Quyết định 1780/QĐ-BGTVT 2022 Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 1780/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022

 

                                            

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Tư pháp;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng


 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 1780/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2022KẾ HOẠCH
KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
NĂM 2023 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1780/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP), Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải năm 2023 nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đầy đủ, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thực hiện việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Chương III Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

2. Rà soát, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải về Bộ Giao thông vận tải để thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền.

(Chi tiết nội dung thực hiện tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Vụ Pháp chế

- Là đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện việc tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, kiến nghị xử lý các văn bản có dấu hiệu trái theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc việc tự kiểm tra văn bản của Cục.

- Phối hợp với Bộ Tư pháp, các Vụ thuộc Bộ, các Cục thuộc Bộ thực hiện việc kiểm tra văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.

- Tng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải định kỳ hàng năm (trong tháng 12/2023).

b) Các Cục thuộc Bộ

- Tổ chức pháp chế là đầu mối giúp Thủ trưởng Cục thực hiện việc tự kiểm tra đối với văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có thể thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan mình ban hành, cụ thể là công văn, thông cáo, thông báo, quy định, quy chế, điều lệ, chương trình, kế hoạch và các hình thức văn bản hành chính khác.

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ tham mưu trình văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các nội dung liên quan đến kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Cục chủ trì soạn thảo.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) kết quả tự kiểm tra văn bản định kỳ hàng năm (trước ngày 1/12/2023).

c) Các Vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ:

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra văn bản trong phạm vi quản lý.

- Phối hợp với các Cục chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các nội dung liên quan đến kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Vụ là cơ quan chủ trì tham mưu trình.

d) Văn phòng Bộ: tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động kiểm tra văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước cấp hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật./.

 

PHỤ LỤC
KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

STT

Nội dung kiểm tra, xử lý

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian
thực hiện

Ghi chú

I

Tự kiểm tra

1

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành năm 2022

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Cục thuộc Bộ

Quý I,II /2023

Gồm các văn bản được ban hành năm 2022 chưa được kiểm tra.

2

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành trong năm 2023

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Cục thuộc Bộ

 

Căn cứ Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3

Thực hiện tự kiểm tra đối với văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có thể thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật do cơ quan mình ban hành

Vụ Pháp chế, 
các Cục

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Cục thuộc Bộ

Sau khi được
ban hành

 

4

Tự kiểm tra văn bản khi được thông báo hoặc nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng về văn bản do cơ quan mình ban hành có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp

Cơ quan
tham mưu trình văn bản

Vụ Pháp chế, các Cục soạn thảo và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Sau khi được

thông báo hoặc có yêu cầu,

kiến nghị

 

II

Kiểm tra theo thẩm quyền

1

Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL do các Bộ, ngành ban hành hoặc liên tịch ban hành có liên quan đến lĩnh vực GTVT

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, các Cục thuộc Bộ

Cả năm

Căn cứ các văn bản QPPL
do các Bộ, ngành gửi đến

2

Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản do HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực GTVT

Vụ Pháp chế

Các Vụ, Thanh tra Bộ,
Văn phòng Bộ, các Cục
thuộc Bộ

Cả năm

Căn cứ các văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh gửi đến


 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi