Quyết định 1771/QĐ-BTP 2021 Danh mục TTHC mức độ 3,4 tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công của BTP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1771/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN MỨC ĐỘ 3, 4 TIẾP NHẬN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CỦA BỘ TƯ PHÁP

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mức độ 3, 4 tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ https://dichvucong.moj.gov.vn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2237/QĐ-BTP ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

 

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN MỨC ĐỘ 3, 4 TIẾP NHẬN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1771/QĐ-BTP ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Mức độ trực tuyến hiện nay

Lĩnh vực

Đơn vị giải quyết

1.

Đăng ký thế chấp bằng tài sản là động sản khác

4

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

2.

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu

4

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

3.

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng tài sản là động sản khác

4

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

4.

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

5.

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

6.

Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

7.

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác

4

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

8.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký bằng tài sản là động sản khác

4

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

9.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam)

4

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

10.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú)

4

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

11.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú

4

Lý lịch tư pháp

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

12.

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 05 năm trở lên

4

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

13.

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán

4

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

14.

Cấp giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài

4

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

15.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

4

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

16.

Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài

4

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

17.

Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

18.

Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

19.

Cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

Trọng tài thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

20.

Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong nước đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

4

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

21.

Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

22.

Gia hạn giấy phép hoạt động của tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

23.

Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

3

Nuôi con nuôi

Cục con nuôi

24.

Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại

3

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

25.

Cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại, Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

3

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

26.

Bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài

3

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

27.

Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở Trung tâm hoà giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

3

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

28.

Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

3

Hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

29.

Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài

3

Công chứng

Cục Bổ trợ tư pháp

30.

Công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài

3

Thừa phát lại

Cục Bổ trợ tư pháp

31.

Hợp nhất công ty luật nước ngoài

3

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

32.

Sáp nhập công ty luật nước ngoài

3

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

33.

Công nhận Giấy Chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài

3

Luật sư

Cục Bổ trợ tư pháp

34.

Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá

3

Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

35.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá

3

Đấu giá tài sản

Cục Bổ trợ tư pháp

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi