Quyết định 2052/QĐ-BTTTT 2021 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2052/QĐ-BTTTT

Quyết định 2052/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2052/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành:27/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ TTTT năm 2022

Ngày 27/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 2052/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Theo đó, Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC) ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo lĩnh vực quản lý của Bộ năm 2022; kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ năm 2022; hướng dẫn, đôn đốc triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định TTHC phải tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo VBQPPL của Bộ chủ trì xây dựng có quy định về TTHC; đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC theo quy định trước khi thẩm định VBQPPL; gửi hồ sơ trình Quyết định công bố TTHC để Văn phòng kiểm soát chất lượng và ký đồng trình, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành ngay sau khi VBQPPL có quy định TTHC được ký, ban hành hoặc ngay sau khi trình người có thẩm quyền ký, ban hành (đối với VBQPPL ban hành theo trình tự rút gọn có TTHC).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Xem chi tiết Quyết định 2052/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

___________

Số: 2052/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);

- Lưu: VT, VP, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2052/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

1

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo lĩnh vực quản lý của Bộ năm 2022

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Tháng 12/2021

2

Ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách TTHC của Bộ năm 2022

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Tháng 12/2021

3

Ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ năm 2022

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 01/2022

4

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) liên quan đến TTHC của Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Cả năm

II

Kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

1

Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản QPPL của Bộ chủ trì xây dựng có quy định về TTHC

Các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có quy định TTHC Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế

Cả năm

2

Cho ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Văn phòng Bộ

Các đơn vị chủ trì xây dựng văn bản QPPL có quy định TTHC, Vụ Pháp chế

Cả năm

3

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC theo quy định

4

Đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC theo quy định

Các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có quy định TTHC

Văn phòng Bộ

Trước khi thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL)

5

Nhập dữ liệu, công khai kết quả đánh giá, tính toán chi phí đối với các quy định về TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và cống tham vấn của Chính phủ

Các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có quy định TTHC

Văn phòng Bộ

Cả năm

III

Công bố, công khai, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ

1

Gửi hồ sơ trình Quyết định công bố TTHC để Văn phòng kiểm soát chất lượng và ký đồng trình, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

Các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có quy định TTHC

Văn phòng Bộ

- Ngay sau khi văn bản QPPL có quy định TTHC được ký, ban hành.

- Ngay sau khi trình người có thẩm quyền ký, ban hành (đối với văn bản QPPL ban hành theo trình tự rút gọn có TTHC).

2

Tổ chức việc công khai và cập nhật TTHC, các văn bản quy định về TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL có quy định TTHC

Cả năm

3

Tổ chức kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ TTHC của Bộ để công khai đầy đủ số lượng hồ sơ, quá trình giải quyết, kết quả giải quyết TTHC

Các cơ quan, đơn vị có TTHC; Cục Tin học hóa

Văn phòng Bộ

Cả năm

4

Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

Cả năm

5

Rà soát dữ liệu TTHC đã được nhập, đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Cả năm

IV

Rà soát, đánh giá TTHC và xây dựng, triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC

1

Tổ chức triển khai theo Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát

Văn phòng Bộ

Trước tháng 10/2022

2

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá và xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát

Cả năm

3

Tham mưu, đề xuất rà soát bổ sung nếu phát hiện TTHC, nhóm TTHC có vướng mắc, bất cập, gây cản trở cho cá nhân, tổ chức hoặc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Cả năm

4

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch của Bộ TTTT gửi Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát

Trước ngày 15/10/2022

5

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo kế hoạch rà soát trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Cả năm

6

Nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Văn phòng Bộ; các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì rà soát

Vụ Pháp chế

Cả năm

V

Triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

1

Hướng dẫn, đôn đốc triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ theo Quyết định số 1994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC và các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

2

Thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

3

Tổ chức các buổi làm việc, họp, hội nghị, hội thảo với các đơn vị có TTHC và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Cả năm

4

Cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu và cổng tham vấn quy định kinh doanh của Văn phòng Chính phủ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

Cả năm

5

Báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC và các cơ quan, đơn vị liên quan

Theo yêu cầu

VI

Xây dựng, triển khai đề án phân cấp giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

1

Rà soát, tổng hợp, xây dựng phương án phân cấp giải quyết TTHC của Bộ TTTT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Theo yêu cầu

2

Tổ chức các buổi làm việc, họp, hội nghị, hội thảo với các đơn vị có TTHC và các cơ quan liên quan

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC và các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

3

Triển khai thực hiện phương án phân cấp giải quyết TTHC của Bộ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

4

Cập nhật dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu của Văn phòng Chính phủ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

Cả năm

5

Báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện phương án phân cấp giải quyết TTHC của Bộ TTTT

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Theo yêu cầu

VII

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

1

Tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Cả năm

2

Tổ chức họp tham vấn với các bên liên quan, các hiệp hội, tổ chức xã hội đế cho ý kiến và xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định về TTHC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

3

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Trung tâm Thông tin,

Văn phòng Bộ

Cả năm

4

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

5

Tổng hợp, đánh giá kết quả xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định về TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý IV/2022

VIII

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC

1

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, buổi làm việc tập huấn, hỗ trợ nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát, cải cách TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3 đến tháng 11/2022

2

Tổ chức tập huấn, hội thảo công tác tiếp nhận, giải quyết, báo cáo và phản ánh kiến nghị về TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3 đến tháng 11/2022

3

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, buổi làm việc tập huấn, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm thực hiện các nội dung liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa hoạt động kinh doanh; phân cấp giải quyết TTHC; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

IX

Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

1

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về TTHC và cải cách TTHC

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Cả năm

2

Cập nhật những thông tin, bài viết có liên quan về hoạt động kiểm soát TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, các trang báo, tạp chí của Ngành

 

 

 

3

Phối hợp lồng ghép các nội dung có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ vào các chương trình/hội nghị thường niên/định kỳ

 

 

 

4

Tuyên truyền, phổ biến các quy định mới về TTHC, cách thức giải quyết TTHC hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và của Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan thông tin, báo chí Ngành

Cả năm

5

Hướng dẫn các cơ quan báo chí đối ngoại tuyên truyền về các quy định, chính sách cải cách TTHC cho kiều bào và người nước ngoài

Cục Thông tin đối ngoại

Văn phòng Bộ

Cả năm

X

Khảo sát, kiểm tra và đánh giá việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông tin và truyền thông

1

Tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác khảo sát, điều tra xã hội học, kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Trước tháng 12/2022

2

Tổ chức khảo sát, làm việc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác kiểm soát TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

3

Tổ chức khảo sát, làm việc, kiểm tra các Trung tâm Tần số khu vực

Văn phòng Bộ, Cục Tần số vô tuyến điện

Các cơ quan liên quan

Cả năm

4

Tổ chức khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số địa phương theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

5

Tổ chức khảo sát, làm việc và trao đối với các Sở TTTT, tổ chức (Hiệp hội, Hội), doanh nghiệp về TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan liên quan

Trước tháng 12/2022

XI

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

1

Thực hiện quy định về Bộ phận Một cửa

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Cả năm

2

Hướng dẫn thực hiện TTHC trong trường hợp sử dụng bộ hồ sơ mẫu

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

Cả năm

3

Ban hành mới/ sửa đổi, bổ sung/ bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

Cả năm

4

Cập nhật, duy trì quy trình điện tử trong giải quyết TTHC trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Cục Tin học hóa

Cả năm

5

Giám sát, đánh giá, thực hiện việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng Bộ, Cục Tin học hóa, các cơ quan, đơn vị có TTHC

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Cả năm

XII

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện báo cáo về TTHC trên môi trường điện tử

1

Thực hiện báo cáo định kỳ gửi Văn phòng Bộ (04 báo cáo gồm: báo cáo quý I, II, III và báo cáo năm)

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo

2

Tổng hợp, báo cáo định kỳ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, gửi Văn phòng Chính phủ (04 báo cáo gồm: báo cáo quý I, II, III và báo cáo năm)

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Chậm nhất vào ngày 21 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo

3

Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Theo yêu cầu

4

Thực hiện cập nhật dữ liệu báo cáo về TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Các cơ quan, đơn vị có TTHC

Văn phòng Bộ

Sau khi hoàn thành báo cáo quý I, II, III và báo cáo năm

XIII

Ứng dụng công nghệ thông tin

1

Duy trì, cập nhật trang tin điện tử, chuyên mục cải cách TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

2

Nâng cấp, duy trì hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cống dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Tần số vô tuyển điện, Cục Tin học hóa, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

3

Duy trì, cập nhật đầy đủ hồ TTHC, câu hỏi/trả lời về TTHC trên Cổng dịch vụ công của Bộ.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ, Cục Tin học hóa, Trung tâm Thông tin

Cả năm

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi