Quyết định 2196/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2196/QĐ-BTP

Quyết định 2196/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2196/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:26/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----------------------
Số: 2196/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012

 
 
                                                                 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế bình xét
các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- P.TTgCP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để biết);
- Các Thứ trưởng;
- Thường vụ Đảng uỷ, Người đứng đầu các đoàn thể cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, TH.
BỘ TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Hà Hùng Cường

 

BỘ TƯ PHÁP
----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

 
 
QUY CHẾ
Bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về thẩm quyền, tiêu chí, cách thức tổ chức bình xét và công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.
2. Sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp là công việc, hoạt động do cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành Tư pháp, có tính tiêu biểu, điển hình trong sự tương quan, so sánh với những công việc, hoạt động khác cùng lĩnh vực diễn ra trong một năm.
Điều 2. Mục đích, ý nghĩa của hoạt động bình xét và công bố các sự kiện nổi bật
1. Đánh giá toàn diện về những kết quả nổi bật của Ngành Tư pháp trong một năm, qua đó định hướng và xác định quyết tâm chính trị, nhằm thúc đẩy toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm mới và những năm tiếp theo.
2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Ngành Tư pháp trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần nâng cao vị thế của Ngành trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.
3. Tôn vinh những thành tựu đã đạt được, qua đó tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong Ngành Tư pháp.
Điều 3. Tiêu chí bình xét
Sự kiện được bình xét là sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp nếu đạt một trong các tiêu chí sau đây:
1. Sự kiện được tổ chức thực hiện với quy mô lớn, có phạm vi tác động, ảnh hưởng toàn quốc hoặc liên vùng; có ý nghĩa lịch sử, chính trị, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
2. Sự kiện được các cơ quan, tổ chức, nhân dân hoan nghênh và đánh giá tích cực, thể hiện ở kết quả của việc thăm dò dư luận, kết quả đánh giá chính thức của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội có uy tín (nếu có);
3. Sự kiện tạo ra chuyển biến mang tính đột phá hoặc tạo tiền đề cho sự phát triển của Ngành Tư pháp;
4. Sự kiện được diễn ra lần đầu, có ảnh hưởng tích cực đến phong trào thi đua của Ngành Tư pháp.
Điều 4. Thời gian và giới hạn số lượng sự kiện nổi bật
1. Sự kiện đang diễn ra hoặc đã kết thúc từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm bình xét.
2. Số lượng sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp không quá 10 sự kiện và được xếp theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng: sự kiện có tính chất nổi bật nhất được xếp đầu tiên, tiếp đến là các sự kiện có tính chất nổi bật thấp hơn.
 
Chương II
HỘI ĐỒNG BÌNH XÉT
 
Điều 5. Thành lập Hội đồng bình xét
1.Hội đồng bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp (sau đây gọi tắt là Hội đồng bình xét) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Bộ Tư pháp.
2. Hội đồng bình xét gồm các thành phần sau đây:
a) Thứ trưởng Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng bình xét;
b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam;
c) Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
3. Văn phòng Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng bình xét.
Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bình xét
Hội đồng bình xét có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện việc bình xét sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp theo các tiêu chí và quy trình tổ chức bình xét quy định tại Quy chế này.
2. Tổ chức công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.
Điều 7. Nguyên tắc và phương thức hoạt động của Hội đồng bình xét
1. Hội đồng bình xét hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.
2. Phiên họp của Hội đồng bình xét hợp lệ nếu có đủ 2/3 thành viên Hội đồng bình xét tham dự. Khi tiến hành thực hiện việc bình xét, các thành viên của Hội đồng bình xét nêu ý kiến của mình đối với sự kiện trước, Chủ tịch Hội đồng bình xét phát biểu sau cùng, trước khi tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bình xét.
3. Hình thức biểu quyết do Chủ tịch Hội đồng bình xét quyết định. Kết quả bình xét được xác định là hợp lệ khi 2/3 thành viên Hội đồng bình xét tham dự Phiên họp đồng ý thông qua.
 
Chương III
QUY TRÌNH TỔ CHỨC BÌNH XÉT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ
 
Điều 8. Đề xuất sự kiện nổi bật
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đề xuất sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp, gồm các nội dung sau đây:
a) Tên của sự kiện;
b) Nội dung của sự kiện;
c) Đánh giá việc đạt được các tiêu chí quy định tại Điều 3 của Quy chế này;
d) Nội dung khác (nếu cần thiết).
2. Mỗi đơn vị đề xuất không quá 05 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp. Nội dung đề xuất đối với từng sự kiện nổi bật được trình bày không quá 300 từ và gửi về Văn phòng Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.
3. Thủ trưởng các đơn vị nêu tại khoản 1 Điều này có thể đề xuất bổ sung các sự kiện nổi bật diễn ra trong thời gian từ ngày 15 tháng 11 đến ngày Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp, gửi Văn phòng Bộ Tư pháp để báo cáo Hội đồng bình xét xem xét.
Điều 9. Tổng hợp và lấy ý kiến về Dự thảo các sự kiện nổi bật hàng năm
1. Văn phòng Bộ Tư pháp tổng hợp các ý kiến đề xuất, xây dựng Hồ sơ bình xét các sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp gửi Hội đồng bình xét. Hồ sơ gồm có:
a) Dự thảo các sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp;
b) Bảng tổng hợp ý kiến đề xuất sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp;
c) Phiếu trình xin ý kiến các thành viên Hội đồng bình xét;
d) Dự thảo Kế hoạch thăm dò dư luận về các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.
2. Hội đồng bình xét tổ chức Phiên họp để các thành viên cho ý kiến đối với các sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp và kế hoạch thăm dò dư luận trước ngày 25 tháng 11 của năm bình xét.
Hội đồng bình xét lựa chọn ít nhất 15 sự kiện để tổ chức lấy ý kiến và thăm dò dư luận theo quy định tại Quy chế này.
3. Văn phòng Bộ Tư pháp gửi lấy ý kiến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Dự thảo các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp trước ngày 01 tháng 12 của năm bình xét.
Điều 10. Thăm dò dư luận về các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp
1. Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thăm dò dư luận về các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
2. Việc thăm dò dư luận đối với các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp kết thúc trước ngày 10 tháng 12 của năm bình xét. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thăm dò dư luận, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp báo cáo Hội đồng bình xét kết quả thăm dò dư luận.
3. Kết quả thăm dò dư luận được Hội đồng bình xét tham khảo trong quá trình thông qua các sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp.
Điều 11. Lấy ý kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp
1. Văn phòng Bộ Tư pháp tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp theo các ý kiến góp ý và kết quả thăm dò dư luận, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Hội đồng bình xét trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp cho ý kiến trước ngày 15 tháng 12 của năm bình xét.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Dự thảo các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp có ý kiến chính thức bằng văn bản đối với Dự thảo các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.
Điều 12. Thông qua sự kiện nổi bật
1. Sau khi có ý kiến của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp đối với các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp, Hội đồng bình xét tổ chức Phiên họp để thảo luận và biểu quyết thông qua các sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp theo thứ tự từ 01 đến 10.
2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng bình xét thông qua các sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng bình xét báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho ý kiến.
3. Trên cơ sở ý kiến của tập thể Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với các sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp, Văn phòng Bộ Tư pháp tiếp thu, chỉnh lý và báo cáo Chủ tịch Hội đồng bình xét xem xét trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.
Điều 13. Phê duyệt kết quả bình xét sự kiện nổi bật
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kết quả bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp do Hội đồng bình xét trình và ban hành Quyết định công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.
2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng đề nghị Hội đồng bình xét sửa đổi, bổ sung các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.
Điều 14. Công bố sự kiện nổi bật
Hội đồng bình xét công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng khác trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 15. Trách nhiệm thực hiện
1. Văn phòng Bộ Tư pháp là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; tiếp nhận, tổng hợp nội dung phản ánh về sự không phù hợp của Quy chế, đề xuất Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế.
2. Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ Tư pháp trong việc công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp.
3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc các Sở Tư pháp và Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tích cực triển khai việc tham gia bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp theo các quy định của Quy chế này; phối hợp với Văn phòng Bộ Tư pháp chỉnh lý nội dung các sự kiện nổi bật trong quá trình xem xét, thông qua, phê duyệt.
Điều 16. Kinh phí thực hiện bình xét
Kinh phí thực hiện việc bình xét các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp được thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành và được bố trí trong dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm của Bộ Tư pháp./.

 
 
BỘ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Hà Hùng Cường

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi