Quyết định 2249/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 921/QĐ-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2249/QĐ-BTP

Quyết định 2249/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định 921/QĐ-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2249/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:06/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------
Số: 2249/QĐ-BTP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 921/QĐ-TTG
NGÀY 12/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM
THEO DÕI TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH
----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
-
Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
-
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
a án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
- Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
-
Cổng thông tin điện tử của Bộ:
-
Lưu VT, Vụ VĐCXDPL.
BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 921/QĐ-TTG NGÀY 12/6/2013
 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO TRÁCH NHIỆM THEO DÕI TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2249/QĐ-BTP ngày 06/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
 
Ngày 12/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTg về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp thực hiện, kể từ ngày 01/7/2013 (sau đây gọi là Quyết định s921/QĐ-TTg). Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo Quyết định số 921/QĐ-TTg với các nội dung cơ bản sau đây:
I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Kịp thời thực hiện việc chuyển giao và tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp.
b) Có giải pháp đồng bộ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mới được giao về theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong thời gian tới.
c) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp với Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ giải quyết cơ bản tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; phấn đấu bảo đảm chất lượng, tiến độ trình văn bản theo đúng Chương trình xây dựng văn bản của Chính phủ.
2. Yêu cầu
a) Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh với công tác xây dựng và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
b) Xác định đầy đủ và triển khai kịp thời các hoạt động mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
c) Xác định cụ thể nội dung, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 921/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ triển khai nhiệm vụ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
b) Đơn vị phi hợp: Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Văn phòng và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2013.
2. Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về quy trình và các biện pháp thực hiện theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
a) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
b) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Văn phòng và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2013.
3. Tổ chức lập và ban hành các danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
3.1. Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo
a) Nội dung:
- Rà soát, xác định các nội dung cần quy định chi tiết được giao theo luật, pháp lệnh.
- Lập và trình Bộ trưởng ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh (gồm văn bản trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền).
b) Cơ quan ch trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.
c) Đơn vị phi hợp: Văn phòng và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày, sau khi luật, pháp lệnh được thông qua.
3.2. Tổng hợp và công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo.
a) Nội dung:
- Phối hợp rà soát, xác định nội dung cần quy định chi tiết được giao theo luật, pháp lệnh.
- Tổng hợp và công bố Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì soạn thảo (gồm văn bản trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thm quyền).
b) Đơn vị chủ trì: Vụ pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
c) Đơn vị phi hợp: Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.
d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày, sau khi luật, pháp lệnh được thông qua.
3.3. Phi hợp lập danh mục văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
a) Nội dung:
- Phi hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát nội dung cần quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ lập, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
b) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
c) Đơn vị phi hợp: Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày, sau khi luật, pháp lệnh được thông qua.
4. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
a) Nội dung:
- Tổ chức theo dõi, đôn đốc quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; kiểm tra công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
- Lập, trình Bộ trưởng công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chậm tiến độ (theo kế hoạch) và nợ đọng (chưa ban hành sau khi luật, pháp lệnh có hiệu lực).
b) Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
c) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Văn phòng và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên định kỳ hàng tháng.
5. Tổ chức giao ban với Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
a) Nội dung:
- Thông tin về tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo, nhất là các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Thảo luận, đưa các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
b) Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
c) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp luật - Văn phòng Quốc hội, Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp
d) Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng Quý.
6. Xây dựng Báo cáo về tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
a) Nội dung:
- Cập nhật, xử lý thông tin tình hình soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
- Xây dựng Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
- Xây dựng Báo cáo giải trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các y ban của Quốc hội; chuẩn bị ý kiến trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
b) Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
c) Cơ quan phi hợp: Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp luật - Văn phòng Quốc hội, Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Văn phòng và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
d) Thời hạn báo cáo: Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, 01 năm báo cáo tại phiên họp Chính phủ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
7. Xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi về tình hình soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
a) Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.
b) Đơn vị phi hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ.
c) Thời hạn thực hiện: Quý IV/2013.
8. Tập huấn về công tác theo dõi, đôn đc tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
a) Nội dung:
- Hướng dẫn lập danh mục, kế hoạch ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, cập nhật thông tin về tình hình soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
b) Cơ quan, đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Công nghệ thông tin.
c) Cơ quan, đơn vị phi hợp: Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ; Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
d) Thời gian thực hiện: Quý I/2014.
đ) Đối tượng tập huấn: Công chức chuyên trách được giao làm đầu mối làm công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tại Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ.
9. Củng c, kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
a) Nội dung:
- Xây dựng và thực hiện các giải pháp tổng thể nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung biên chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tại các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Đxuất với các Bộ, ngành thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, bổ sung biên chế thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.
b) Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.
c) Đơn vị phi hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
d) Thời gian thực hiện: Tháng 12/2013.
III. TCHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm thực hiện
a) Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.
b) Các đơn vị thuộc Bộ, Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này.
2. Kinh phí thực hiện
a) Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.
b) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh được btrí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác (nếu có).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi