Quyết định 2129/QĐ-BGTVT 2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________________

Số: 2129/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kim soát thủ tục hành chính năm 2022

của Bộ Giao thông vận tải

________________________

B TRƯỞNG B GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định s12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định s63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, b sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, b sung một s điu của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng (để báo cáo)

- Các Thứ trưởng;

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông

 

 

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA B GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2129/QĐ-BGTVT
ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.T chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao cho Bộ Giao thông vận tải.

2.Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực Giao thông vận tải hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, t chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

3.Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

II.NỘI DUNG K HOẠCH (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

III.T CHỨC THC HIỆN

1.Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm t chức thực hiện Kế hoạch kim soát TTHC năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ gửi về Văn phòng Bộ để tổng hp. Ngoài việc thực hiện Kế hoạch này, Tổng cục, các Cục thường xuyên chủ động thực hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực của đơn vị mình để tiếp tục đơn giản hóa.

2.Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc trin khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

3.Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, được tng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2129/QĐ-BGTVT

ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, tổng hợp

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm/Hoạt động

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1.

Điều tra, khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Phiếu điều tra, khảo sát; báo cáo kết quả điều tra, khảo sát

Thường xuyên và định kỳ

Đối tượng được điều tra, khảo sát: tổ chức, cá nhân liên quan đến nhóm TTHC trong lĩnh vực GTVT

2.

Thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 781/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2021 của Bộ GTVT

2.1

Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT và hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử của Bộ

Trung tâm CNTT

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ được nâng cấp, hoàn thiện

Năm 2022

 

2.2

Thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của các phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Trung tâm CNTT

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ được kết nối, tích hợp, chia sẻ

Năm 2022

 

2.3

Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử

Các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan

Các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan

Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT

20% trên tổng số kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị

Năm 2022

 

2.4

Rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết TTHC

Các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan

Các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan

Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT

Quy trình giải quyết TTHC được số hóa và điện tử hóa

Năm 2022

 

2.5

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến việc thực hiện các nội dung đổi mới tại Đề án

Văn phòng Bộ; các Cục, Tổng cục có liên quan

Văn phòng Bộ; các Cục, Tổng cục có liên quan

Các Vụ thuộc Bộ

Văn bản QPPL có quy định TTHC được sửa đổi

Năm 2022

 

2.6

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

Trung tâm CNTT

Trung tâm CNTT

Các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan;

Các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết

TTHC

Năm 2022

 

2.7

Tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC

Các cơ quan, đơn trực tiếp giải quyết TTHC

 

Thỏa thuận với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả

Năm 2022

 

 

2.8

Đánh giá chất lượng giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua Hệ thống giám sát, đánh giá tự động theo thời gian thực

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ

 

Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công

Năm 2022

 

2.9

Nâng cấp, hiệu chính Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ

Trung tâm

CNTT

Trung tâm

CNTT

Văn phòng

Bộ, các Vụ,

Cục, Tổng cục

Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC được thiết lập khoa học, ổn định

Năm 2022

 

3.

Rà soát TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật

3.1. Lĩnh vực Hàng không ( Thực hiện rà soát 03 TTHC tại Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 Ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay)

3.1.1

Cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

Văn phòng Bộ

Cục Hàng không Việt

Nam

Các Vụ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ).
- Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế

Năm 2022

 

3.1.2

Gia hạn năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)/nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không (ARS)

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Thủ tục cấp lại Giấy phép và năng định cho nhân viên bảo dưỡng tàu bay (AMT)

 

 

 

 

 

 

3.2 Lĩnh vực đường thủy nội địa ( Thực hiện rà soát 02 TTHC tại Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa)

3.2.1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Văn phòng Bộ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Các Vụ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ).
- Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế

Năm 2022

 

3.2.2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

4.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phưng án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Bộ

Tổng cục; các Cục thuộc Bộ; các Vụ có TTHC

Các cơ quan

đơn vị có liên quan

Ban hành các văn bản QPPL để sửa đổi TTHC theo kế hoạch

Theo lộ trình của Quyết định

Tổng cục, các Cục trình Vụ chuyên môn dự thảo văn bản QPPL

5.

Thống kê, công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ

 

Các quyết định công bố, TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Sau khi văn bản quy phạm pháp  luật có quy định về TTHC được ban hành

Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc

Bộ gửi dự thảo danh mục và nội dung TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trước 35 ngày, tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực.

 

6.

Kiểm tra về công tác kiểm soát TTHC tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh tra Bộ; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

 

Quý III, IV/2022

 

7.

Triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ, TTCNTT

 

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896

 

8.

Thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục có TTHC

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

Báo cáo theo đề cương, yêu cầu của Văn phòng Chính phủ

Quý I, II, III/2022; năm 2022.

 

9.

Các nhiệm vụ thường xuyên

9.1

Kiểm soát các quy định về TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng ký ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh tra

Bộ; Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Văn bản tham gia ý kiến đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biểu mẫu đánh giá tác động TTHC theo đúng quy định; kiểm soát TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi Bộ trưởng ký ban hành.

Thường xuyên

 

9.2

Cập nhật và công khai TTHC, văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

 

Các quyết định công bố, TTHC được công khai trên CSDL quốc gia

Thường xuyên

 

9.3

Niêm yết các TTHC tại trụ sở cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ; các Cục, Tổng cục thuộc Bộ; các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC trực thuộc các Cục, Tổng cục.

 

Các TTHC được niêm yết

Thường xuyên

 

9.4

Tổ chức tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh tra Bộ; các Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên

 

 

9.5

Tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: Tin bài đăng trên Cổng TTĐT, trang TTĐT của các Cục, Tổng cục

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Tin bài đăng trên Cổng TTĐT, trang TTĐT của các Cục, Tổng cục.

Thường xuyên

 

                               
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi