Quyết định 2055/QĐ-BTTTT 2021 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
___________

Số: 2055/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Thực hiện Quyết định số 2052/QĐ-BTTTT ngày 27/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- C
ng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
- Lưu: VT, VP, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGPhạm Anh Tuấn

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2055/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về TTHC và cải cách TTHC

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Cả năm

2

Triển khai việc xây dựng, nâng cấp, đổi mới, hoàn thiện và duy trì chuyên mục thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://mic.gov.vn)

Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin; Cục Tin học hóa

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3

Tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, các quy định mới về TTHC; cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp giải quyết TTHC trên Cng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí Ngành

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì xây dựng VBQPPL

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Theo Chương trình xây dựng Văn bản QPPL

4

Tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;

Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Trung tâm Thông tin; các cơ quan thông tin, báo chí

Thường xuyên

4.1

Cập nhật các tin bài có liên quan tới hoạt động kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; giải quyết TTHC qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; phân cấp giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử của B (http://mic.gov.vn) và cơ quan báo chí Ngành

Trung tâm Thông tin; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn phòng Bộ, các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường xuyên

4.2

Thông tin về kết quả thực thi Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn phòng Bộ; Trung tâm Thông tin

Vụ Pháp chế; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

5

Phối hợp với các hội, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông về công tác kiểm soát TTHC

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Văn phòng Bộ; các hội, hiệp hội trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thường xuyên

6

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền và phổ biến hoạt động kiểm soát TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tại địa phương

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin; các Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

7

Tuyên truyền việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị về TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông trên trang thông tin điện tử của Bộ và các chuyên mục hỏi đáp TTHC trên báo chí Ngành

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trung tâm Thông tin; các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Thường xuyên

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2055/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2055/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 28/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!