư

Số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

13

Thông tư

Số 67/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 11 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

14

Thông tư

Số 87/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

15

Thông tư

Số 30/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 7 năm 2015

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

16

Quyết định

Số 953/2000/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2000

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành cước vận chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng

Các căn cứ ban hành Quyết định hết hiệu lực thi hành. Do đó, Quyết định này không còn hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

Hết hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định công bố

17

Quyết định

Số 37/2005/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc" 22 TCN 331-05

Bị thay thế bởi Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

18

Quyết định

Số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 01 năm 2008

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt mẫu giấy phép lái xe

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

III- LĨNH VỰC HÀNG HẢI

19

Thông tư

Số 17/2010/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 28/6/2016

20

Quyết định

Số 35/2007/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang,Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 55/2015/TT-BGTVT ngày 29/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

21

Quyết định

Số 46/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

Hết hiệu lực ngày 28/6/2016

22

Quyết định

Số 47/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An Giang

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải An Giang

Hết hiệu lực ngày 01/6/2016

23

Quyết định

Số 50/2007/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 9 năm 2007

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước cảng biển trên ng Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Hết hiệu lực ngày 01/6/2016

24

Thông tư

Số 04/2014/TT-BGTVT ngày 26/03/2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải

Các nội dung của Thông tư bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Hết hiệu lực ngày 01/7/2016

IV-LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

25

Thông tư

Số 34/2010/TT-BGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2010

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 83/2015/TT-BGTVT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa.

Hết hiệu lực ngày 01/3/2016

26

Thông tư

Số 60/2011/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 65/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

27

Thông tư

Số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

28

Thông tư

Số 09/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

29

Quyết định

Số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

30

Quyết định

Số 33/2004/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

V- LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

31

Thông tư

Số 04/2011/TT-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/02/2016

32

Thông tư

Số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đường ngang

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

33

Thông tư

Số 20/2013/TT-BGTVT ngày 16 tháng 8 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 81/2015/TT-BGTVT ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/02/2016

34

Quyết định

Số 69/2005/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 12 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc xây dựng, công bố công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 78/2015/TT-BGTVT ngày 09/12/2015 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia

Hết hiệu lực ngày 01/02/2016

35

Quyết định

Số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 76/2015/TT-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/02/2016

36

Quyết định

Số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 80/2015/TT-BGTVT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/02/2016

37

Quyết định

Số 53/2006/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 359-06 “Phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới”

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2015/TT-BGTVT ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

VI- LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM

38

Thông tư

Số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 63/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/02/2016

39

Thông tư

Số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

40

Thông tư

Số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Nội dung của Thông tư đã được thay thế bằng các nội dung quy định tại Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Hết hiệu lực ngày 01/07/2016

41

Thông tư

Số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06 tháng 5 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 63/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Hết hiệu lực ngày 01/02/2016

42

Thông tư

Số 72/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-te-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/5/2016

43

Thông tư

Số 19/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô

Hết hiệu lực theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

Hết hiệu lực ngày 01/7/2016

44

Thông tư

Số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

45

Thông tư

Số 60/2013/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2013

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi Điều 7 của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định ATKT và BVMT

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

46

Thông tư

Số 10/2014/TT-BGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2014

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư s10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

47

Quyết định

Số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn chức trách và nhiệm vụ của Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

48

Quyết định

Số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng kiểm phương tiên thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

49

Quyết định

Số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2004

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

VII - LĨNH VỰC KHÁC

50

Quyết định

Số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2005

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2015/TT-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra ngành Giao thông vận tải

Hết hiệu lực ngày 01/01/2016

51

Quyết định

Số 19/2006/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2006

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Hết hiệu lực ngày 10/6/2016

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi